Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 689

protokols Nr. 27, 44. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmuma Nr.608
„Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”” atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 17.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.608 „Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”, ar kuru nolemts noslēgt zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 ar kadastra numuru 1300 021 6707 daļas 155m2 platībā no kopējās platības 3867 m2 nomas līgumu ūdenstorņa ēkas apsaimniekošanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” 2013.gada 18.septembra izziņu Nr.1-2/94 par to, ka uz zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 esošā ūdenstorņa ēka nav nepieciešama kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.608„Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF