Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 690

protokols Nr. 27, 45. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā,
Dzirnavu ielā 5 nomu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2009.gada 16.janvāra lēmumu Nr.6 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals 550m2 platībā pašvaldības funkciju pildīšanai – skvēra uzturēšanai. Zemesgabalam noteikti apgrūtinājumi – zemesgabals atrodas aizsargjoslas teritorijā ap kapsētu; zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotās saimnieciskās darbības joslas teritorija; zemesgabala daļa 277m2 platībā atrodas aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamās ķīmiskās vielas un produktus.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 19.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 021 7613, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000455679.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” 1.5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikuma Nr.22 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 5.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/40 „Par informācijas sagatavošanu un izvietošanu par pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomu” 3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.2.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 22.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/9) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 4.novembra atzinumu (protokols Nr.1.1-89/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5, kadastra numurs 1300 021 7613, kopējā platība 550m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) uz pieciem gadiem bezsaimnieku suņu pastaigu laukuma izveidošanai un uzturēšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot paziņojumu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 5.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/40 „Par informācijas sagatavošanu un izvietošanu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomu”.

3. Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai (G.Smalkā) organizēt nomas pieteikumu izvērtēšanu un sagatavot domes lēmuma projektu par zemes nomas līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF