Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 691

protokols Nr. 27, 46. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība”
kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas domei pieder 5 (piecas) sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (reģistrācijas numurs 40003246423) kapitāla daļas ar nominālvērtību LVL 1000 (viens tūkstotis latu) apmērā, kas veido 50% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” pamatkapitāla.

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.240 „Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu”, ar kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederošo 5 (piecu) kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (reģistrācijas numurs 40003246423) ar nominālvērtību LVL 1000 pārdošanas cena LVL 1000 un pārdošanas noteikumi.

2013.gada 15.maijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” valdei tika nosūtīts paziņojums Nr.1.1-34/2680 par otra kapitālsabiedrības dalībnieka tiesībām izmantot pirmpirkuma tiesības un pirkt pašvaldībai piederošās kapitāla daļas. Noteiktajā termiņā atbilde par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netika saņemta.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 119.panta otro daļu, 122.panta otro daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.240 „Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 26.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-80/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārdot izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 5 (piecas) kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (reģistrācijas numurs 40003246423, juridiskā adrese: Jāņa Pliekšāna iela 3, Jūrmala, LV-2015) ar nominālvērtību LVL 1000,00 (viens tūkstotis latu 00 santīmu) apmērā, turpmāk – Kapitāla daļas.

2. Apstiprināt Kapitāla daļu izsoles sākumcenu LVL 1000,00 (viens tūkstotis latu 00 santīmu) (EUR 1422,87).

3. Apstiprināt Kapitāla daļu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

4. Kapitāla daļu izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot Kapitāla daļu izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.691

(protokols Nr.27, 46.punkts)

IZSOLES NOTEIKUMI

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk – Izsoles noteikumi) nosaka kārtību, kādā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole) tiek pārdotas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 5 (piecas) kapitāla daļas (turpmāk – Kapitāla daļas) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (turpmāk – Kapitālsabiedrība).

1.2. Izsoles organizētājs ir Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Izsoles organizētājs).

1.3. Izsoles rīkotājs - izsoles komisija - ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/65 „Par darba grupas izveidošanu” un 2013.gada 21.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/348 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.februāra rīkojumā Nr.1.1-14/65 „Par darba grupas izveidošanu”” izveidotā darba grupa (turpmāk – Izsoles rīkotājs).

1.4. Kapitāla daļu Izsoles sākumcena ir LVL 1000,00 (viens tūkstotis latu 00 santīmu) (EUR 1422,87) (turpmāk – Sākumcena).

1.5. Izsoles solis ir 10% apmērā no Sākumcenas LVL 100,00 (viens simts latu 00 santīmu) (EUR 142,29).

1.6. Nodrošinājums par piedalīšanos izsolē ir 10% (desmit procentu) apmērā no Sākumcenas un ir LVL 100,00 (EUR 142,29) (turpmāk – Nodrošinājums), kas ir ieskaitāms pirms pieteikuma dalībai Izsolē iesniegšanas šādā norēķinu kontā: Saņēmējs: Jūrmalas pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000056357, Banka: akciju sabiedrība „Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22, konta Nr.LV36PARX0002484571022, ar atzīmi: „Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles nodrošinājums”.

1.7. Dalības maksa par pieteikuma iesniegšanu ir LVL 50,00 (piecdesmit latu 00 santīmu) (EUR 71,14) (turpmāk – Dalības maksa), kas ir ieskaitāma pirms pieteikuma dalībai Izsolē iesniegšanas šādā norēķinu kontā: Saņēmējs: Jūrmalas pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000056357, Banka: akciju sabiedrība „Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22, konta Nr.LV36PARX0002484571022, ar atzīmi: „Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles dalības maksa”, kas jebkurā gadījumā pieteikuma iesniedzējam netiek atmaksāta.

2.Paziņojuma publicēšana

2.1. Paziņojums par Kapitāla daļu izsoles norises vietu, datumu un laiku tiek publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv. Informācija par Izsoli tiek izlikta redzamā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

2.2. Paziņojums publicējams izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv) ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms pieteikšanās dalībai Izsolē termiņa beigām.

2.3. Ar informāciju par Izsoli var iepazīties Izsoles sludinājumā norādītajā vietā no Izsoles izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz pieteikšanās uz Izsoli noteiktajam beigu termiņam.

2.4. Izsoles noteikumi, tostarp pieteikums dalībai Izsolē (1.pielikums), iesniegums nodrošinājuma atmaksai (2.pielikums), tiek ievietoti Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Notikumi un sludinājumi/Izsoles”.

3.Izsoles pretendents

3.1. Par Izsoles pretendentu var būt persona, kura atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem un kura ir iesniegusi pieteikumu dalībai Izsolē atbilstoši 1.pielikumam, pievienojot 2.pielikumā norādīto dokumentu:

3.1.1. fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Kapitāla daļas;

3.1.2. nav un pēdējo 3 (trīs) gadu laikā nav bijis ierosināts maksātnespējas process (fiziskajai personai, juridiskajai personai), tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process (juridiskajai personai);

3.1.3. nav nodokļu parādu reģistrācijas (pilsonības) valstī;

3.1.4. persona, kurai nav neizpildītu saistību pret Kapitālsabiedrību, pret citiem atsavināmiem vai atsavinātajiem valsts vai pašvaldības īpašuma objektiem, pret Jūrmalas pilsētas domi.

3.2. Pirms pieteikuma dalībai Izsolē iesniegšanas Izsoles pretendents samaksā 1.6.punktā minēto Nodrošinājumu un 1.7.punktā minēto Dalības maksu, iesniedz pieteikumu dalībai Izsolē atbilstoši 1.pielikumam, pievienojot 2.pielikumā minēto dokumentu.

3.3. Izsoles pretendentu atlase un reģistrēšana Izsoles dalībnieku sarakstā notiek saskaņā ar Izsoles noteikumiem.

4.Izsoles dalībnieku reģistrācija

4.1. Par Izsoles dalībnieku var kļūt persona, kura pirms pieteikuma dalībai Izsolē iesniegšanas ir veikusi Nodrošinājuma un Dalības maksas samaksu 1.6.punktā un 1.7.punktā noteiktajā kārtībā un apmērā, atbilst visām Izsoles noteikumu 3.1.punktā izvirzītajām prasībām, noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniegusi pieteikumu dalībai Izsolē atbilstoši 1.pielikumam, pievienojot 2.pielikumā norādīto dokumentu, un ir iekļauta Izsoles noteikumu 4.8.punktā minētajā Izsoles dalībnieku sarakstā (turpmāk – Izsoles dalībnieks).

4.2. Par Izsoles dalībnieku nevar kļūt persona, kura:

4.2.1. neatbilst Izsoles noteikumu prasībām;

4.2.2. nav iesniegusi visus dokumentus atbilstoši 1.pielikumam, 2.pielikumam, ir iesniegusi nepilnīgus vai noteiktajā kārtībā nenoformētus dokumentus vai ir sniegusi nepatiesas ziņas.

4.3. Ar pieteikuma dalībai Izsolē iesniegšanu tiek uzskatīts, ka Izsoles pretendents apliecina, ka vēlas pirkt Kapitāla daļas saskaņā ar Pārdošanas noteikumiem, un jebkura Izsoles pretendenta vai Izsoles dalībnieka, vai Izsoles uzvarētāja prasība izmainīt Pārdošanas noteikumus vai Izsoles noteikumus tiek uzskatīta par atteikšanos piedalīties Izsolē, un tam netiek atmaksāts iemaksātais Nodrošinājums.

4.4. Izsoles rīkotājs veic pieteikumu dalībai Izsolē pieņemšanu 2.1.punktā norādītajā paziņojumā par Izsoli minētajā vietā, laikā un termiņā.

4.5. Pieteikums dalībai Izsolē atbilstoši 1.pielikumam, pievienojot 2.pielikumā minēto dokumentu, iesniedzams latviešu valodā. Ja kāds no dokumentiem ir citā valodā, tam jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ārvalstīs izdotiem publiskiem dokumentiem, tajā skaitā ārvalstīs notariāli apliecinātām dokumentu kopijām vai ārvalstu izdevējas iestādes apliecinātām dokumentu kopijām, ir jābūt legalizētām atbilstoši normatīvajiem aktiem.

4.6. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas Dokumentu juridiskā spēka likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Izsoles noteikumiem. Iesniegtajiem dokumentiem, kurus izdevušas valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas, ir jābūt izdotiem ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas dienas. Internetbankas maksājumam ir jābūt apstiprinātam ar oriģinālu bankas spiedogu un bankas darbinieka parakstu. Izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniegtie dokumenti netiek atgriezti.

4.7. Pieteikumam dalībai Izsolē un pievienotajiem dokumentiem jābūt caurauklotiem un ievietotiem slēgtā aploksnē - ar norādi „Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu Izsolei”.

4.8. Ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā pēc pieteikumu dalībai Izsolē iesniegšanas termiņa beigām Izsoles rīkotājs sagatavo Izsoles dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā Izsoles pretendentus, kuri pirms pieteikuma dalībai Izsolē iesniegšanas ir veikuši Nodrošinājuma un Dalības maksas samaksu 1.6.punktā un 1.7.punktā noteiktajā kārtībā un apmērā, atbilst visām Pārdošanas noteikumu prasībām un kuri noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesnieguši pieteikumu dalībai Izsolē atbilstoši 1.pielikumam, pievienojot 2.pielikumā minēto dokumentu, un veic Izsoles dalībnieku reģistrāciju, piešķirot kārtas numuru atbilstoši pieteikumu dalībai Izolē iesniegšanas secībai.

4.9. Izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas:

4.9.1. Izsoles dalībnieka kārtas numuru;

4.9.2. Izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu (fiziskajām personām) vai nosaukumu (juridiskām personām);

4.9.3. Izsoles dalībnieka personas kodu (fiziskajām personām) vai reģistrācijas numuru (juridiskām personām).

4.10. Izsoles rīkotājs pieņem lēmumu par Izsoles pretendenta neiekļaušanu Izsoles dalībnieku sarakstā, ja:

4.10.1. pieteikums dalībai Izsolē ir iesniegts pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām;

4.10.2. Izsoles pretendents, iesniedzot attiecīgu rakstisku paziņojumu, atsauc savu pieteikumu līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām;

4.10.3. Izsoles pretendents pirms pieteikuma dalībai Izsolē iesniegšanas nav veicis Nodrošinājuma vai Dalības maksas samaksu attiecīgi 1.6.punktā vai 1.7.punktā noteiktajā kārtībā un apmērā;

4.10.4. Izsoles pretendents neatbilst Pārdošanas noteikumu un Izsoles noteikumu noteiktajām prasībām;

4.10.5. Izsoles pretendents nav iesniedzis visus dokumentus atbilstoši Pārdošanas noteikumu prasībām, ir iesniedzis nepilnīgus vai noteiktajā kārtībā nenoformētus dokumentus;

4.10.6. Izsoles pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas.

4.11. Ja Izsoles pretendents netiek iekļauts Izsoles dalībnieku sarakstā, pieteikums dalībai Izsolē un iesniegtie dokumenti tam netiek atdoti atpakaļ.

4.12. Izsoles rīkotājs Izsoles dalībniekam (uzrādot pasi vai personas apliecību) vai tā pilnvarotai personai (uzrādot pasi vai personas apliecību un pilnvaru) ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms Izsoles izsniedz Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecības numurs atbilst Izsoles dalībnieku sarakstā ierakstītajam Izsoles dalībnieka kārtas numuram.

4.13. Izsoles rīkotājs ir tiesīgs pārbaudīt Izsoles pretendenta un Izsoles dalībnieka sniegtās ziņas. Izsoles rīkotājs ir tiesīgs pārbaudīt Izsoles dalībnieka sniegtās ziņas arī pēc Izsoles dalībnieka iekļaušanas dalībnieku sarakstā.

4.14. Ja tiek atklāts, ka:

4.14.1. Izsoles pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas, pamatojoties uz Izsoles rīkotāja lēmumu, netiek iekļauts Izsoles dalībnieku sarakstā un tam netiek atmaksāts iemaksātais Nodrošinājums;

4.14.2. Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas, pamatojoties uz Izsoles rīkotāja lēmumu, tiek svītrots no Izsoles dalībnieku saraksta un tam izsniegtā Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība ir atzīstama par nederīgu, līdz ar to tas zaudē tiesības piedalīties Izsolē un tam netiek atmaksāts iemaksātais Nodrošinājums.

4.15. Ziņas par Izsoles pretendentiem un Izsoles dalībniekiem līdz Izsoles sākumam netiek izpaustas.

4.16. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu par Izsoles nerīkošanu, ja Izsolei nav pieteicies neviens Izsoles pretendents vai ja nav reģistrēts neviens Izsoles dalībnieks, un lemj par turpmāko rīcību ar Kapitāla daļām.

5.Izsoles norise

5.1. Izsole notiek 2.1.punktā minētajā paziņojumā par Izsoli noteiktajā vietā un laikā.

5.2. Izsole notiek, ja Izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no Izsoles komisijas locekļu sastāva. Izsole tiek protokolēta, Izsoli vada rīkotāja Izsoles vadītājs.

5.3. Izsolē Izsoles dalībnieku drīkst pārstāvēt tikai viens pārstāvis vai pilnvarotā persona. Līdz Izsolei Izsoles dalībnieka pilnvarotā pārstāvja atsaukšana vai aizstāšana ar citu pilnvarnieku stājas spēkā brīdī, kad Izsoles rīkotājam tiek iesniegts attiecīgs atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments. Izsoles laikā attiecīgos dokumentus iesniedz Izsoles rīkotājam.

5.4. Izsoles telpā Izsoles dalībnieki uzrāda Izsoles rīkotājam Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, pasi vai citu personas apliecību, savukārt Izsoles dalībnieku pārstāvji vai to pilnvarotās personas papildus uzrāda arī dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt Izsoles dalībnieku Izsolē, un ar parakstu Izsoles dalībnieku sarakstā apliecina savu ierašanos un saņem solīšanas kartes ar numuru, kas atbilst dalībnieku saraksta numuram. Ja Izsoles dalībnieks vai tā pārstāvis, vai tā pilnvarotā persona nevar uzrādīt šajā punktā minētos dokumentus vai uz Izsoli ieradusies persona nav pilnvarota pārstāvēt Izsoles dalībnieku Izsolē, uzskatāms, ka Izsoles dalībnieks nav ieradies uz Izsoli, par ko izdara atzīmi Izsoles dalībnieku sarakstā, un tam netiek atmaksāts iemaksātais Nodrošinājums.

5.5. Ja kāds no Izsoles dalībniekiem nav ieradies uz Izsoli, par to izdara atzīmi Izsoles dalībnieku sarakstā, un šim Izsoles dalībniekam netiek atmaksāts iemaksātais Nodrošinājums.

5.6. Ja neviens no Izsoles dalībniekiem nav ieradies uz Izsoli, Izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek atmaksāts iemaksātais Nodrošinājums.

5.7. Izsoles vadītājs, atklājot Izsoli, paziņo Kapitāla daļu nosaukumu, skaitu, Sākumcenu, Izsoles soli un informē par solīšanas kārtību.

5.8. Ja solīšanas karti ir saņēmis tikai 1 (viens) Izsoles dalībnieks, tad Izsoles rīkotājs piedāvā vienīgajam Izsoles dalībniekam pirkt Kapitāla daļas, nosolot 1 (vienu) soli. Ja vienīgais Izsoles dalībnieks apstiprina vēlmi iegādāties Kapitāla daļas, nosolot 1 (vienu) soli, tad tas uzskatāms par Izsoles uzvarētāju. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu Izsoles dalībnieku sarakstā un Izsoles protokolā apliecina savu gatavību pirkt Kapitāla daļas.

5.9. Ja vienīgais Izsoles dalībnieks atsakās pirkt Kapitāla daļas, nosolot 1 (vienu), tad tam netiek atmaksāts Nodrošinājums.

5.10. Ja solīšanas karti ir saņēmuši vismaz 2 (divi) Izsoles dalībnieki, tiek rīkota izsole ar augšupejošu solīšanu.

5.11. Solīšana notiek pa vienam Izsoles solim.

5.12. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles vadītājs nosauc solītāja solīšanas kartes numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no Izsoles dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko solīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura trešā piesitiena Izsoles dalībnieks, kurš ir solījis augtāko cenu par Kapitāla daļām, ir uzskatāms par Izsoles uzvarētāju.

5.13. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda Izsoles rīkotājam savu solīšanas karti un ar savu parakstu Izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai, kā arī paraksta Kapitāla daļu pirkuma līgumu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar Izsoles rīkotājam uzrādīt solīšanas karti un neparakstās Izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītām Kapitāla daļām. Pēc Izsoles rīkotāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāts Nodrošinājums. Ja pēc tam Izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties Izsolāmās Kapitāla daļas, par to attiecīgi ieraksta protokolā un Izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai 1 (viens) dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmām Kapitāla daļām par viņa nosolīto cenu.

5.14. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts Izsoles protokolā un par Izsoles uzvarētāju tiek atzīts Izsoles dalībnieks, kuram ir mazāks Izsoles dalībnieka kārtas numurs.

5.15. Katrs solītājs apstiprina ar savu parakstu Izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no Izsoles dalībniekiem atsakās parakstīties, par to Izsoles protokolā tiek veikta attiecīga atzīme un tam netiek atmaksāts iemaksātais Nodrošinājums. Ja Izsoles uzvarētājs atsakās parakstīties Izsoles protokolā, uzskatāms, ka tas atsakās no Kapitāla daļu pirkuma tiesībām.

5.16. Ja Izsoles laikā neviens no Izsoles dalībniekiem nav pārsolījis Izsoles Sākumcenu, Izsoli atzīst par nenotikušu un Izsoles dalībniekiem netiek atmaksāts iemaksātais Nodrošinājums.

5.17. Izsoles norises telpā klātesošajām personām ir jāuzvedas tā, lai netraucētu Izsoles gaitu. Izsoles dalībniekiem, to pārstāvjiem, pilnvarotajām personām un citiem klātesošajiem Izsoles laikā ir jāievēro šajos noteikumos noteiktā kārtība un bez ierunām jāpakļaujas Izsoles vadītāja norādījumiem. Personai, kura traucē kārtību Izsoles laikā, Izsoles vadītājs izsaka brīdinājumu. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas persona atkārtoti traucē kārtību, Izsoles vadītājs izraida to no Izsoles norises telpas. Ja Izsoles dalībnieks, tā pārstāvis vai pilnvarotā persona šajā punktā noteiktajā gadījumā tiek izraidīta no Izsoles norises telpas, to fiksē Izsoles dalībnieku sarakstā un Izsoles dalībniekam neatmaksā iemaksāto Nodrošinājumu.

5.18. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmām Kapitāla daļām, iemaksāto Nodrošinājumu atmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas, pamatojoties uz iesniegumu par Nodrošinājuma atmaksu (2.pielikums), izņemot Izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos.

6.Izsoles rezultātu apstiprināšana

6.1. Izsoles rīkotājs sagatavo un iesniedz Izsoles organizētājam (Jūrmalas pilsētas domei) domes lēmuma projektu par Izsoles rezultātiem un Izsoles izdevumu tāmi, pievienojot Izsoles protokolu. Izsoles organizētājs apstiprina Izsoles rezultātus un izdevumu tāmi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izsoles dienas.

6.2. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Izsoles rezultātu apstiprināšanas tiek slēgts Kapitāla daļu pirkuma līgums starp Izsoles organizētāju un Kapitāla daļu pircēju.

6.3. Kapitāla daļu pirkuma maksa ir vienāda ar Izsolē augstāko nosolīto cenu par Kapitāla daļām.

6.4. Pirkuma maksas samaksas kārtība:

6.4.1. Nodrošinājums, kas tiek samaksāts līdz pieteikuma dalībai Izsolē iesniegšanas 10% (desmit) apmērā no Kapitāla daļu Izsoles Sākumcenas – tas ir LVL 100,00 (EUR 142,29), tiek ieskaitīts pirkuma maksā par Kapitāla daļām;

6.4.2. atlikusī pirkuma maksa, kas ir starpība starp Kapitāla daļu pircēja augstāko nosolīto cenu un Nodrošinājumu, ir jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Kapitāla daļu pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

6.5. Ja Kapitāla daļu pircējs 6.4.2.apakšpunktā minēto maksājumu par Kapitāla daļu pirkumu nav veicis noteiktajā termiņā un apmērā, tas zaudē tiesības uz Kapitāla daļu pirkumu un tam netiek atmaksāts iemaksātais Nodrošinājums.

6.6. Ja Kapitāla daļu pircējs 6.4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā nav veicis maksājumu par Kapitāla daļu pirkumu, Izsoles organizētājs pieņem lēmumu nosūtīt piedāvājumu par Kapitāla daļu pirkšanu tikai nākamajam augstākajam cenas nosolītājam, ja tāds ir.

6.7. Persona, kura nosolījusi nākamo augstāko cenu, 5 (piecu) darba dienu laikā no 6.6.punktā minētā piedāvājuma saņemšanas dienas Izsoles organizētājam sniedz atbildi par Kapitāla daļu pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu un piekrišanas gadījumā paraksta Kapitāla daļu pirkuma līgumu. Uz minēto personu attiecas 6.4.2.punktā noteiktā samaksas par Kapitāla daļu pirkumu kārtība.

6.8. Ja 6.7.punktā noteiktajā termiņā Izsoles organizētājs nesaņem nākamās augstākās cenas nosolītāja piekrišanu Kapitāla daļu pirkšanai par paša nosolīto augstāko cenu un neparaksta Kapitāla daļu pirkuma līgumu, tas zaudē iemaksāto Nodrošinājumu un tiesības uz Kapitāla daļu pirkumu.

6.9. Ja pircējs neparaksta Kapitāla daļu pirkuma līgumu vai noteiktajā termiņā neveic maksājumu par Kapitāla daļu pirkumu, Izsoles rīkotājs pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar Kapitāla daļām.

7.Spēkā neesoša izsole

7.1. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu par Izsoles atzīšanu par spēkā neesošu un atkārtotas izsoles rīkošanu, ja:

7.1.1. Izsole ir bijusi izsludināta, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus vai Izsoles noteikumus;

7.1.2. Izsole notiek citā vietā un laikā nekā izsludināts;

7.1.3. nav ievērotas Izsoles noteikumos noteiktās Izsoles dalībnieku reģistrācijas prasības;

7.1.4. tiek noskaidrots, ka nepamatoti liegts kādai personai piedalīties Izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolītājs;

7.1.5. starp Izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Izsoles rezultātus vai gaitu;

7.1.6. par Izsoles dalībnieku atzīta persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties Izsolē.

7.2. Pretenzijas par attiecīgajiem pierādījumiem par 7.1.punktā minētajiem pārkāpumiem Izsoles pretendenti vai Izsoles dalībnieki ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izsoles norises dienas iesniedz Izsoles organizētājam, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Izsoles organizētājs 4 (četru) nedēļu laikā pēc Izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par Izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

7.3. Konstatējot 7.1.punktā minētos pārkāpumus, Izsoles rīkotājs pēc savas iniciatīvas var ierosināt Izsoles organizētājam atzīt Izsoli par spēkā neesošu.

7.4. Ja tiek konstatēts, ka ir bijuši 7.1.5.apakšpunktā minētie pārkāpumi, attiecīgajiem Izsoles dalībniekiem netiek atmaksāts iemaksātais Nodrošinājums.

7.5. 7.1.6.apakšpunktā minētajā gadījumā Izsoles organizētājs lemj par Nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.

8.Noslēguma noteikumi

8.1. 4.10. un 4.14.punktā minētajā gadījumā Izsoles rīkotāja pieņemtos lēmumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu var apstrīdēt Izsoles organizētājam 1 (viena) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8.2. Izsoles organizētāja pieņemtos lēmumus, kas izdoti kā administratīvie akti, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu un 189.pantu 1 (viena) mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.

8.3. Īpašuma tiesības uz Kapitāla daļām tā pircējam pāriet ar brīdi, kā to paredz normatīvie akti.

9.Izsoles noteikumu pielikumi

9.1. 1.pielikums – pieteikuma dalībai Izsolē veidlapas uz 4 lapām,

9.2. 2.pielikums – iesnieguma par Nodrošinājuma atmaksu veidlapa uz 1 lapas.


1.pielikums

Izsoles noteikumiem

JURIDISKAS PERSONAS PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ

_____________________________________________________________________ apliecina, (juridiskās personas nosaukums) ka tā vēlas pirkt

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 5 (piecas) kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (reģistrācijas numurs 40003246423, juridiskā adrese: Jāņa Pliekšāna iela 3, Jūrmala, LV-2015) ar nominālvērtību LVL 1000 (viens tūkstotis latu) apmērā

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem Izsoles noteikumiem.

I Ar šo ___________________________________________________apliecina, ka:

(juridiskās personas nosaukums)

1. ir maksātspējīga persona, kurai ir tiesības iegūt Kapitāla daļas;

2. ir iepazinusies ar Izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu un atzīst tos par saprotamiem, pieņemamiem un saistošiem;

3. iesniegtie dokumenti atbilst Izsoles noteikumos un normatīvajos tiesību aktos izvirzītajām prasībām un sniegtās ziņas ir patiesas;

4. Kapitāla daļu iegādei izmantojamie finanšu līdzekļi ir iegūti tikai likumīgā ceļā, t.i. Latvijas Republikas tiesību aktos atļautajā kārtībā;

5. Tiesa nav pieņēmusi lēmumu par Juridiskās personas maksātnespējas procesa, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu;

6. fiziska persona piekrīt personas datu apstrādei, kas nepieciešama Izsoles norises organizēšanai un Kapitāla daļu pārdošanai.

II Pieteikumam dalībai izsolē pievienotie dokumenti:

1. Juridiskās personas reģistrācijas apliecības apliecināts noraksts (kopija);

2. Juridiskās personas spēkā esošās redakcijas apliecināts statūtu (līguma) noraksts (kopija);

3. Juridiskās personas statūtos (vai citos reglamentējošos dokumentos) paredzētās institūcijas lēmums par piedalīšanos Kapitāla daļu pirkšanā;

4. Izraksts no juridiskās personas dalībnieku reģistra vai akcionāru reģistra;

5. Pilnvara pārstāvēt juridisko personu Kapitāla daļu Izsolē, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms;

6. Kompetentas iestādes izziņa par nodokļu samaksu (izsniegta ne agrāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas);

7. Zvērināta revidenta atzinums par maksātspēju;

8. Ārvalstu personai – to apkalpojošās bankas izziņa;

9. Personas, kura pārstāv juridisko personu, vai pilnvarotās personas, prokūrista pases lapas, kurā norādīts personas kods, vai personas apliecības kopija;

10. Maksājuma dokuments ar bankas zīmogu un parakstu par Nodrošinājuma samaksu;

11. Maksājuma dokuments ar bankas zīmogu un parakstu par Dalības maksas samaksu;

12. Apliecinājums, ka juridiskajai personai nav neizpildītu saistību pret pārdodamo Kapitālsabiedrību un/vai atsavināmiem vai atsavinātiem valsts vai pašvaldības īpašuma objektiem.

Kopējais iesniegto dokumentu lapu skaits: ______lapas.

Latvijas Valsts nerezidentiem otrās daļas 1.-8.punktos minētajiem dokumentiem, ja tie izdoti kādā no Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvencijas „Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalstīm (izņemot valstis, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumus), jābūt apliecinātiem ar īpašu apliecinājumu „Apostille” tās valsts kompetentajā iestādē un tie ir derīgi iesniegšanai Latvijas iestādēs bez jebkādas citas papildu apstiprināšanas. Ja dokuments izsniegts Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā, nav nepieciešami nekādi papildu apstiprinājumi (legalizācijas vai „Apostille”) to izmantošanai Latvijā.

Sākot ar 2010.gada 31.oktobri Latvija sāk piemērot Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā, kas paredz savstarpēju atbrīvošanu no legalizācijas prasības (šie noteikumi tiek piemēroti tikai attiecībā uz Beļģijas, Dānijas, Francijas, Īrijas un Itālijas juridiskajām personām).

Visiem dokumentiem, ko juridiskā persona iesniedz Jūrmalas pilsētas domē, jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Latvijas Republikas Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Visiem dokumentiem, ko juridiskā persona iesniedz Jūrmalas pilsētas domē, jābūt to personu parakstītiem, kuri ir pilnvaroti to darīt saskaņā ar statūtiem, līgumiem, normatīvajiem aktiem vai pilnvaru. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrēti darbībām juridiskā persona tiek pilnvarota.

Šis juridiskās personas apliecinājums ir saistošs visām juridiskās personas amatpersonām – gan tām, kuras strādā tajā šā pieteikuma parakstīšanas brīdī, gan tām, kuras strādās tajā turpmāk, kā arī gadījumā, kad juridiskā persona tiks reorganizēta jebkurā veidā.

Tālrunis _____________, fakss ________________, e-pasts __________________

_______________________________________________________________________

(amats, personīgais paraksts un paraksta atšifrējums)

_______________, 20__.gada ____._________________

(vietas nosaukums, kurā parakstīts pieteikums, parakstīšanas datums)


FIZISKAS PERSONAS PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ

Es,___________________________________________, apliecinu, ka vēlos pirkt

(vārds, uzvārds)

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 5 (piecas) kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (reģistrācijas numurs 40003246423, juridiskā adrese: Jāņa Pliekšāna iela 3, Jūrmala, LV-2015) ar nominālvērtību LVL 1000 (viens tūkstotis latu) apmērā

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem Izsoles noteikumiem.

I Ar šo es, __________________________________________________,apliecinu, ka:

(vārds, uzvārds)

1. esmu maksātspējīga persona, kurai ir tiesības iegūt Kapitāla daļas;

2. esmu iepazinies ar Izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu un atzīstu tos par saprotamiem, pieņemamiem un saistošiem;

3. iesniegtie dokumenti atbilst Izsoles noteikumos un normatīvajos tiesību aktos izvirzītajām prasībām un sniegtās ziņas ir patiesas;

4. Kapitāla daļu iegādei izmantojamie finanšu līdzekļi ir iegūti tikai likumīgā ceļā, t.i. Latvijas Republikas tiesību aktos atļautajā kārtībā;

5. Tiesa nav pieņēmusi lēmumu par Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu;

6. piekrītu personas datu apstrādei, kas nepieciešama Izsoles norises organizēšanai un Kapitāla daļu pārdošanai.

II Pieteikumam dalībai izsolē pievienotie dokumenti:

1. Fiziskas personas reģistrācijas apliecības apliecināts noraksts (kopija), kas apliecina saimnieciskās darbības veikšanu;

2. Notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisko personu Kapitāla daļu pirkšanā, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms, ja pati fiziskā persona nepārstāv sevi;

3. Kompetentas iestādes izziņa par nodokļu parāda neesamību;

4. Maksātnespējas reģistra izziņa par to, ka fiziskai persona nav un pēdējo 3 (trīs) gadu laikā nav bijis ierosināts maksātnespējas process;

5. Fiziskās personas vai pilnvarotās personas pases lapas, kurā norādīts personas kods, vai personas apliecības kopija;

6. Maksājuma dokuments ar bankas zīmogu un parakstu par Nodrošinājuma samaksu;

7. Maksājuma dokuments ar bankas zīmogu un parakstu par Dalības maksas samaksu;

8. Apliecinājums, ka fiziskai personai nav neizpildītu saistību pret pārdodamo Kapitālsabiedrību un/vai atsavināmajiem vai atsavinātiem valsts vai pašvaldības īpašuma objektiem.

Kopējais iesniegto dokumentu lapu skaits: ______lapas.


Latvijas Valsts nerezidentiem otrās daļas 1.-4.punktā minētajiem dokumentiem, ja tie izdoti kādā no Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvencijas „Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalstīm (izņemot valstis, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumus), jābūt apliecinātiem ar īpašu apliecinājumu „Apostille” tās valsts kompetentajā iestādē un tie ir derīgi iesniegšanai Latvijas iestādēs bez jebkādas citas papildu apstiprināšanas. Ja dokuments izsniegts Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā, nav nepieciešami nekādi papildu apstiprinājumi (legalizācijas vai „Apostille”) to izmantošanai Latvijā.

Sākot ar 2010.gada 31.oktobri Latvija sāk piemērot Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā, kas paredz savstarpēju atbrīvošanu no legalizācijas prasības (šie noteikumi tiek piemēroti tikai attiecībā uz Beļģijas, Dānijas, Francijas, Īrijas un Itālijas juridiskajām personām).

Visiem dokumentiem, ko fiziskā persona iesniedz Jūrmalas pilsētas domē, jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Latvijas Republikas Dokumentu juridiskā spēka likumu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Visiem dokumentiem, ko ieinteresētās personas iesniedz Jūrmalas pilsētas domē, jābūt to personu parakstītiem, kuri ir pilnvaroti to darīt saskaņā ar statūtiem, līgumiem, normatīvajiem aktiem vai pilnvaru. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrēti darbībām šī persona tiek pilnvarota.

Tālrunis ______________, fakss ________________, e-pasts ___________________

_______________________________________________________________________

(personīgais paraksts un paraksta atšifrējums)

_______________, 20___.gada ____._________________

(vietas nosaukums, kurā parakstīts pieteikums, parakstīšanas datums)


2.pielikums

Izsoles noteikumiem

Jūrmalas pilsētas domei

_______________________________

Vārds, uzvārds / Nosaukums

_______________________________

Personas kods / Reģistrācijas numurs

_______________________________

Adrese

_______________________________

___________________

Tālrunis

Iesniegums

Lūdzu atmaksāt _______________________________________________________

(Vārds, uzvārds / Nosaukums)

iemaksāto nodrošinājuma naudu LVL 100,00 (viens simts latu 00 santīmu) (EUR 142,29) apmērā par piedalīšanos Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsolei izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos uz šādu norēķinu kontu Nr._____________________________ bankas nosaukums _______________________, bankas kods _____________________.

_____________________ _________________

Datums Paraksts


Lejupielāde: DOC un PDF