Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 692

protokols Nr. 27, 47. punkts

Par dzīvojamo māju Jūrmalā, Turaidas ielā 41
liters Nr.1, 2, 3, 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Turaidas ielā 41, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3653m2 (kadastra numurs 1300 008 4705), uz kura atrodas četras dzīvojamās ēkas (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1, 2, 3 un 4) un sešām palīgceltnēm (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.5, 6, 8, 9, 10 un 11). Dzīvojamajā ēkā liters Nr.1 ir seši dzīvokļu īpašumi, dzīvojamajās ēkās liters Nr.2, 3 un 4 katrā ir viens dzīvoklis. Dzīvojamās ēkas Jūrmalā, Turaidas ielā 41 liters Nr.2 un liters Nr.4 neatrodas Jūrmalas pilsētas domes valdījumā.

Dzīvokļa īpašums Nr.6 Jūrmalā, Turaidas ielā 41 liters Nr.1 un tam piekrītošās kopīpašuma domājamās daļas ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašums, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā 2010.gada 28.maijā, nodalījums Nr.3048. Pašvaldības dzīvoklis ir izīrēts.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto un sesto daļu un 511.pantu, un ņemot vērā Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Turaidas 41” (reģistrācijas Nr.50008212891) 2013.gada 28.oktobra pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts 2013.gada 28.oktobrī ar Nr.1.1-39/4996-k), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo māju Jūrmalā, Turaidas ielā 41 liters Nr.1 un liters Nr.3 un tām piekrītošo kopīpašuma domājamo daļu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Turaidas 41”.

2. Pilnvarot privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) organizēt un nodot dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Turaidas 41” šī lēmuma 1.punktā minēto īpašumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru slēgt kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu ar dzīvokļu īpašnieku biedrību „Turaidas 41” par pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Turaidas ielā 41 liters Nr.1 un tam piekrītošo kopīpašuma domājamo daļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF