Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 693

protokols Nr. 27, 48. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 39
daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 6.septembra projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” vadības grupas sēdē tika konstatēts, ka Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai nepieciešama nekustamā īpašuma Talsu šosejā 39, Jūrmalā, zemesgabala daļa 295m2 platībā.

Saskaņā ar ierakstu Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1284 īpašuma tiesības uz zemesgabalu Talsu šosejā 39, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 020 0601) 24142m2 platībā nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LIĀNA” (reģistrācijas Nr.42802000540).

Pamatojoties uz akciju sabiedrības „BDO” veikto zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 39 daļas 295m2 platībā tirgus vērtības noteikšanu, nosacītā tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2013.gada 18.septembrī aprēķināta Ls 2400,00 (divi tūkstoši četri simti latu 00 santīmu). 2013.gada 14.novembra Jūrmalas pilsētas domes Atlīdzības noteikšanas komisijas sēdē (protokols Nr.8-7/2) ir saņemta piekrišana no zemesgabala Talsu šosejā 39, Jūrmalā īpašnieces sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIĀNA” valdes locekles L.G. pārdot zemesgabala daļu 295m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, lai nodrošinātu savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība), veicinātu pilsētas transporta infrastruktūras attīstību, kā arī projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” īstenošanu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 26.novembra atzinumu (protokols Nr.1.1-80/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iegūt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 39 ar kadastra numuru 1300 020 0601 daļu 295m2 platībā (saskaņā ar pievienoto atdalāmās zemes vienības skici).

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai viena mēneša laikā sagatavot līgumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 39 daļas 295m2 platībā pirkumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LIĀNA” (reģistrācijas Nr.42802000540), maksājumu par zemi Ls 2400,00 (divi tūkstoši četri simti lati 00 santīmu) (EUR 3414,89) apmērā, veicot divu nedēļu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF