Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 694

protokols Nr. 27, 49. punkts

Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu
zāles atvēršanai Talsu šosejā 60, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 25.jūlijā ar lietas Nr.1.1-37/5842 reģistrēts SIA „Alfor” (reģistrācijas Nr.40003512913, juridiskā adrese: Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) 2013.gada 24.jūlija iesniegums, reģistrācijas Nr.226, ar lūgumu izsniegt SIA „Alfor” atļauju spēļu zāles atvēršanai Talsu šosejā 60, Jūrmalā.

Izvērtējot saņemto iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 02.augustā nosūtīja vēstuli ar lietas Nr.1.1-37/4075 papildu informācijas iegūšanai, uz ko saņemta 2013.gada 06.augusta atbildes vēstule Nr.251, Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts 2013.gada 07.augustā ar lietas Nr.1.1-37/6208.

Izvērtējot saņemto iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāko:

1) SIA „Alfor” atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir izsniegta Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas licence Nr. A-47 azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai uz nenoteiktu laiku; azartspēļu nosaukums: spēļu automātu spēles;

2) SIA „Alfor” 2012.gada 15.novembrī noslēgusi Nekustama īpašuma nomas līgumu, ar SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” par nekustamā īpašuma Talsu šoseja 60, Jūrmala, kadastra numurs 1300 019 2816 nomu līdz 2015.gada 14.novembrim, par īpašuma izmantošanas mērķi paredzot spēļu zāles un bāra ierīkošanai;

3) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7077 reģistrēts nekustams īpašums Talsu šoseja 60, Jūrmala, kadastra numurs 1300 019 2816, kas sastāv no zemes gabala 1300 m2 platībā un tirdzniecības ēkas (kadastra apzīmējums 1300 019 2816 001). Īpašuma tiesības nostiprinātas SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” (reģistrācijas Nr.40003426895), pamatojoties uz Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2010.gada 15.decembra lēmumu;

4) azartspēļu organizētāja SIA „Alfor” iesniegums, lai saņemtu atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpā, pašvaldībai iesniegts atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmajai daļai;

5) saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” 40.punktu tirdzniecības ēka Talsu šosejā 60, Jūrmalā, kopējā platībā 400,80m2, ir atsevišķi stāvoša ēka un ēkas lietošanas veids var būt arī azartspēļu zāle;

6) tika sagatavots lēmuma projekts „Par atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles Talsu šosejā 60, Jūrmalā” izskatīšanai 2013.gada 4.septembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejā, kas tālāk jautājumu novirzīja Jūrmalas pilsētas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejai;

7) ar Drošības un kārtības jautājumu komitejas 2013.gada 25.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-88/3) tika nolemts uzdot azartspēļu organizētājam SIA „Alfor” veikt iedzīvotāju aptauju par kazino rīkošanu un azartspēļu rīkošanu nekustamā īpašumā Talsu šosejā 60, Jūrmalā. Ar 2013.gada 07.oktobra vēstuli Nr.1.1-37/5120 SIA „Alfor” tika informēta par Drošības un kārtības jautājumu komitejas lēmumu;

8) līdz 2013.gada 11.novembrim Jūrmalas pilsētas domē saņemti un reģistrēti šādi iebildumi atvērt spēļu zāli Talsu šosejā 60:

• „Ķemeru iedzīvotāju biedrība”, lietas Nr.1.1-36/7659, 07.10.2013.

• „Jaunatnes atturības federācijas Jūrmalas nodaļa”, lietas Nr.1.1-36/7921, 14.10.2013.

• „Ķemeru Atdzimšanas biedrība”, lietas Nr.1.1-36/8076, 17.10.2013.

• „Jūrmalas Sabiedriskā padome”, lietas Nr.1.1-36/8466, 29.10.2013.

• Kauguru iedzīvotāju iesniegumi ar parakstiem (109 paraksti), lietas Nr.1.1-39/4994-K, 28.10.2013.

Savukārt SIA „Alfor” līdz šā gada 11.novembrim nav iesniegusi organizētās aptaujas rezultātus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu, konstatējot, ka azartspēļu organizēšana Talsu šosejā 60, Jūrmalā, radīs būtisku interešu aizskārumu ne tikai Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, bet skars arī citu administratīvo teritoriju iedzīvotāju intereses, jo nekustamais īpašums Talsu šosejā 60, Jūrmalā atrodas blakus maģistrālai ielai, kas veicinātu sabiedrības izvēli dalībai azartspēlēs, salīdzinot ar citām brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejas 2013.gada 27.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-88/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atteikt SIA „Alfor” (reģistrācijas Nr.40003512913, juridiskā adrese: Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) atvērt kazino un organizēt azartspēles Talsu šosejā 60, Jūrmalā.

Šo lēmumu par pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF