Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 738

protokols Nr. 31, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.14
„Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””

Saskaņā ar 2013.gada 26.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1357 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.996 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” otro kārtu” 1.18.punktu un pamatojoties uz Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2013.gada 3.decembra vēstuli Nr.25.-12.5.8-01/14 „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2014.gadā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.14 „Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Īstenot aktīvās nodarbinātības pasākumu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” no 2012.gada 26.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”.

2. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Projekta īstenošanai paredzētais kopējais finansējums ir LVL 429 562 (611 212 EUR), no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir LVL 331 358 (471 480 EUR), bet Jūrmalas pilsētas domes finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai ir LVL 98 204 (139 732 EUR), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu”.

3. Lēmuma 6.punktu izteikt šādā redakcijā:

„6. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai uzdot uzraudzīt projekta ieviešanas gaitu”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.738

(Protokols Nr.31, 9.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs:

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa

Projekta nosaukums:

"Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

Funkcionālās klasifikācijas kods:

04.120.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar projekta iesniegumu: Projekta kopējās izmaksas Ls 429 562.00 (EUR 611212.00), sastāv no ESF finansējuma Ls 331 358.00 (EUR 471 480.00) un JPD finansējuma Ls 98 204.00 (EUR 139 732.00).

Pozīcija / gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

IEŅĒMUMI kopā

171 016

243 334

145 868

207 551

37 663

53 590

34 120

48 548

33 190

47 225

34 256

48 742

139 229

198 105

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

14 461

20 576

12 090

17 203

0

0

0

0

0

0

12 090

17 203

no pašvaldības budžeta

1

1

no valsts budžeta

no ES fonda

14 460

20 575

12 090

17 203

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

25 641

36 484

31 745

45 169

12 227

17 397

9 824

13 978

8 894

12 655

9 873

14 048

40 818

58 078

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

145 375

206 850

99 662

141 806

13 346

18 990

24 296

34 570

24 296

34 570

24 383

34 694

86 321

122 824

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā

156 555

222 758

133 778

190 349

37 663

53 590

34 120

48 548

33 190

47 225

34 256

48 742

139 229

198 105

Atlikums perioda beigās, t.sk:

14 461

20 576

12 090

17 203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

14 461

20 576

12 090

17 203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF