Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 740

protokols Nr. 31, 11. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, 2011.gada 16.decembra kārtību Nr.1.1-14/536 „Grozījumi 2011.gada 4.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes kārtībā Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, Iedzīvotāju reģistra datiem, ņemot vērā Drošības un kārtības jautājumu komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-88/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas debitora parādu par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā Ls 450.00 (četri simti piecdesmit lati 00 santīmi) apmērā, kura piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris:

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Rēķins

Nr.

Summa (LVL)

Summa (EUR)

Martinovs Pāvels

031251-11526

13.11.2012.

98(2012)

18,00

25,61

Martinovs Pāvels

031251-11526

13.11.2012.

192(2012)

18,00

25,61

Martinovs Pāvels

031251-11526

13.11.2012.

205(2012)

18,00

25,61

Martinovs Pāvels

031251-11526

13.11.2012.

215(2012)

18,00

25,61

Martinovs Pāvels

031251-11526

13.11.2012.

227(2012)

18,00

25,61

Martinovs Pāvels

031251-11526

13.11.2012.

253(2012)

18,00

25,61

Martinovs Pāvels

031251-11526

13.11.2012.

258(2012)

18,00

25,61

Misevičs Vitālijs

040182-10646

28.12.2012.

82(2012)

18,00

25,61

Vorobjova Irina

070760-10646

21.01.2013.

105(2012)

18,00

25,61

Klestrovs Arnis

140864-11502

27.01.2013.

21(2013)

18,00

25,61

Voronovs Vladimirs

300564-13005

03.02.2013.

136(2012)

18,00

25,61

Černomorecs Aleksandrs

040254-11497

07.03.2013.

52(2012)

18,00

25,61

Cīrulis Alfreds

111248-11491

22.04.2013.

156(2012)

18,00

25,61

Cīrulis Alfreds

111248-11491

22.04.2013.

31(2013)

18,00

25,61

Skroderis Artūrs

021163-11505

26.04.2013.

135(2012)

18,00

25,61

Skroderis Artūrs

021163-11505

26.04.2013.

269(2012)

18,00

25,61

Skroderis Artūrs

021163-11505

26.04.2013.

272(2012)

18,00

25,61

Skroderis Artūrs

021163-11505

26.04.2013.

309(2012)

18,00

25,61

Ābeltiņš Maksims

021075-10502

05.05.2013.

263(2012)

18,00

25,61

Ābeltiņš Maksims

021075-10502

05.05.2013.

130(2013)

18,00

25,61

Tjuhtovs Andrejs

130868-11528

13.07.2013.

251(2012)

18,00

25,61

Tjuhtovs Andrejs

130868-11528

13.07.2013.

13(2013)

18,00

25,61

Jevstegņejevs Aleksandrs

021279-11522

14.12.2012.

214(2012)

18,00

25,61

Zaharova Solvita

121175-11516

08.09.2013.

229(2012)

18,00

25,61

Gamova Nadežda

161056-11518

04.08.2013.

128(2012)

18,00

25,61

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF