Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 15.maija 217.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 27.decembrīNr. 742

protokols Nr. 31, 14. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.pantu, 26.panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 1.5., 4.1., 4.2., 4.3.apakšpunktu, izskatot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2013.gada 19.novembra lēmumu (protokols Nr.7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumus dienesta viesnīcās saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Uzdot privatizējamajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas numurs 40003426429) viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 2002.gada 2.janvārī starp Jūrmalas pilsētas domi un privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas numurs 40003426429) noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.48 par nekustāmā īpašuma apsaimniekošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.742

(protokols Nr.31, 14.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

Iesniedzēja vārds uzvārds, personas kods, ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads

Esošās platības raksturojums:

adrese,piederība

 ist.sk., kv.m., cilv.sk.,ērt.

iesniedzēja deklarēšanās datums

Piešķiramās platības raksturojums:

adrese,piederība

 ist.sk., kv.m., cilv.sk.,ērt.

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

A.A.,

p.k.***

nesastāv

***

Raiņa iela 62-34,

pašvaldības īpašums,

1 istaba,-17,7m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

2.

L.I.,

p.k.***

nesastāv

***

Raiņa iela 62-49,

pašvaldības īpašums,

1 istaba,-18,3 m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

3.

N.Č.,

 p.k.***

meita M.G. *** mazdēls M.G. ***,

mazmeita V.G. ***.

dēls D.Č. ***.

nesastāv

***

Raiņa iela 62-80,81,

pašvaldības īpašums,

2 istabas, 36,6 m2,

5 cilvēki, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

4.

L.M.,

p/k ***,

vīrs A.M. ***.,

meita J.V. ***,

mazmeita N.R. ***.

 nesastāv

***

Raiņa iela 62-82,83,

pašvaldības īpašums,

2 istabas, 36,6 m2,

4 cilvēki, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

5.

I.L.,

p/k ***,

dēls A.B. ***.

nesastāv

***

Raiņa iela 62-84,

pašvaldības īpašums,

1 istaba, 18,4 m2,

2 cilvēki, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

6.

V.R.,

 p/k ***,

sieva I.R. ***.

nesastāv

***

Raiņa iela 62-86,87

pašvaldības īpašums,

2 istabas, 35,5 m2,

2 cilvēki, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

7.

V.I.,

p/k ***

nesastāv

***

Raiņa iela 62-102,

pašvaldības īpašums,

1 istaba, 18,3 m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

8.

A.F.,

p/k ***,

vīrs N.F. ***

nesastāv

***

Raiņa iela 62-120,

pašvaldības īpašums,

1 istaba, 18,4 m2,

2 cilvēki, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

9.

T.N.,

p/k ***

nesastāv

***

Raiņa iela 62-29,

pašvaldības īpašums,

1 istaba, 18,4 m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

10. Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 15.maija 217.lēmumu

O.K.,

p/k ***,

 vīrs I.K. ***.,

dēls A.P. ***.

nesastāv

***

Raiņa iela 62-37,

pašvaldības īpašums,

1 istabas, 18,4 m2,

3cilvēki, ērtības daļējas.

Vienošanās ar PSIA „Jūrmalas namsaimnieks”

par parāda samaksu pēc grafika.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

11.

I.K.,

p/k ***,

māte Z.K. ***.,

dēls M.M.a. ***.,

māsa G.K. ***.

nesastāv

***

Raiņa iela 62-100,101,

pašvaldības īpašums,

2 istabas, 36,6 m2,

4 cilvēki, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

12.

Ē.P.,

p/k ***

nesastāv

***

Raiņa iela 62-88,

pašvaldības īpašums,

1 istaba, 18,3 m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

Vienošanās ar PSIA „Jūrmalas namsaimnieks”

par parāda samaksu pēc grafika.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

13.

N.N.,

p/k ***

nesastāv

***

Raiņa iela 62-39,

pašvaldības īpašums,

1 istaba, 18,3 m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

14.

T.V.,

p/k ***

nesastāv

***

Raiņa iela 62-68,

pašvaldības īpašums,

1 istaba, 18,3 m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

15.

S.Ļ.,

p/k ***

nesastāv

***

Raiņa iela 62-62,

pašvaldības īpašums,

1 istaba, 18,4 m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

16.

K.B.,

p/k ***

 nesastāv

***

Raiņa iela 62-25,

pašvaldības īpašums,

1 istaba, 18,4 m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

Līgums Nr. 1579 ar SIA „Jūrmalas siltums” par parāda saistību noregulēšanu

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

17.

G.I.,

p/k ***

 nesastāv

***

Raiņa iela 62-56,

pašvaldības īpašums,

1 istaba, 18,4 m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 2016.gada

31.augustam.

18.

R.G.,

p/k *** ,

dēls A.S. *** .,

dēls A.S. *** .,

meita K.G. *** .

 nesastāv

***

Robežu iela 22-9 pašvaldības īpašums,

2 istabas, 37,1 m2,

4 cilvēki, ērtību nav.

Dzīvojamo telpu apmaiņa tiek veikta sask. ar saistošo noteikumu 4.1. punktu.

Noslēgt īres līgumu2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.742

(protokols Nr.31, 14.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta viesnīcā

Nr.

Iesniedzēja vārds uzvārds, personas kods, ģimenes sastāvs

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

iesniedzēja deklarēšanās datums

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

4

5

6

7

1.

B.K.,

p/k ***

***

Slokas iela 63/3-10,

1-istabas dzīvoklis,

26,7 m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

***

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem

2.

M.S.

p/k ***

vīrs R.S.

***

Skolas iela 38-12,

3-istabu dzīvoklis,

60,4 m2,

2 cilvēki, labiekārtots.

***

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem

3.

V.Ļ.

p/k ***

***

Slokas iela 65/3-10,

1-istabas dzīvoklis,

38,7 m2,

1 cilvēks, labiekārtots.

***

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem

4.

S.D.

p/k ***

***

Slokas iela 63/3-24,

1-istabas dzīvoklis,

25,6 m2,

1 cilvēks, ērtības daļējas.

***

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF