Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 15.maija 217.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 27.decembrīNr. 743

protokols Nr. 31, 15. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 1.5.apakšpunktu, izskatot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2013.gada 28.novembra lēmumu (protokols Nr.8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Uzdot privatizējamajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas numurs 40003426429) viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 2002.gada 2.janvārī starp Jūrmalas pilsētas domi un privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas numurs 40003426429) noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.48 par nekustāmā īpašuma apsaimniekošanu.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.207 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” 1.pielikuma 45., 51., 69.punktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.743

(protokols Nr.31, 15.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Iesniedzēja vārds uzvārds, personas kods, ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads

Esošās platības raksturojums:

adrese,piederība

 ist.sk., kv.m., cilv.sk.,ērt.

iesniedzēja deklarēšanās datums

Piešķiramās platības raksturojums:

adrese,piederība

 ist.sk., kv.m., cilv.sk.,ērt.

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1. Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 15.maija 217.lēmumu

S.P.,

p/k ***,

meita A.R. ***.

2007,

1.grupa,

saskaņā ar

saistošo

noteikumu

p.3.4.3.,

Nr. rindā

62

***

Skolas iela 44-58,

pašvaldības īpašums,

1 istabas dzīvoklis,

16,1 m2,

2 cilvēki, labiekārtots.

1.Noslēgt īres līgumu.

2.Noņemt no uzskaites.

2.

M.I.,

p/k ***

 2007,

 2.grupa,

saskaņā ar

saistošo

noteikumu

p.3.6.1.,

Nr. rindā

20

***

Skolas iela 44-86,

pašvaldības īpašums,

1 istabas dzīvoklis,

16,5 m2,

1 cilvēks, labiekārtots.

1.Noslēgt īres līgumu.

2.Noņemt no uzskaites.

3.

V.A.

p/k ***

2012,

2.grupa,

saskaņā ar

saistošo

noteikumu

p.3.6.1.,

Nr. rindā

33

***

Skolas iela 44-65,

pašvaldības īpašums,

1 istabas dzīvoklis,

16,2 m2,

1 cilvēks, labiekārtots.

1.Noslēgt īres līgumu.

2.Noņemt no uzskaites.


Lejupielāde: DOC un PDF