Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 744

protokols Nr. 31, 18. punkts

Par vidi degradējošu būvi 4.līnijā 13, Jūrmalā,
kadastra apzīmējums 1300 007 4202 001

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, 4.līnijā 13 ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4202 001, (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, 4.līnijā 13, kadastra Nr.1300 007 4202, sastāv no zemesgabala ar platību 995 kv.m un būves ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4202 001, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas A.A. (personas kods ***) uz ½ d.d. un A.L.(personas kods ***) uz ½ d.d., (turpmāk – Īpašnieki) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5147.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 1.novembra Atzinumā Nr.466 par būves pārbaudi konstatēts, ka dzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4202 001) ir cietusi ugunsgrēkā, ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī, pamati, fasādes dekoratīvie elementi ir bojāti, koka apdares dēļu krāsa ir nolupusi. Dzīvojamā māja ar savu vizuālo izskatu bojā Jūrmalas pilsētas apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 1.novembra Atzinumā Nr.466 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, 4.līnijā 13 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem,

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, 4.līnijā 13 kopīpašniekiem A.A. (personas kods ***) un A.L. (personas kods ***) ir uzdots 2013.gada 11.novembrī ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā viedokļa sniegšanai rakstiskā veidā.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 1.novembra Atzinums Nr.466 par būves pārbaudi Jūrmalā, 4.līnijā 13 ir nosūtīts Īpašniekiem 2013.gada 1.novembrī. Īpašnieki nav ieradušies Pilsētplānošanas nodaļā un nav novērsuši konstatētos pārkāpumus.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieki sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieki nav nodrošinājuši Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašniekus sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekiem piederošā Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4202 001 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2, 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, 4.līnijā 13 esošo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4202 001 kā vidi degradējošu būvi.

2. Noteikt būvei piekritīgo zemes platību 995 kv.m (visa zemesgabala platība) saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējošu būvi var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF