Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 749

protokols Nr. 31, 23. punkts

Par tiesas spriedumu izpildi un zemesgabalu ieskaitīšanu
līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.decembra lēmumu Nr.440 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Ezeru ielā 40” tika izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Ezeru ielā 40 ar platību 3616 kv.m pašvaldības funkciju pildīšanai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Ezeru ielā 40 tika nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163805 ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 24.janvāra lēmumu.

Ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesas palātas 2008.gada 6.maija spriedumu lietā PAC-0339, C 04330606, ir atzīts par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmums Nr.802 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 21.septembra lēmumā Nr.857 „Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā” un 2003.gada 1.oktobra lēmumā Nr.711 „Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā”” daļā par zemesgabala Jūrmalā, Ezeru ielā 40 izņemšanu no kompensācijas fonda, atzīts par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.decembra lēmums Nr.440 par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Ezeru ielā 40, atzīts par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 15.septembra lēmums Nr.380 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošai Ausekļa ielai no Viršu ielas līdz mežam” atzīts par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmums Nr.109 „Par zemesgabala Jūrmalā, Ezeru ielā 40 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tukuma tirdzniecības centrs”” un 2005.gada 7.martā Jūrmalas pilsētas domes un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma tirdzniecības centrs” noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/227, nolemts dzēst Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprinājumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163805 uz zemesgabalu Ezeru ielā 40, Jūrmalā, noraidīt prasību daļā par īpašuma tiesību atzīšanu valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā un nodot zemesgabalu Jūrmalā, Ezeru ielā 40 Jūrmalas pilsētas domes rīcībā zemes reformas pabeigšanai.

Īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai dzēstas 2012.gada 06.novembrī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesas palātas 2008.gada 6.maija spriedumu lietā PAC-0339, C 04330606; Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta senatoru kolēģijas 2008.gada 25.septembra Senāta rīcības sēdes lēmumu lietā Nr.SKC-794.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000163805 slēgts 2012.gada 06.novembrī.

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2004.gada 8.oktobra lēmumu Nr.371 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 90” tika izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals ar platību 8939 kv.m.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Rubeņu ielā 90 tika nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000166758 ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 7.marta lēmumu.

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 31.augusta spriedumu lietā Nr.C04325008; C-1867-09/15 ir atzīts par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2004.gada 8.oktobra lēmums Nr.371 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 90”, atzīts par spēkā neesošu 2005.gada 9.marta Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.159 „Par zemesgabala Jūrmalā, Rubeņu ielā 90 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „FRC”” , atzīts par spēkā neesošu 2005.gada 11.martā Jūrmalas pilsētas domes un SIA „FRC” noslēgtais zemes nomas Nr.1.1-16.3/313, nolemts dzēst Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000166758 visus ierakstus un slēgt šo nodalījumu, noraidīta prasība daļā par īpašuma tiesību atzīšanu valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā uz nekustamo īpašumu – zemesgabalu Jūrmalā, Rubeņu ielā 90. Tiesas sprieduma konstatējošajā daļā tiesa uzskata, ka zemei, kas norādīta likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.pantā, jāpaliek pašvaldības rīcībā un tā izmantojama zemes reformas pabeigšanai atbilstoši zemes reformas likumiem.

Īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz zemesgabalu Jūrmalā, Rubeņu ielā 90 dzēstas 2012.gada 7.novembrī, pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 31.augusta spriedumu lietā Nr.C04325008; C-1867-09/15.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000166758 slēgts 2012.gada 7.novembrī.

Ņemot vērā iepriekšminēto, izpildot Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesas palātas 2008.gada 6.maija spriedumu lietā PAC-0339, C 04330606 un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 31.augusta spriedumu lietā Nr.C04325008; C-1867-09/15, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ieskaitīt ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumu Nr.830 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu” izveidotajā līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā zemesgabalus saskaņā ar pielikumu un grafisko pielikumu.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra lēmumu Nr749

(protokols Nr.31, 23.punkts)

Nr. p.k.

Zemesgabala

adrese

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība kv.m

Kadastrālā

vērtība (Ls)

uz 2007.g.

31.decembri

Zonējums pēc teritorijas plānojuma

Zemesgabala

plānotā

(atļautā)

izmantošana

Apgrūtinājumi

1.

Ezeru iela 40, Jūrmala

1300 014 9105

3616

13379,00

Savrupmāju apbūves teritorija (8DzS)

Savrupmāja;

lietošanas mērķis 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju no 20 kilovoltiem līdz 110

kilovoltiem

2.

Rubeņu iela 90, Jūrmala

1300 017 4203

8939

16090,00

Priežu parka apbūves teritorija (8DzP)

Savrupmāja;

lietošanas mērķis 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve

-


Lejupielāde: DOC un PDF