Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 25.jūlijāNr. 27

protokols Nr. 18, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 1 110 545, t.sk. ieņēmumus:

1.1. no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 691 748 (klasifikācijas kods 1.1.1.2);

1.2. no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumiem par Ls 367 098 (klasifikācijas kods 4.1.2.1);

1.3. no azartspēļu nodokļa par Ls 6 000 (klasifikācijas kods 5.4.1.0);

1.4. no dabas resursu nodokļa par Ls 13 232 (klasifikācijas kods 5.5.3.0);

1.5. no pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās par Ls 5 000 (klasifikācijas kods 9.5.1.7);

1.6. no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) par Ls 11 467 (klasifikācijas kods 12.2.3.0);

1.7. no zemes nomas par Ls 15 000 (klasifikācijas kods 13.5.1.0);

1.8. no telpu nomas par Ls 1 000 (klasifikācijas kods 13.5.2.0).

2. Samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 276 492, t.sk. ieņēmumus:

2.1. no nekustamā īpašuma nodokļa ēku parādiem par iepriekšējiem gadiem par Ls 20 000 (klasifikācijas kods 4.1.2.2);

2.2. no pašvaldību budžeta procentu ieņēmumiem par noguldījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs par Ls 56 492 (klasifikācijas kods 8.6.1.2);

2.3. no pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā par Ls 200 000 (klasifikācijas kods 9.5.1.6).

3. Samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 269 165, t.sk.:

3.1. pašvaldības pamatbudžeta programmai „Procentu maksājumi Valsts kasei” par Ls 47 372 (klasifikācijas kods 01.720.4311);

3.2. Jūrmalas Alternatīvajai skolai bērnu vasaras nometņu organizēšanas izdevumus par Ls 973 (klasifikācijas kods 09.210.2275);

3.3. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 220 820, t.sk.:

3.3.1. programmas „Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi” aktivitātei „Meliorācijas sistēmu tehniskā apsekošana” par Ls 5 000 (klasifikācijas kods 06.200.2239), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.3.2. programmas „Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi” aktivitātei „Ģeodēziskā tīkla pilnveidošana un jaunu punktu izbūve” par Ls 5 000 (klasifikācijas kods 06.200.5240), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.3.3. programmas „Pilsētas attīstības pasākumi” aktivitātei „Ekonomikas un attīstības plānošanas darbiem” par Ls 5 000 (klasifikācijas kods 01.320.2239), attiecīgi precizējot 7.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.3.4. programmas „Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” aktivitātei „Majoru muižas kompleksa attīstība” par Ls 168 000 (klasifikācijas kods 08.290.5250), attiecīgi precizējot 7.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.3.5. programmas „Nekustamā īpašuma iegāde” aktivitātei „Īpašumu iegāde” par Ls 13 660 (klasifikācijas kods 04.900.5213), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.3.6. programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātei „Kapitālie ieguldījumi pašvaldībai piederošos īpašumos” par Ls 14 160 (klasifikācijas kods 06.600.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.3.7. programmas „Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi” aktivitātei „Jauns detālplānojums/lokālplānojums un/vai izpētes darbi saskaņā ar jauno TP” par Ls 5 000 (klasifikācijas kods 06.200.5110), attiecīgi precizējot 14.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.3.8. programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu” aktivitātei „Kadastrālā uzmērīšana objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda, zemes ierīcības projektu pasūtīšanu” par Ls 5 000 (klasifikācijas kods 06.600.2279), attiecīgi precizējot 17.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 784 835, t.sk.:

4.1. pašvaldības pamatbudžetam Ls 207 000, t.sk.;

4.1.1. programmai „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ls 50 000 (klasifikācijas kods 01.890.2275);

4.1.2. programmai „Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā” Ls 157 000 (klasifikācijas kods 01.830.7260)

4.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 341 525, t.sk.:

4.2.1. programmas „Nekustamā īpašuma iegāde” aktivitātei „Īpašumu iegāde” zemesgabala Kaugurciems 83 atpirkšanai, nodrošinot projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela)” realizāciju Ls 8 200 (klasifikācijas kods 04.900.5213), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.2. programmas „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Sporta laukumu izbūve dzīvojamo māju iekšpagalmos (aprīkojums un sintētiskais segums)” Ls 9 555 (klasifikācijas kods 06.600.5240), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.3. programmas „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Bērnu rotaļu aprīkojuma izvietošana daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un pilsētas parkos” Ls 11 285 (klasifikācijas kods 06.600.5240), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.4. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizēta un nemehanizēta tīrīšana (tai skaitā arī BC kategorijas ielas)” Ls 50 000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 3.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.5. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Parku, skvēru, atpūtas vietu un apstādījumu kopšana” Ls 2 835 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.6. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Dalīto atkritumu laukumu kopšana” Ls 6 000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.7. programmas „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Dzīvnieku uzturēšanas izmaksas patversmē” diennakts dežūru nodrošināšanai Ls 3 000 (klasifikācijas kods 06.600.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.8. programmas „Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts” aktivitātei „Pašvaldību dzīvojamā fonda remonts” Ls 50 000 (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.9. programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Ielu seguma kapitālais remonts” Ls 162 000 (klasifikācijas kods 04.510.5250), attiecīgi precizējot 3.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.10. programmas „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Lielupes vidusskolas rekonstrukcija” Ls 20 000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.11. programmas „Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi” aktivitātei „Avārijas, nokaltušo un ainaviski mazvērtīgo koku nociršana ielu nodalījuma joslās, pašvaldības īpašumos un parkos un skvēros” Ls 5 000 (klasifikācijas kods 04.220.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.12. programmas „Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” aktivitātei „Ķemeru komplekss” Ķemeru kompleksa peldu iestādes iežogošanai un katlu mājas tehniskai apsekošanai Ls 8 600 (klasifikācijas kods 08.290.2241), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.13. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Biedrības „Latvijas sporta klubs „MACCABI” līdzfinansējumam” 5 sportistu dalībai Olimpiādē Makkabiāde 2013 Ls 1 750 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;;

4.2.14. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Triatlonistu atbalstam” triatlonista M.N. atbalstam Ls 1 800 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2.15. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Motosportistu atbalstam” motosportista T.D. atbalstam Ls 1 500 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai komandējuma izdevumiem uz Portrožu (Slovēnija) Ls 721 (klasifikācijas kods 09.210.2122);

4.4. Pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte” materiālās bāzes papildināšanai jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē un telpu un zemes nomas maksājumiem Ls 15 681, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.5232 Ls 14 874;

09.100.2352 Ls 273;

09.100.5239 Ls 266;

09.100.2312 Ls -1 708;

09.100.2261 Ls 1 625;

09.100.2263 Ls 351;

4.5. Jūrmalas Alternatīvajai skolai datortehnikas iegādei Ls 973 (klasifikācijas kods 09.210.5238);

4.6. SIA „Dzintaru koncertzāle” programmas „Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzāles 2013.gada sezonā” īstenošanai - lielās zāles pašizmaksas segšanai 6 dienām festivālam „TNT dāvā zvaigznes” Ls 19 080 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 23.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.7. pašvaldības izglītības iestādēm ēdināšanas izdevumiem un mācību līdzekļu iegādei Ls 188 748 saskaņā ar 4.pielikumu;

4.8. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai Ls 11 107, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

03.110.5231 Ls 4 544;

03.110.2223 Ls 5 620;

03.110.2244 Ls 320;

03.110.2312 Ls 491;

03.110.2351 Ls 132.

5. Veikt grozījumus 2013.gadā pašvaldības budžetā:

5.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1.,2. un 3.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 16., 18., 20., 21. ,22. un 23.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

5.2. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 3 683 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu Jūrmalas pilsētas domei Ls 3 683, t.sk.:

5.2.1. projekta „Beach Hopping” īstenošanai Ls 683, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

05.100.9263 Ls 156;

05.100.7246 Ls 527;

5.2.2. projekta „Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” īstenošanai Ls 3 000, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312 Ls 2 800;

09.210.5239 Ls 200;

5.3. samazināt asignējumus Jūrmalas Alternatīvajai skolai par Ls 2 045 (klasifikācijas kods 09.210.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Sporta skolai Ls 2 045 bērnu vasaras nometņu organizēšanas izdevumu segšanai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2363 Ls 1 375;

09.510.2322 Ls 120;

09.510.2279 Ls 90;

09.510.2361 Ls 460;

5.4. grozīt SIA „Jūrmalas slimnīca” asignējuma Ls 2 104 apmērā pamatkapitāla palielināšanas mērķi „Bērnu ehokardiogrāfa iegāde” šādi „Mēbeļu iegāde Dzemdību nodaļas pēcdzemdību palātās”.

6. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par Ls 8 480 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 8 480 Jūrmalas Kultūras centram, lai nodrošinātu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku ēdināšanu un naktsmītnes, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2261 Ls 1 866;

08.620.2363 Ls 6 614,

attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”.

7. Palielināt 2013.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai pat Ls 2 127 (klasifikācijas kods 18.6.2.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetam atmaksas veikšanai valsts budžetā Ls 2 127 (klasifikācijas kods 01.820.7245) par neizlietoto valsts budžeta finansējumu Latvijas Starptautiskās skolas 1.-2.klases skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai 2012./2013.mācību gadā.

8. Samazināt 2013.gadā plānoto pamatbudžeta atlikumu no valsts budžeta transfertiem pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 1 556, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1 556 (klasifikācijas kods 01.820.7245) par neizlietoto valsts budžeta finansējumu Latvijas Starptautiskās skolas 1.-2.klases skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai 2012./2013.mācību gadā.

9. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par Ls 3 000 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” īstenošanai Ls 3 000, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312 Ls 2 800;

09.210.5239 Ls 200.

10. Samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no ilgtermiņa aizņēmumiem par Ls 9 112 215 (klasifikācijas kods F 40 22 00 20), samazinot pamatbudžeta asignējumus Ls 9 112 215, tajā skaitā:

10.1. Jūrmalas pilsētas domei programmas „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Lielupes vidusskolas rekonstrukcija (t.sk. sporta zāles būvniecība) 1.kārta” par Ls 3 300 000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

10.2. SIA „Jūrmalas attīstības projekti” programmai „Mājokļu programmas īstenošana” par Ls 5 812 215 (klasifikācijas kods 06.600.3261).

11. Samazināt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” ieņēmumus no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi par Ls 21 851 (klasifikācijas kods 21.1.9.1.), palielinot ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 21 851 (klasifikācijas kods 18.6.3.0).

12. Samazināt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta „Kopā mēs varam vairāk” ieņēmumus no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi par Ls 5 249 (klasifikācijas kods 21.1.9.1), palielinot ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 5 249 (klasifikācijas kods 18.6.3.0).

13. Samazināt 2013.gadā pašvaldību ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 48 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domes projekta „Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” īstenošanai par Ls 48, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

04.900.2231 Ls 47;

04.900.2239 Ls 1;

Atlikums perioda beigās Ls -7 126;

04.900.F22010020 Ls 7 126.

14. Samazināt 2013.gadā pašvaldību ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 7 000 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanai par Ls 7 000 (klasifikācijas kods 04.120.6242).

15. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 6 660, t.sk.:

15.1. no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 4 010 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), t.sk.:

15.1.1. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 400, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem atkritumu izdevumu nodrošināšanai Ls 400 (klasifikācijas kods 06.600.2224);

15.1.2. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 2 984, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas muzejam programmas „Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā Ls 2 984, t.sk.:

15.1.2.1. projekta „Melnās pirts ēkas jumta restaurācija” īstenošanai - pirts ēkas jumta atjaunošanai Jūrmalas brīvdabas muzejā Ls 1 500 (klasifikācijas kods 08.220.5250);

15.1.2.2. projekta „Tautas fronte Jūrmalā. Televīzijas raidījums, izstāde un mācību materiāls skolām” īstenošanai, attiecīgi precizējot 22.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, Ls 1 484, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 1 230;

08.620.2279 Ls 184;

08.620.2312 Ls 70;

15.1.3. Jūrmalas Mākslas skolai par Ls 626, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem telpu īres un degvielas izdevumu segšanai Ls 626, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2261 Ls 446;

09.510.2322 Ls 180.

15.2. Jūrmalas Kultūras centram maksas pakalpojumu ieņēmumus par telpu nomu par Ls 1 000 (klasifikācijas kods 21.3.8.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Kultūras centram elektrības un bankas pakalpojumu izdevumu apmaksai Ls 1 000, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.230.2223 Ls 980;

08.230.2236 Ls 20.

15.3. Vēlēšanu komisijai:

15.3.1. ieņēmumus no pārējiem neklasificētiem pašu ieņēmumiem par Ls 1 650 (klasifikācijas kods 21.4.9.9.), novirzot uz pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem Ls 1 650 (klasifikācijas kods 12.3.9.9.), pārskaitījuma veikšanai piemērojot klasifikācijas kodu 01.110.F22010020. Noteikt, ka šie pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi novirzāmi uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem.

15.3.2. Ieņēmumiem no partiju iemaksātajām drošības naudām, kas atgriežamas ievēlētajām partijām Ls 1160 piemērot klasifikācijas kodu F21 01 00 10, atgriežamajiem līdzekļiem F21 01 00 20.

16. Samazināt 2013.gadā plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 9 466, t.sk.:

16.1. Jūrmalas mūzikas vidusskolai par Ls 8 676, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolai atlīdzības un saimniecības materiālu iegādes nodrošināšanai Ls 8 676, t.sk., pa klasifikācijas kodiem

09.510.1146 Ls 6 750;

09.510.1210 Ls 1 626;

09.510.2352 Ls 300;

16.2. Jūrmalas sākumskolai „Atvase” par Ls 790, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem elektroenerģijas izdevumiem Ls 790, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2351 Ls -100;

09.210.2223 Ls 890.

17. Palielināt 2013.gadā ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Vaivaru pamatskolai par Ls 150 (klasifikācijas kods 23.4.1.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 150 apmērā novirzot koncerta „Tiksimies zaļā pļavā” atbalstam, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2390 Ls 50;

09.210.2264 Ls 100.

18. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/211, 1.1-14/223, 1.1-14/255, 1.1-14/295 no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2013.gadā piešķirto finansējumu Ls 5 656 apmērā, t.sk.:

18.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai glābšanas dienesta aprīkojuma atpirkšanai no PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” Ls 1 829, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2312 Ls 1 017;

03.110.5232 Ls 812;

18.2. Vaivaru pamatskolai Ls 256, t.sk.:

18.2.1. dienas naudas segšanai komandējumam uz Beļģiju (Brisele) Ls 112 (klasifikācijas kods (09.210.2121);

18.2.2. dienas naudas segšanai un vīzas apmaksai uz Maskavu (Krievija) Ls 144, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121 Ls 96;

09.210.2122 Ls 48

18.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai sanitārā mezgla maģistrāles pārsūknēšanas sūkņa iegādei un uzstādīšanai Ls 587 (klasifikācijas kods 03.110.5239);

18.4. Jūrmalas pilsētas domei Ls 2 984, t.sk.:

18.4.1. programmas „Pirmsskolas izglītības nodrošināšana” aktivitātei „Pabalsts vecākiem, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē” pabalsta izmaksai Ls 758 (klasifikācijas kods 09.100.6423), attiecīgi precizējot 9.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

18.4.2. programmas „Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe” aktivitātei „ PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ēku kapitālais remonts un teritorijas labiekārtošana (Dūņu ceļš 2) Ls 2 226 (klasifikācijas kods 10.700.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

19. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/221, 1.1-14/223 1.1-14/234, 1.1-14/235, 1.1-14/241, 1.1-14/243, 1.1-14/261, 1.1-14/266, 1.1-14/280, 1.1-14/293, veiktās izmaiņas

19.1. apstiprinātajās pamatbudžeta tāmēs, t.sk.:

19.1.1. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

01.330.2276

Ls -2 360

Programma „Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība”; aktivitāte „Juridiskā pārstāvniecība” (10.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

01.330.2276

01.330.2279

Ls 2 000

Ls 4 360

Programma „Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība”; aktivitāte „Tiesāšanās izdevumi” (10.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība”; aktivitāte „Tiesas spriedumu izpilde” (10.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

04.730.2239

Ls -3 000

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”; aktivitāte „Kūrortpilsētas mārketinga materiāli sezonalitātes riska mazināšanai” (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

04.730.2279

08.100.5239

08.100.5250

01.320.2232

01.320.1150

Ls 3 000

Ls -30 000

Ls 30 000

Ls -990

Ls 990

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”; aktivitāte „Līdzfinansējums „Go Blond”” (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti”; aktivitāte „Slokas sporta komplekss” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti”; aktivitāte „Slokas sporta komplekss” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Pilsētas attīstības pasākumi”; aktivitāte „Jūrmalas attīstības plānošanas darbi” (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Pilsētas attīstības pasākumi”; aktivitāte „Jūrmalas attīstības plānošanas darbi” (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

06.600.1119

Ls -800;

06.600.1148

Ls 800;

03.600.1142

Ls -600

03.600.1147

Ls 370

03.600.1150

Ls 230

01.110.1119

Ls -2 587

01.110.1148

Ls 2 587

03.390.1119

Ls -2 013

03.390.1148

Ls 2 013

04.900.1119

Ls – 5 327

04.900.1148

Ls 5 327

06.600.1119

Ls -5 214

06.600.1148

Ls 5 214

09.510.6423

Ls -1 843

01.110.1223

Ls 500

04.900.1223

Ls 1 000

04.730.1223

Ls 343

09.510.6423

Ls -500

06.600.1223

Ls 500

03.390.1119

Ls -329

03.390.1148

Ls 329

04.900.1119

Ls -479

04.900.1148

Ls 479

06.600.5239

Ls -530

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

06.600.2312

Ls 392

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

06.600.2390

Ls 138

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.100.1119 Ls -450;

08.100.1142 Ls 450;

08.300.1119 Ls -1 250;

08.300.1142 Ls 1 250;

09.100.2241

09.100.2241

06.600.2244

06.600.2221

Ls -5

Ls 5

Ls -2 790

Ls 2 790

Programma „Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti”; aktivitāte „P.i.i. „Zvaniņš”” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti”; aktivitāte „P.i.i. „Saulīte”” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana”; aktivitāte „Īpašumu apsaimniekošana” (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana”; aktivitāte „Īpašumu apsaimniekošana” (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

19.1.2. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, t.sk.: pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2275 Ls -1 750;

09.210.2363 Ls 625;

09.210.2361 Ls 270;

09.210.2311 Ls 250;

09.210.2390 Ls 210;

09.210.2279 Ls 395;

19.1.3. Jūrmalas sporta centram programmas „Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšanai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2352 Ls -400;

09.510.2247 Ls 400;

19.1.4. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai, t.sk. , pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2275 Ls -700;

09.210.2363 Ls 500;

09.210.2390 Ls 60;

09.210.2370 Ls 140;

19.1.5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1210 Ls -150;

03.110.1221 Ls -50;

03.110.1228 Ls 150;

03.110.1221 Ls 50;

03.110.1210 Ls -150;

03.110.1221 Ls -50;

03.110.2279 Ls -900;

03.110.2355 Ls -86;

03.110.1228 Ls 150;

03.110.1221 Ls 50;

03.110.2313 Ls 863;

03.110.2364 Ls 123

19.1.6. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1210 Ls -400;

09.210.1228 Ls 300;

09.210.1221 Ls 100;

19.1.7. Labklājības pārvaldei, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.910.1147 Ls -698;

10.9810.1147 Ls 698;

19.1.8. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projektam „Kopā mēs varam vairāk”, t.sk. , pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2250 Ls -450;

09.510.2259 Ls 450;

09.510.2275 Ls -6 400;

09.510.2370 Ls 800;

09.510.2390 Ls 368;

09.510.2352 Ls 100;

09.510.2244 Ls 110;

09.510.2311 Ls 110;

09.510.2363 Ls 4 192;

09.510.2322 Ls 150;

09.510.2355 Ls 80;

09.510.2262 Ls 250;

09.510.2312 Ls 240;

19.1.9. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2275 Ls – 3 888;

09.210.2370 Ls 535;

09.210.2279 Ls 180;

09.210.2233 Ls 360;

09.210.2363 Ls 2 813;

09.210.2233 Ls -360;

09.210.2262 Ls 360;

19.1.10. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2261 Ls -400;

01.110.1119 Ls -1 484;

01.110.2231 Ls 400;

01.110.1150 Ls 1 484;

01.110.2322 Ls 300;

01.110.2311 Ls 60;

01.110.2312 Ls 670;

01.110.2312 Ls -100;

01.110.2279 Ls 479;

19.1.11. P.i.i. „Namiņš”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls -200;

09.100.1228 Ls 150;

09.100.1221 Ls 50;

19.1.12. Jūrmalas Mākslas skolai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2275 Ls -5 760;

09.510.2363 Ls 3 905;

09.510.2261 Ls 1 313;

09.510.2370 Ls 542;

19.1.13. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2341 Ls -45;

10.200.2370 Ls -505;

10.200.2390 Ls -248;

10.200.2279 Ls -6 629;

10.200.2369 Ls 220;

10.200.2312 Ls 469;

10.200.2362 Ls 109;

10.200.1150 Ls 4 110;

10.200.1142 Ls 202;

10.200.1141 Ls 1 030;

10.200.1210 Ls 1 287;

19.1.14. Jūrmalas centrālajai bibliotēkai pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221 Ls -300;

08.210.1221 Ls -100;

08.210.1228 Ls 300;

08.210.1221 Ls 100;

19.2. Jūrmalas pilsētas muzejam apstiprinātajā maksas pakalpojumu tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2214 Ls -10;

08.220.2219 Ls 10.

20. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai sadarbībā ar Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļu divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt prasības pieteikumu tiesā pret Vjačeslavu Djominu, dzīvojošu Skolas ielā 31-56, Jūrmalā par līdzekļu piedziņu, kas noteikti šo saistošo noteikumu 1.pielikumā programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātes „Īpašumu apsaimniekošana” īstenošanai Ls 1532 apmērā, pašvaldības budžetam.

21. Pamatojoties uz 2013.gada 20.maija ziedojumu fakta konstatācijas aktu Nr.1.1-42/4233, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu uzskaiti atbilstoši likumam „Likums par budžeta un finanšu vadību” un Jūrmalas pilsētas attīstības fonda nolikumam;

21.1. piešķirt Jūrmalas pilsētas domei no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ziedojuma fakta konstatācijas aktā Nr.1.1-42/4233 2012.gadā ieturēto līdzekļu Ls 3 000 (klasifikācijas kods 01.110.1119) atjaunošanai;

21.2. samazināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas domei asignējumus programmai „Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi” par Ls 3 750 (klasifikācijas kods 01.110.1119), novirzot ziedojuma fakta konstatācijas aktā Nr.1.1-42/4233 ieturēto līdzekļu pārskaitīšanai uz Attīstības fonda kontu Ls 3 750 (klasifikācijas kods 01.110.7221);

21.3. palielināt 2013.gadā pašvaldības ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 3 750 (klasifikācijas kods 23.5.1.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei finanšu līdzekļu atjaunošanai ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem atjaunošanai pašvaldības pamatbudžetā (klasifikācijas kods 01.110.7221).

22. Atcelt 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.63 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30”.

23. Lai nodrošinātu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu:

23.1. palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem par Ls 70 837 (klasifikācijas kods 18.6.2.0);

23.2. novirzīt no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem Ls 137 910 Jūrmalas pilsētas domei projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanā Ls 137 910, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.400.2312 Ls 200;

06.400.5250 Ls 120 000;

06.400.F22010020 Ls 17 710.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27

(protokols Nr.18, 10.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinā- jums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

214 392

214 392

Jūrmalas pilsētas dome

170 941

170 941

LV57PARX0002484572002

04.900.2251

2 500

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Informācijas sistēmas uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

04.900.2311

2 500

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Toneri, kārtridži

Naudas līdzekļi nepieciešami toneru, kārtridžu iegādei

06.600.2243

600

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Iekārtu, inventāra, un aparātu remonts, tehniskā apkalpošana

Līdzekļu pārdale

06.600.2312

600

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Inventārs

Naudas līdzekļi nepieciešami mazvērtīgā inventāra iegādei

LV84PARX0002484572001

06.600.5240

12 800

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Bērnu rotaļu aprīkojuma izvietošana daudzīvokļu māju iekšpagalmos un pilsētas parkos (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.5239

12 800

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Bērnu rotaļu aprīkojuma izvietošana daudzīvokļu māju iekšpagalmos un pilsētas parkos (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami rotaļu aprīkojuma iegādei bērnu rotaļu laukumos.

06.600.5240

11 000

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Sporta laukumu izbūve dzīvojamo māju iekšpagalmos (aprīkojums un sintētiskais segums) (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.5239

11 000

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Sporta laukumu izbūve dzīvojamo māju iekšpagalmos (aprīkojums un sintētiskais segums) (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami sporta aprīkojuma iegādei sporta laukumos.

08.300.2239

8 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Publisko attiecību kampaņas (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.300.2219

4 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Pasta pakalpojumi. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami pasta pakalpojumu līguma apmaksai līdz gada beigām.

08.300.2239

6 500

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.300.2390

1 500

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Publisko attiecību kampaņas (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami prezentācijas materiālu iegādei.

08.300.2231

2 500

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Publisko attiecību kampaņas. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami viesu un delegāciju uzņemšanai domē

08.300.2239

6 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Tipogrāfijas un maketēšanas pakalpojumi Jūrmalas pašvaldības informatīvā biļetena izdošanai (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami izdevumiem informatīvā biļetena izdošanai

08.300.2239

500

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Laikrakstu, žurnālu, rokasgrāmatu abonents. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami preses laikrakstu abonēšanai

08.290.5250

974

Programma: Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Aktivitāte: Majoru muižas kompleksa attīstība. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.5250

974

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Dokumenti, kas saistīti ar projektu pieteikumu iesniegšanu, izstrāde. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami projekta pieteikuma tehniskās dokumentācijas precizējumu izstrādei.

08.290.5250

1 210

Programma: Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Aktivitāte: Majoru muižas kompleksa attīstība. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.5250

1 210

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Dokumenti, kas saistīti ar projektu pieteikumu iesniegšanu, izstrāde. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami projekta pieteikuma tehniskās dokumentācijas precizējumu izstrādei.

08.100.5250

673

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Kāpņu rekonstrukcija izejās uz jūru. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.2312

76

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Koka laipu izgatavošana, izvietošana un apsaimniekošana pludmales izejās uz jūru. (12.pielikums 2012.gada 20.dec. SNNr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami jaunu koka laipu izgatavošanai un uzstādīšanai

08.100.2244

597

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Koka laipu izgatavošana, izvietošana un apsaimniekošana pludmales izejās uz jūru. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami esošo koka laipu noņemšanai, dēļu nomaiņai, deponēšanai, celiņu izlīdzināšanai un apsaimniekošanai

08.100.2262

150

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Dalība LSVS 50.sporta spēlēs. (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.2322

150

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Dalība LSVS 50.sporta spēlēs (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami degvielas apmaksai braucienā uz Jēkabpili Latvijas Pašvaldību sporta veterānu spēlēm

04.220.2244

20 000

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi. Aktivitāte: ESF projekta algoto pagaidu sabiedrisko darbu stipendiātu mežos, meža parkos, kāpās un pludmales kārklu joslā savākto sadzīves atkritumu aizvešana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

05.100.2244

20 000

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: ESF projekta algoto pagaidu sabiedrisko darbu stipendiātu savākto sadzīves atkritumu izvešana, pašvaldībai piederošo zemes īpašumu kopšana. (12.pielikums 2012.gada 20.dec.SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami atkritumu izvešanai

06.600.5239

4 200

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Jaunu solu un atkritumu urnu komplektu izvietošana parkos un uz ielām (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale, ņemot vērā faktiskās izmaksas

06.600.2312

4 200

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Jaunu solu un atkritumu urnu komplektu izvietošana parkos un uz ielām (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami atkritumu urnu iegādei (vērtība zem Ls 150)

04.220.2244

3 600

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi. Aktivitāte: Atvasāju nopļaušana mežos un parkos. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

04.220.2244

3 600

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi. Aktivitāte: Koku vainagu kopšana un veidošana pilsētas apstādījumos. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami koku vainagu kopšanas un veidošanas pilsētas apstādijumos izdevumu segšanai.

04.510.2246

280

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Barjeru remonts (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

EKK koda precizēšana, jo plānoti jaunu barjeru uzstādīšanas darbi

04.510.5239

280

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Barjeru uzstādīšana. (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami barjeru uzstādīšanai Skautu ielā pēc gājēju celiņa (trotuāra) izbūves.

04.730.2390

67

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Tūrisma brošūra Jūrmala (lv, ru, eng, de, nor, fin, swe, de, lt, ee). (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2390

67

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Info pasākumu bukleti.(18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami info pasākumu bukletu izgatavošanai un iegādei.

04.730.2390

1 115

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Tūrisma avīze (lt, ee, pavasaris, rudens).(18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

04.730.2390

844

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Info pasākumu bukleti.(18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami info pasākumu bukletu izgatavošanai un iegādei.

Līdzekļu pārdale

04.730.2390

271

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas buklets (plēšamā un lokamā karte)(18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Jūrmalas bukletu (lokāmā karte) izgatavošanai un iegādei.

09.510.2264

150

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums, jo pasākumā nebūs vajadzīga apskaņošanas aparatūras īre

09.510.2235

295

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem. (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami mācību maksai par kursiem

09.510.2261

170

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem. (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc pasākuma izdevumu apzināšanas

09.510.2231

450

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem. (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami muzikālajam priekšnesumam un ēdināšanas izdevumiem

09.510.2279

200

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Latvijas Izglītības Forums . (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2279

200

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Izglītības nodaļas darbinieku dalība konferencēs un semināros. (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2235

25

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Izglītības nodaļas darbinieku dalība konferencēs un semināros. (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

04.510.5250

9 000

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Dzintaru pārvada rekonstrukcija (projektēšana). (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc 2013.gadā plānotiem projektēšanas darbiem

04.510.2312

10 000

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Ceļa zīmju nomaiņa(3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami ceļa zīmju nomaiņai pilsētā 2013.gadā (t.sk.Nometņu ielas satiksmes organizācijas maiņai, autobusu pieturu satiksmes organizācijas maiņai u.c.)

04.510.5240

21 000

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Jaunu autostāvvietu izbūve (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc 2013.gadā plānotiem autostāvvietas izbūves darbiem Rīgas ielā 6a

04.510.5250

4 500

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Grantēto ielu asfaltēšana (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Lēdurgas ielas asfaltēšanai

04.510.5240

14 542

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Jaunu ielu izbūve. (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc 2013.gadā plānotiem jauna trotuāra izbūves darbiem Skautu ielā

04.510.2246

13 738

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Asfalta seguma remonts iekškvartālos. (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc 2013.gadā plānotajiem asfalta seguma remonta darbiem daudzīvokļu ēku iekšpagalmos

09.210.2241

5 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Majoru vidusskola. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc 2013.gadā plānoto remontdarbu iepirkuma procedūras veikšanas

09.210.5250

2 647

Programma:Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: sākumskola "Ābelīte (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami ventilācijas izvadu pārbūvei

03.600.5250

8 065

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums. Aktivitāte: Avārijas seku likvidēšana Vaivaru caurlaižu postenī. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Plānotie līdzekļi jauna caurlaižu posteņa izveidei 2013.gadā netiks apgūti.

01.110.5250

5 200

Programma: Nekustamo īpašumu administrācijas vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts, rekonstrukcija.
Aktivitāte: Domes administratīvo ēku remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami kabinetu remonta darbiem Būvvaldē, Edinburgas prospektā 75;

09.210.5250

8 744

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Kauguru vidusskolas kapitālais remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc 2013.gadā plānoto remontdarbu iepirkuma procedūras veikšanas.

01.110.5250

13 962

Programma: Nekustamo īpašumu administrācijas vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts, rekonstrukcija. Aktivitāte: Domes administratīvo ēku remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami: Ls 2131 ēkas Jomas ielā 1/5 kāpņu remonta apmaksai; Ls 1618 ēkas Jomas ielā 1/5 kafejnīcas grīdas seguma nomaiņas apmaksai; Ls 6949 vestibila norobežojošo konstrukciju izgatavošanai un montāžai Jomas ielā 1/5; Ls 1200 AAC Jomas ielā 1/5 telpu pārprojektēšanai (projekta izstrādei); Ls 2064 Dzimtsarakstu nodaļas ēkas P.Sradiņa ielā 6 jumta un telpu iekšējiem remonta darbiem.

06.600.5240

13 780

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi.
Aktivitāte: Bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu izveide un remonts iekšpagalmos. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami celiņu izveidei u.c. asfaltēšanas darbu veikšanai pie jaunizveidotajiem rotaļu laukumiem.

06.600.5240

30 000

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi.
Aktivitāte: Atpūtas parka izveide Kauguros. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami celiņu izveidei "Zīmuļu parka" teritorijā.

06.200.5240

2 700

Programma: Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Ģeodēziskā tīkla pilnveidošana un jaunu punktu izbūve. (8.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.200.2279

2 700

Programma: Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Ģeodēziskā tīkla uzturēšana. (8.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Jūrmalas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanai

08.100.2262

770

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Dalība Latvijas jaunatnes olimpiādē Ventspils 2013. (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc olimpiādes noslēgšanās.

08.100.2279

690

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Līdzfinansējums Nedzirdīgo turnīram smilšu volejbolā. (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami līdzfinansējuma nodrošināšanai.

08.100.2261

420

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Dalība Latvijas jaunatnes olimpiādē Ventspils 2013. (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc olimpiādes noslēgšanās.

08.100.2279

500

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Līdzfinansējums "Ghetto Floorball" organizēšanai. (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami līdzfinansējuma nodrošināšanai.

08.100.2361

972

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Dalība Latvijas jaunatnes olimpiādē Ventspils 2013. (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc olimpiādes noslēgšanās.

08.100.2279

3 000

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Latvijas pašvaldību vadītāju sporta spēles. (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami līdzfinansējuma nodrošināšanai.

08.100.2363

2 028

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Dalība Latvijas jaunatnes olimpiādē Ventspils 2013. (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc olimpiādes noslēgšanās.

04.730.2239

5 000

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Kūrortpilsētas mārketinga materiāli sezonalitātes riska mazināšanai. (18.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale.

04.730.2231

5 000

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā. (18.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami delegāciju uzņemšanai Jūrmalā un ar to saistīto izdevumu segšanai.

06.600.2279

1 532

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana. Aktivitāte: Kapitālie ieguldījumi pašvaldībai piederošos īpašumos. (13.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale.

06.600.2279

1 532

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana. Aktivitāte: Īpašumu apsaimniekošana. (13.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami zaudējumu atlīdzināšanai SE "BTA Insurance company".

Projekta norēķinu konts LV38TREL9802008024000

04.900.1146

125

ESF projekts "Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei" Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/059/080

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

04.900.1227

125

ESF projekts "Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei" Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/059/080

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai .

Projekta norēķinu konts LV16PARX0002484572061

04.120.2112

2 891

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" (vienošanās Nr.1DP/1.3.1.5.0/12/IPIA/NVA/001)

Transporta kompensāciju ekonomija

04.120.1150

2 184

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" (vienošanās Nr.1DP/1.3.1.5.0/12/IPIA/NVA/001)

Līdzekļu pārdale darba algu palielinājumam līdz Ls 370.00 (bruto) sākot ar 2013.gada jūlija mēnesi

04.120.1210

527

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" (vienošanās Nr.1DP/1.3.1.5.0/12/IPIA/NVA/001)

Līdzekļu pārdale darba devēja VSAOI izdevumu segšanai

04.120.2322

180

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" (vienošanās Nr.1DP/1.3.1.5.0/12/IPIA/NVA/001)

Līdzekļu pārdale degvielas izdevumu palielināšanai ar 2013.gada jūlija mēnesi

Sākumskola "Ābelīte"

526

526

09.210.2222

110

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Veidojas līdzekļu ekonomija

09.210.2219

10

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Tika pagarināts elektroniskais paraksts par Ls 9.99, kas nebija ieplānots izveidojot līdzekļu nepieciešamību e- klases abonēšanas maksai

09.210.2224

200

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Vasaras sezonā mazāka bērnu apmeklējuma rezultātā tiek retāk izvesti sadzīves atkritumi. Iestādes slēgšanas laikā (jūlijā) sadzīves atkritumi tiks izvesti vienu reizi

09.210.2244

516

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami iestādes parketa grīdas atjaunošanai (sporta zālē, klasēs, foajē, ēdnīcā)

09.210.2234

216

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Noslēgtais līgums ar SIA "Ergo Life Insurance" dod iespēju iestādes darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veikt saskaņā ar apdrošināšanu

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

2 450

2 450

09.210.1221

2 000

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo mazāki atvaļinājuma pabalsti sakarā ar mazo darba stāžu

09.210.1227

2 450

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Netika ieplānoti līdzekļi veselības apdrošināšanas polišu apmaksai pedagogiem

09.210.1210

450

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo mazāki atvaļinājuma pabalsti sakarā ar mazo darba stāžu

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

400

400

09.210.1221

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1228

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai (diviem darbiniekiem)

09.210.1221

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1221

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai (diviem darbiniekiem)

Jūrmalas kultūras centrs

9 745

9 745

08.620.2231

90

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jauno Belvederas operas un operetes solistu atlases kārta Jūrmalā. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums ēdināšanas pakalpojumam

08.620.2390

90

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jauno Belvederas operas un operetes solistu atlases kārta Jūrmalā. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums pārējiem materiāliem (suvenīru iegāde dalībnieku apbalvošanai)

08.620.1150

1 245

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jomas ielas svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums autoratlīdzības apmaksai

08.620.2264

1 544

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jomas ielas svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums inventāra nomai (skatuves aprīkojums)

08.620.2232

100

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jomas ielas svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums tulku darba apmaksai

08.620.2279

5 235

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jomas ielas svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumu palielinājums pārējiem pakalpojumiem (Sākuma budžetā nebija paredzēta uguņošana Ls 2420.00 apmērā; pasākuma izdevumus palielināja orķestra piedalīšanās (Ls 4328.80); dārgāki palika fiziskās apsardzes un neatliekamās med.palīdzības pakalpojumi)

08.620.2269

121

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jomas ielas svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums Bio tualešu nomas apmaksai

08.620.2390

221

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Radošās darbnīcas. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums materiālu apmaksai

08.620.2279

221

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Radošās darbnīcas. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums pakalpojumu apmaksai - par radošās darbnīcas organizēšanu

08.620.2363

55

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums ēdināšanas pakalpojumiem

08.620.2279

55

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums dalības maksai

08.620.2261

201

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums dalībnieku izmitināšanai

08.620.2361

1 298

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums tērpu izgatavošanai (sakarā ar pūtēju orķestra tērpu izgatavošanas palielinājumu)

08.620.2363

3 930

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums dalībnieku ēdināšanas izdevumiem (Ls 3700.00) un dzērāmā ūdens iegādei (Ls 230.00)

08.620.1150

30

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums atalgojumam (dežūrējošais ārsts)

08.620.2361

573

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums pilsētas delegācijas tērpu izgatavošanai

08.620.1210

6

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums VSAOI no ārštata darbinieku atalgojuma (dežūrējošais ārsts)

08.620.2275

1 343

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - neparedzētie izdevumi

08.620.2341

100

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumi medikamentu iegādei svētku dalībnieku vajadzībām

08.620.2390

678

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

08.620.2279

600

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums apsardzes pakalpojumiem

08.620.2390

578

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Tipogrāfijas pakalpoojumi. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumu palielinājums drukāto reklāmas un informēcijas materiālu (afišas, plakāti, baneri) izgatavošanai

08.620.2223

149

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Elektroenerģijas apmaksa kultūras pasākumos dabā. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums el.enerģijas izdevumiem

08.620.2279

149

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Elektroenerģijas apmaksa kultūras pasākumos dabā. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums el.enerģijas pieslēguma nodrošināšanai pasākumiem dabā

08.620.2262

60

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jūras svētki Mellužu estrādē. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums transporta nomai

08.620.2264

104

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jūras svētki Mellužu estrādē. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums skaņu aparatūras nomai

08.620.2269

38

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jūras svētki Mellužu estrādē. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums kinofilmas nomai (demonstrēšana pasākuma laikā)

08.620.2279

6

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jūras svētki Mellužu estrādē. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums fiziskās apsardzes pakalpojumiem pasākuma laikā

08.620.2279

40

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Klubs jauniešiem ''Eksperiments'' KKN. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums pārējiem pasākumiem

08.620.2264

40

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Klubs jauniešiem ''Eksperiments'' KKN (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50) -

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums inventāra nomai (skatuves aprīkojums)

08.620.2264

295

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums videotehnikas nomai

08.620.1150

245

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums viesmākslinieku atlīdzībai

08.620.2279

50

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana. (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu palielinājums ugunskuru uzstādīšanai

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

47

47

09.210.2352

47

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Nepieciešami līdzekļi citā EKK

09.210.2312

47

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Kļūdaini bija pieprasīti līdzekļi āra solu iegādei. (Projekts "Gliemezītis mūsu pagalmā")

Labklājības pārvalde

13 815

13 815

10.700.6260

4 500

Programma: Pārējais citur nekvalificētais atbalsts sociāli atstumtām personām. Aktivitāte: Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai. (20.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Pirmajā pusgadā pabalsts nav apgūts pilnībā, jo šim pabalstam kvalificējās mazāks personu skaits kā plānots

10.700.6423

4 500

Programma: Pārējais citur nekvalificētais atbalsts sociāli atstumtām personām. Aktivitāte: Apbedīšanas pabalsti. (20.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Apbedīšanas pabalsts nepieciešams vairāk personām kā plānots

10.400.6260

5 000

Programma: Atbalsts ģimenēm ar bērniem. Aktivitāte: Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai. (20.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Pirmajā pusgadā pabalsts nav apgūts pilnībā, jo šim pabalstam kvalificējās mazāks personu skaits kā plānots

10.200.6252

5 000

Programma: Atbalsts gados veciem cilvēkiem. Aktivitāte: Veselības aprūpes pabalsts. (20.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Veselības pabalsts personām, kuras kvalificējas šim pabalstam ir neieciešams lielākā apjomā

10.400.6260

2 000

Programma: Atbalsts ģimenēm ar bērniem. Aktivitāte: Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai. (20.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Pirmajā pusgadā pabalsts nav apgūts pilnībā, jo šim pabalstam kvalificējās mazāks personu skaits kā plānots

10.700.6254

2 000

Programma: Pārējais citur nekvalificētais atbalsts sociāli atstumtām personām. Aktivitāte: Vienreizējie pabalsti krīzes situācijās, kā arī stihiskas nelaimes gadījumiem un ugunsgrēka gadījumiem. (20.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

JPD SN Nr.7 un Nr.8 26.02.2009. paredz pabalstu šim mērķim izmaksāt ģimenēm vai personai īpašos gadījumos uz sociālā darbinieka sastādītā individuālā plāna pamata, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darba nespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas vietā veselības traucējumu, vardarbības, atkarības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Kā arī 2013.gadā liels personu skaits bez ienākumiem vēršas Labklājības pārvaldē, lai nodrošinātu ar pases maiņu saistīto izdevumu segšanu

07.620.7712

43

Programma: Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi. Aktivitāte: Biedru naudas un dalības maksa pārējās starptautiskajās institūcijās.

Healthy City projekta dalības maksa 2013.gadā jau veikta

10.910.2214

43

Programma: Iestādes uzturēšana. Pakalpojuma nosaukums: Mobilā telefona abonēšanas maksas un sarunu apmaksa

Mobilā telefona pieslēguma esošais tarifs nodrošina nemainīgu mēneša maksu tikai iekšzemes telefona sarunām. Lai varētu apmaksāt starptautiskās sarunas vadītājas komandējumu laikā nepieciešams papildus finansējums Ls 45 (2013.gadā komandējumi - martā uz Vāciju (Veisbādene) JPD rīkojums Nr.29rkā(12.03.13.); jūnijā uz Somiju (Helsinki) un Turciju (Izmiru) (komandējums pārcelts uz septembri) JPD rīkojums Nr.55rkā (27.05.13.) )

10.400.2262

1 500

Programma: ESF projekts nr. 1DP//1.4.1.2.4./10APIA/NVA/005 ‘’Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem’’ Aktivitāte: Transportlīdzekļu noma

ESF projekta ietvaros netika izmantota transportlīdzekļu noma

10.400.7246

1 802

Programma: ESF projekts nr. 1DP//1.4.1.2.4./10APIA/NVA/005 ‘’Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem’’. Aktivitāte: Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

Saskaņā ar LR Labklājības ministrijas NVA paziņojumu Nr. 9-12/590 (14.06.13.), atbilstoši apstiprinātajiem projekta kopējiem attiecināmajiem izdevumiem un veiktajiem grozījumiem, kā arī pamatojoties uz 10.03.2011 noslēgtās Vienošanās Nr.2011/30 Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu 1.pielikuma ’’Vienošanās vispārējie noteikumi’’ 6.15.punktu nepieciešams veikt atmaksu Sadarbības iestādei Ls 1801.92 apmērā.

10.400.2352

302

Programma: ESF projekts nr. 1DP//1.4.1.2.4./10APIA/NVA/005 ‘’Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem’’. Aktivitāte: Saimniecības materiāli

ESF projekta ietvaros nebija nepieciešamība pēc visa plānotā finansējuma saimniecības materiāliem

10.400.2352

40

Programma: ESF projekts nr. 1DP//1.4.1.2.4./10APIA/NVA/005 ‘’Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem’’. Aktivitāte: Saimniecības materiāli

ESF projekta ietvaros nebija nepieciešamība pēc visa plānotā finansējuma saimniecības materiāliem

10.400.2235

240

Programma: ESF projekts nr. 1DP//1.4.1.2.4./10APIA/NVA/005 ‘’Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem’’. Aktivitāte: Semināru, kursu, kongresu un konferenču apmaksa

Par ESF projekta nr. 1DP//1.4.1.2.4./10APIA/NVA/005 ‘’Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem’’ ietvaros paredzētais supervīzijas kurss darbiniekiem notika 2013.gadā (sākotnēji plānots bija daļēja kursa norise 2012.gadā) tāpēc visa apmaksa paredzēta 2013.gadā

10.400.2369

200

Programma: ESF projekts nr. 1DP//1.4.1.2.4./10APIA/NVA/005 ‘’Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem’’. Aktivitāte: Pārējie valsts un pašvaldības aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanās izdevumi.

ESF projekta ietvaros brokastu pauzēm paredzēto izdevumu maksājumi tiek veikti no EKK 2390 – pārējās preces

10.400.2352

78

Programma: ESF projekts nr. 1DP//1.4.1.2.4./10APIA/NVA/005 ‘’Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem’’. Aktivitāte: Saimniecības materiāli.

ESF projekta ietvaros nebija nepieciešamība pēc visa plānotā finansējuma saimniecības materiāliem

10.400.2390

210

Programma: ESF projekts nr. 1DP//1.4.1.2.4./10APIA/NVA/005 ‘’Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem’’. Aktivitāte: Pārējās preces

ESF projekta ietvaros brokastu pauzēm paredzēto izdevumu maksājumi tiek veikti no EKK 2390 – pārējās preces

10.400.2275

132

Programma: ESF projekts nr. 1DP//1.4.1.2.4./10APIA/NVA/005 ‘’Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem’’. Aktivitāte: Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

ESF projekta ietvaros nebija nepieciešami līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

10.910.1119

20

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Pārējo darbinieku mēnešalga

Darbinieku slimības dēļ ir izveidojies atlikums darba algas fondā

10.910.2236

20

Programma: Iestādes uzturēšana Pakalpojuma nosaukums: Bankas komisija, pakalpojumi

A/S „Citadele banka” ar š.g.11.jūliju par skaidrās naudas iemaksu norēķinu kontā piemēros bankas komisiju, saskaņā ar bankā apstiprināto cenrādi, kura tiks ieturēta skaidrās naudas iemaksas brīdī

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

120

120

LV81TREL981376900100B

09.510.2355

120

Projekta "Kopā mēs varam vairāk" realizēšana

Plānoti līdzekļi kārtridžu iegādei

09.510.2259

120

Projekta "Kopā mēs varam vairāk" realizēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami kārtridžu uzpildei

Pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

159

159

09.100.2214

132

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija - iestādes vadība izmanto personīgo mob.tel.

09.100.2352

132

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami saimniecības materiālu iegādei

09.100.2234

27

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Noslēgtais līgums ar SIA "Ergo Life Insurance" dod iespēju iestādes darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veikt saskaņā ar apdrošināšanu

09.100.2370

27

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bērnu attīstošo rotaļlietu iegādei

Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

607

607

09.100.5232

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2312

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami ugunsdzēšamās smilšu kastes iegādei

09.100.1119

200

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Nepieciešami naudas līdzekļi bēru pabalsta izmaksai

09.100.1228

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

"Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums" 20.pants, LR MK 21.06.2010.Noteikumi Nr. 565 36.,38.pants - Bēru pabalsta izmaksai

09.100.1221

50

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Bēru pabalsta izmaksai

09.100.2234

307

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Noslēgtais līgums ar SIA "Ergo Life Insurance" dod iespēju iestādes darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veikt saskaņā ar apdrošināšanu

09.100.2370

307

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami mācību līdzekļu iegādei bērnu vajadzībām tuvojoties jaunajam mācību gadam

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

265

265

09.100.2234

265

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Noslēgtais līgums ar SIA "Ergo Life Insurance" dod iespēju iestādes darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veikt saskaņā ar apdrošināšanu

09.100.2312

265

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami garderobes skapīšu iegādei

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

127

127

09.100.2234

127

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Noslēgtais līgums ar SIA "Ergo Life Insurance" dod iespēju iestādes darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veikt saskaņā ar apdrošināšanu

09.100.2243

127

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami iestādes tehnikas un inventāra remontam

Pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

338

338

09.100.2112

180

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Budžetā ieplānotie naudas līdzekļi, kas paredzēti dienesta braucieniem pilnā apjomā nebūs nepieciešami, jo darbinieki izmanto savus naudas līdzekļus

09.100.5239

338

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami iestādes vajadzībām projektora iegādei

09.100.2234

117

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Noslēgtais līgums ar SIA "Ergo Life Insurance" dod iespēju iestādes darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veikt saskaņā ar apdrošināšanu

09.100.2259

11

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2390

30

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

2013.gadā iestādes vajadzībām karogam paredzētā nauda nebūs nepieciešama, tā tiks novirzīta projektora iegādei

Pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

342

342

09.100.2234

342

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Noslēgtais līgums ar SIA "Ergo Life Insurance" dod iespēju iestādes darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veikt saskaņā ar apdrošināšanu

09.100.2312

342

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami 1.un 2.grupas guļamistabu žalūziju iegādei. Nepieciešami spoguļi un lampas logopēdiskajā kabinetā

Pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

248

248

09.100.2279

53

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo vasaras sezonā netiks veiktas baseina ūdens analīzes

09.100.2239

53

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami dzeramā ūdens iegādei

09.100.2234

135

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Noslēgtais līgums ar SIA "Ergo Life Insurance" dod iespēju iestādes darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veikt saskaņā ar apdrošināšanu

09.100.2370

140

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Attīstošo mācību līdzekļu un spēļu iegādei (konstruktori, puzles, spēles atmiņas, uzmanības, domāšanas attīstībai u.c.)

09.100.2355

5

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Iestādei iegādājoties printeru kasetes veidojās līdzekļu ekonomija

09.100.2341

55

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2519

55

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu par ūdens resursu lietošanu jāmaksā valsts nodeva, kas saskaņā ar 21.06.2012.MK noteikumu Nr. 469 2.punktu sastāda Ls 55.00

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

399

399

09.100.2234

399

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Noslēgtais līgums ar SIA "Ergo Life Insurance" dod iespēju iestādes darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veikt saskaņā ar apdrošināšanu

09.100.2259

99

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami kārtridžu uzpildei iestādes darbības nodrošināšanai

09.100.2370

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami mācību līdzekļu iegādei bērnu vajadzībām

Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

768

768

09.100.2234

378

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Noslēgtais līgums ar SIA "Ergo Life Insurance" dod iespēju iestādes darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veikt saskaņā ar apdrošināšanu

09.100.2244

220

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami visas iestādes telpu dezinsekcijai un zāles pļaušanai

09.100.2322

50

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami kodā 2244 zāles pļaušanas pakalpojumiem (salūzušās pļaujmašīnas dēļ)

09.100.2311

50

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami iestādes biroja preču iegādei

09.100.2341

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami medikamentu iegādei bērnu un darbinieku vajadzībām

09.100.2370

58

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bērnu nodarbībām (sporta inventāra iegādei)

09.100.2352

340

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija saimniecības precēm

09.100.5232

340

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami trimmera iegādei teritorijas zāles pļaušanai

Jūrmalas pilsētas muzejs

375

375

08.220.2262

24

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Kļūdaini ieplānota nomas maksa par muzeja darbinieku personīgo automobīļu iznomāšanu muzeja vajadzībām

08.220.1150

24

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Izdevumi, kas nepieciešami, lai saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem, samaksātu diviem muzeja darbiniekiem nomas maksu par personīgo automobīļu iznomāšanu muzejam

08.620.1150

200

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā. Aktivitāte: Starptautiskā muzeju nakts. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Tā kā Muzeju nakts pasākumos iesaistījās brīvprātīgie radošo darbnīcu vadītāji un kultūras programmu papildināja sākotnēji neplānotais V.Šekspīra lugas "Spītnieces savaldīšana" iestudējums, izdevās ieekonomēt autorhonorārus radošo darbnīcu vadītājiem un māksliniekiem

08.620.1150

200

Programma: Aspāzijas mājas kultūras pasākumi. Aktivitāte: Ceļojošas izstādes "LITTERA CORDIS" izveidošana. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi bija nepieciešami, lai samaksātu autoratlīdzību māksliniekam, kurš izveidoja ceļojošo izstādi "Littera cordis". Aspazijas un Raiņa sarakstei veltītā izstāde "Littera cordis" bija apskatāma Aspazijas mājas izstāžu zālē 2012.gadā no 16.marta līdz 27.novembrim, kad sākās remontdarbi. Tā kā izstāde izraisīja lielu sabiedrības interesi, lai to saglabātu un varētu parādīt dažādās Jūrmalas iestādēs, bija nepieciešams to pārveidot par ceļojošu izstādi ar tehniskām iespējām to demonstrēt dažādās telpās.

08.620.2390

35

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā. Aktivitāte: Pārējo mākslas izstāžu iekārtošanas, noformēšanas, atklāšanas un reklāmas pasākumi /Plakāti, ielūgumi. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Ir ieekonomēti līdzekļi, jo atsevišķi mākslinieki ir pašfinansējuši plakātu un ielūgumu iegādi savām personālizstādēm muzejā

08.620.2390

35

Programma: Aspāzijas mājas kultūras pasākumi. Aktivitāte: Ceļojošas izstādes "LITTERA CORDIS" izveidošana. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi bija nepieciešami dažādu materiālu (papīrs, stiprinājumi u.c.) iegādei, lai izstādi "Littera Cordis" pārveidotu par ceļojošu izstādi ar tehniskām iespējām to demonstrēt dažādās telpās, kā arī ielūgumu un plakātu iegādei izstādes popularizēšanai

08.620.2279

60

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā. Aktivitāte: Starptautiskā muzeju nakts. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Sakarā ar sadarbības partneru piesaistīšanu Muzeju naktij, ir ieekonomēti reklāmai un digitālai izdrukai paredzētie līdzekļi

08.620.2279

60

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā. Aktivitāte: Starptautiska izstāde "Siļķes Baltijas un Ziemeļu jūrā". (22.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Neplānoti un steidzami izdevumi tekstu un anotāciju tulkošanai starptautiskai, desmit Baltijas valstu veidotai izstādei "Siļķes Baltijas un Ziemeļu jūrā", kuru atklās 2013.gada septembrī Tallinā, un kura būs apskatāma visās Baltijas valstīs

08.620.2279

56

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā. Aktivitāte: Latvijas TV 1 raidījumu programmas "Ielas garumā" ierakstu iegāde. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Ir iespējams ieekonomēt līdzekļus, iegādājoties mazāku skaitu ierakstu

08.620.2279

56

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā. Aktivitāte: Starptautiska izstāde "Siļķes Baltijas un Ziemeļu jūrā". (22.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Neplānoti un steidzami izdevumi tekstu un anotāciju tulkošanai starptautiskai, desmit Baltijas valstu veidotai izstādei "Siļķes Baltijas un Ziemeļu jūrā", kuru atklās 2013.gada septembrī Tallinā, un kura būs apskatāma visās Baltijas valstīs

"Dzintaru koncertzāle" SIA

12 720

12 720

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā. Aktivitāte: Bērnu veselība - mūsu nākotne labdarības pasākums. (23.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Mainīts pasākums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā. Aktivitāte: Tautas deju pērles Jūrmalā. (23.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Mainīts pasākums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā. Aktivitāte: Labdarības Kantrī mūzikas koncerts. (23.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Mainīts pasākums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā. Aktivitāte: I.Akuratere, J.Kulakovs Sapumpurots zars ar grupu Pērkons - Labdarības koncerts. (23.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Mainīts pasākums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā. Aktivitāte: Latviešu estrāde - Olga Rajecka. (23.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Mainīts pasākums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā. Aktivitāte: Latviešu estrāde - Nezāles neiznīkst- grupas Līvi labāko dziesmu koncerts. (23.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Mainīts pasākums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā. Aktivitāte: Latviešu estrāde grupa "Bet Bet". (23.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Mainīts pasākums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā. Aktivitāte: Latviešu estrāde - Raimonds Pauls un Guntars Račs koncerts "Nekur nav tik labi kā mājās". (23.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Mainīts pasākums2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27

(protokols Nr.18, 10.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

5 691

5 691

Pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"

216

216

09.100.2234

216

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Noslēgtais līgums ar SIA "Ergo Life Insurance" dod iespēju iestādes darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veikt saskaņā ar apdrošināšanu

09.100.2239

15

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami dzeramā ūdens iegādei līdz gada beigām

09.100.2352

201

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami saimniecības preču iegādei

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

5475

5475

09.210.1119

1000

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo gada sākumā netika aizpildītas diētas māsas un remontstrādnieka vakances

09.210.1221

1000

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Pietrūkst līdzekļi slimības lapu apmaksai

09.210.1227

3892

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo nepareizi ieplānoti līdzekļi apdrošināšanas polisēm pedagogiem

09.210.2321

3750

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Pietrūkst līdzekļi apkurei (gāzei) , jo nav siltinātas ēkas, kā arī palielinājās telpu platības

09.210.2312

22

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo tika nopirktas lētākas mēbeles mācību klasei

09.210.5232

510

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo tika nopirktas lētākas mēbeles mācību klasei

09.210.2242

120

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Netika paredzēti līdzekļi automašīnu tehniskajām apkopēm

09.210.2112

51

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo retāki dienesta braucieni

09.210.2247

605

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Netika paredzēti līdzekļi automašīnu apdrošināšanas polisēm3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27

(protokols Nr.18, 10.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU BUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

1 717

1 717

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

881

881

09.210.2322

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo mazāki ieņēmumi

09.210.2242

631

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami automašīnas stāvvietām un tehniskajām apkopēm

09.210.2224

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo lētāks pakalpojums

09.210.2321

250

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Pietrūkst līdzekļi apkurei (gāzei)

09.210.2249

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo paši mazgā veļu

09.210.2244

131

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo mazāk avārijas situāciju ziemā

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

150

150

09.210.2311

150

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Nepieciešams citam izdevumu EKK

09.210.2259

150

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami printeru toneru uzpildei

Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas Sociālās aprūpes centrs"

72

72

10.200.2512

72

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu ekonomija

10.200.2236

72

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bankas komisijas maksai par skaidras naudas iemaksu norēķinu kontā līdz gada beigām

Jūrmalas centrālā bibliotēka

8

8

08.210.2355

8

Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāli

Datortehnikas remonta materiāliem ir paredzamas cenu atlaides šīs summas apmērā

08.210.2236

8

Bankas komisija, pakalpojumi

Naudas līdzekļi nepieciešami izdevumiem par skaidrās naudas iemaksu iestādes norēķinu kontā bankas komisijas apmaksai

Jūrmalas pilsētas muzejs

30

30

08.220.2239

30

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Ir iespējams ieekonomēt līdzekļus, kas paredzēti dažādu ieejas biļešu iegādei

08.220.2236

30

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Atbilstošā kodā nebija ieplānoti izdevumi par bankas komisijas maksu norēķinu karšu pieņemšanas termināļa izmantošanai muzejā, kā arī papildus izdevumi par bankas noteikto komisijas maksu skaidras naudas iemaksas gadījumā

Jūrmalas sporta centrs

176

176

09.510.2361

110

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas un līguma noslēgšanas

09.510.2236

110

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Bankas pakalpojumi (skaidras naudas inkasācijas veikšanai 4 reizes mēnesī)

09.510.2247

66

Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana

Plānotie naudas līdzekļi tādā apjomā nav nepieciešami

09.510.2236

66

Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana

Bankas pakalpojumi (skaidras naudas inkasācijas veikšanai 4 reizes mēnesī)

Jūrmalas sporta skola

400

400

09.510.2262

400

Transportlīdzekļu noma

09.510.2322

400

Degviela

Nepieciešama degviela autobusa braucieniem uz sporta sacensībām un nometnēm4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27

(protokols Nr.18, 10.punkts)

Līdzekļu sadalījums pašvaldības izglītības iestādēm ēdināšanas

izdevumiem un mācību līdzekļu iegādei (Ls)

Iestādes nosaukums

VKK/EKK

Summa (Ls)

VKK/EKK

Summa (Ls)

7.-12.kl.skolēnu brīvpusdienām

Mācību līdzekļu iegādei

Alternatīvā skola

09.600.2363

3 330

09.210.2370

1 590

Jaundubultu vidusskola

09.600.2363

7 844

09.210.2370

2 180

Kauguru vidusskola

09.600.2363

19 388

09.210.2370

6 190

Lielupes vidusskola

09.600.2363

6 882

09.210.2370

1 890

Mežmalas vidusskola

09.600.2363

10 582

09.210.2370

4 140

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.600.2363

25 086

09.210.2370

3 390

Ķemeru vidusskola

09.600.2363

3 330

09.210.2370

1 130

Majoru vidusskola

09.600.2363

11 470

09.210.2370

3 970

Pumpuru vidusskola

09.600.2363

19 166

09.210.2370

4 760

Slokas pamatskola

09.600.2363

6 068

09.210.2370

3 250

Vakara vidusskola

09.600.2363

29 674

09.210.2370

3 230

Vaivaru pamatskola

09.600.2363

3 108

09.210.2370

1 250

Sākumskola "Atvase"

09.210.2370

3 610

Sākumskola "Ābelīte"

09.210.2370

940

Sākumskola"Taurenītis"

09.210.2370

1 300

Kopā

145 928

42 820

Pavisam kopā

188 748


Lejupielāde: DOC un PDF