Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 13.09.2013. Stājas spēkā 30.09.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 25.februāra 3.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 3.decembra 43.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 28.novembra 31.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 74.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 25.jūlijāNr. 28

protokols Nr. 18, 9. punkts

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā personas var iebraukt ar autotransporta līdzekļiem (turpmāk-transportlīdzekļi), izņemot elektromobiļus, īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Jūrmalā), nosaka pašvaldības nodevas likmi par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalā (turpmāk – NODEVA), kā arī NODEVAS samaksas, NODEVAS samaksas atvieglojumu un iebraukšanas atļauju saņemšanas kārtību un laika periodu, kurā piemērojama NODEVA.

2. Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras iebrauc Jūrmalā ar transportlīdzekli.

3. Personām, kuras vēlas iebraukt Jūrmalā ar transportlīdzekli, jāiegādājas vai jāsaņem iebraukšanas atļaujas Jūrmalā.

4. NODEVAS objekts – transportlīdzekļu (izņemot elektromobiļus) iebraukšana Jūrmalā.

5. NODEVAS maksātājs – personas, kas iebrauc ar transportlīdzekļiem Jūrmalā.

6. Periods, kurā piemērojama NODEVA- no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim.

7. Periods, kurā nav piemērojama NODEVA – no kalendārā gada 1.janvāra līdz 31.martam un no 1.oktobra līdz 31.decembrim.

II. Nodeva

8. NODEVAS likme no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim:

8.1. vienreizējai iebraukšanai Ls 1,50. Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 74.saistošajiem noteikumiem

8.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (ieskaitot) bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

8.2.1. vienam mēnesim Ls 22; Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 74.saistošajiem noteikumiem

8.2.2. periodam, kurā piemērojama NODEVA Ls 75. Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 74.saistošajiem noteikumiem

8.3. transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām, bez iebraukšanas reižu ierobežojuma :

8.3.1. vienam mēnesim Ls 30; Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 74.saistošajiem noteikumiem

8.3.2. periodam, kurā piemērojama NODEVA Ls 150. Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 74.saistošajiem noteikumiem

9. NODEVA tiek samazināta par 50% kalendārā gada 1.jūlijā 8.2.2., 8.3.2.apakšpunktā, 21., 22. un 23. punktā minētajos gadījumos.

III. Nodevas samaksa un iebraukšanas atļaujas izsniegšanas kārtība

10. NODEVAS samaksu veic:

10.1. iebraukšanas atļauju kontrolpunktos, izmantojot NODEVAS bezskaidras vai skaidras naudas iekasēšanas aparātus, vai izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu, ja NODEVAS likme noteikta 8.1.apakšpunktā;

10.2. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības kasē vai pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes interneta mājas lapā,- izņemot 8.1.apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

11. Pēc NODEVAS samaksas tiek izsniegta īpaša parauga iebraukšanas atļauja konkrētam transportlīdzeklim. Iebraukšanas atļaujā ir norādīta transportlīdzekļa marka, modelis un valsts reģistrācijas numurs,- izņemot 17.punktā un 8.1., 25.6 un 25.12. apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

12. Vienreizējā iebraukšanas atļaujā, par kuru NODEVAS samaksa veikta iebraukšanas atļauju kontrolpunktos, izmantojot NODEVAS bezskaidras vai skaidras naudas iekasēšanas aparātus, nav norādīti transportlīdzekļa identifikācijas parametri, un tā tiek izsniegta ar derīguma termiņu 1 stundu no iegādes brīža. Vienreizējā iebraukšanas atļaujā, par kuru NODEVAS samaksa veikta izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu, iebraukšanas atļauja ir īsziņa no elektroniskās norēķinu sistēmas NODEVAS maksātājam un tajā tiek norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs ar derīguma termiņu 1 stundu no iegādes īsziņas saņemšanas brīža. Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 43.saistošajiem noteikumiem

13. Iebraukšanas atļauja vienam mēnesim tiek izsniegta pēc NODEVAS samaksas par vienu mēnesi un tā ir derīga vienu mēnesi no iegādes brīža, piemērojot kārtējā mēneša dienu skaitu.

14. Iebraukšanas atļauja tiek izsniegta pēc NODEVAS samaksas par 6.punktā minēto periodu un tā ir derīga no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim vai no kalendārā gada 1.jūlija, ja NODEVA samazināta 9.punktā noteiktajā kārtībā.”

15. Ja iebraukšanas atļauja ir izsniegta Centralizētās grāmatvedības kasē vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas nodaļā, tad tā ir derīga, ja tā ir apstiprināta ar speciālu zīmogu un parakstu un novietota aiz transportlīdzekļa priekšējā stikla redzamā vietā. Vienreizējās iebraukšanas atļauja, kas izdrukāta no iebraukšanas atļauju kontrolpunktu aparātiem, ir derīga, ja čeks, kas apliecina NODEVAS samaksu ir novietots aiz transportlīdzekļa priekšējā stikla redzamā vietā. Vienreizējā iebraukšanas atļauja, par kuru NODEVAS samaksa veikta izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektroniskās norēķinu sistēmas, ir derīga, ja par to ir saņemta īsziņa no mobilo pakalpojumu sniedzēju elektroniskās norēķinu sistēmas, par ko pašvaldība nepieciešamības gadījumā var veikt attālinātu pārbaudi.

16. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas nodaļa izsniedz iebraukšanas atļaujas, kurās tiek norādīta transportlīdzekļa marka, modelis un valsts reģistrācijas numurs:

16.1. juridiskām personām, kuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā adrese atrodas un struktūrvienība reģistrēta Jūrmalas pilsētā un transportlīdzeklis reģistrēts uz šīs juridiskās personas vārda;

16.2. fiziskām personām, kuru dzīvesvieta ir pastāvīgi deklarēta Jūrmalas pilsētā, un viņu laulātajiem, ja transportlīdzeklis reģistrēts uz šo fizisko personu vārda.

17. Samaksājot 8.2.2., 8.3.2. apakšpunktā noteikto NODEVU par 6. punktā noteikto periodu bez IV. nodaļā noteiktajiem NODEVAS samaksas atvieglojumiem tiek izsniegta iebraukšanas atļauja ar norādi „uzrādītājam”, arī gadījumā, ja piemērots 9. punktā noteiktais samazinājums. Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 43.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2016.gada 25.februāra 3.saistošajiem noteikumiem

18. No NODEVAS samaksas iekasētie līdzekļi tiek uzskaitīti pilsētas pamatbudžetā un izlietoti tranzīta satiksmes ierobežošanai, tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai.

19. Iebraukšanas atļaujas nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā tās dublikāts netiek izsniegts. Ja iebraukšanas atļaujas nozaudēšanas gadījumā NODEVAS maksātājs Jūrmalas pilsētas domē iesniedz iesniegumu, tad nozaudētā iebraukšanas atļauja tiek anulēta un jauna iebraukšanas atļauja tiek izsniegta vispārējā kārtībā. Ja iebraukšanas atļaujas sabojāšanas gadījumā NODEVAS maksātājs Jūrmalas pilsētas domē iesniedz iesniegumu un sabojāto iebraukšanas atļauju, tad sabojātā iebraukšanas atļauja tiek anulēta un jauna iebraukšanas atļauja tiek izsniegta vispārējā kārtībā.

IV. Nodevas samaksas atvieglojumi un to pieprasīšanas kārtība

20. NODEVA par 6.punktā noteikto periodu 10% apmērā no šajos noteikumos 8.2.2. apakšpunktā minētās likmes tiek piemērota:

20.1. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieka laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

20.2. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes, aģentūras darbinieks.

21. NODEVA par 6.punktā noteikto periodu 25% apmērā no šajos noteikumos 8.2.2.apakšpunktā minētās likmes tiek piemērota:

21.1. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes, aģentūras darbinieks;

21.2. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieka ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

21.3. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir Jūrmalas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks;

21.4. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks;

21.5. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks saskaņā ar sporta kluba iesniegtu sarakstu ir Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētas sporta kluba komandas licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks.

22. NODEVA par 6.punktā noteikto periodu 50% apmērā no šajos noteikumos 8.2.2.apakšpunktā minētās likmes tiek piemērota:

22.1. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks;

22.2. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij vai tā īpašnieks ir šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks;

22.3. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā vai tā īpašnieks ir šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks;

22.4. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks;

22.5. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs saskaņā ar sporta kluba iesniegtu sarakstu ir Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētas sporta kluba komandas licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks;

22.6. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā;

22.7. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir bērna vecāks, kura bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību Jūrmalas izglītības iestādē un kurš nav deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalas pilsētā vai kurš nav īpašnieks nekustamajam īpašumam Jūrmalas pilsētā;

22.8. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir reliģiskās organizācijas, kuras veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību vai sabiedriskā labuma organizācijas, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks.

22.9. Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 43.saistošajiem noteikumiem

23. NODEVA par 6.punktā noteikto periodu 70% apmērā no šajos noteikumos 8.2.2.apakšpunktā minētās likmes tiek piemērota:

23.1. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, darbinieks;

23.2. ja transportlīdzeklis ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām ir valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, darbinieka valdījumā vai lietojumā;

23.3. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā;

23.4. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs ir bērna vecāks, kura bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību Jūrmalas izglītības iestādē un, kurš nav deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalas pilsētā vai kurš nav īpašnieks nekustamajam īpašumam Jūrmalas pilsētā.

24. No NODEVAS samaksas atbrīvojami:

24.1. fiziskas personas, kuru pastāvīgi deklarētā dzīvesvieta vai, kuru nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas pilsētā vai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots lietošanā, valdījumā; Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 43.saistošajiem noteikumiem

24.2. juridiskas personas, kuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese un struktūrvienība reģistrēta Jūrmalas pilsētā.

25. Bez NODEVAS samaksāšanas un bez iebraukšanas atļaujas iebraukt Jūrmalā atļauts:

25.1. operatīvajiem transportlīdzekļiem (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”);

25.2. transportlīdzekļiem, kas pielāgoti vadītājam invalīdam;

25.3. transportlīdzekļiem, kas pārvadā I grupas invalīdus, kā arī invalīdus, kam ir apgrūtināta pārvietošanās;

25.4. avārijas un specializētajiem transportlīdzekļiem (pildot dienesta pienākumus);

25.5. transportlīdzekļiem, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus un vieglajiem taksometriem;

25.6. valsts (pašvaldības) policijas un Valsts robežsardzes un operatīvo dienestu transportlīdzekļiem (pildot dienesta pienākumus), pēc pamatota pieprasījuma operatīvo darbību veikšanai var tikt izsniegta iebraukšanas atļauja ar norādi „uzrādītājam”; Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 31.saistošajiem noteikumiem

25.7. Latvijas Republikas Saeimas un Latvijas Republikas Ministru kabineta transportlīdzekļiem;

25.8. ārvalstu diplomātiskā korpusa transportlīdzekļiem;

25.9. prokuratūras transportlīdzekļiem;

25.10. transportlīdzekļiem, kas pārvadā bērnus invalīdus;

25.11. transportlīdzeklim, kas pārvadā fiziskas personas ar ārsta nosūtījumu uz Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādēm;

25.12. Satversmes Aizsardzības biroja un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja transportlīdzekļiem, pēc pamatota pieprasījuma operatīvo darbību veikšanai var tikt izsniegta iebraukšanas atļauja ar norādi „uzrādītājam”.

26. Lai saņemtu NODEVAS likmes samazinājumu 20.-23.punktā paredzētajos gadījumos, 1.pielikumā minētais iesniegumu jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē. Iesniegums tiek izskatīts 5 darba dienu laikā.

27. Lai saņemtu iebraukšanas atļauju 24.punktā noteiktajos gadījumos, 2.pielikumā minētais iesniegums jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē, ja iebraukšanas atļaujas netiek izsniegtas Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas nodaļā. Iesniegums Jūrmalas pilsētas domē tiek izskatīts 5 darba dienu laikā.

28. Ja 20. - 24.punktā minētā fiziskā persona lieto citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā esošu transportlīdzekli, izņemot gadījumu, ja šī fiziskā persona ir līzinga ņēmējs, tiek izsniegta tikai viena iebraukšanas atļauja un kalendārā gada laikā atkārtoti tiek izsniegta tikai iesniedzot iepriekš izsniegto iebraukšanas atļauju.

29. Ja transportlīdzekļa īpašnieks ir līzinga kompānija, tad šo saistošo noteikumu izpratnē līzinga ņēmējs uzskatāms par transportlīdzekļa īpašnieku.

30. Iesnieguma saņēmējs no iesnieguma iesniedzēja ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju šādos gadījumos:

30.1. ja transportlīdzeklis un vadītāja apliecība nav reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzēs;

30.2. ja īpašums ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai;

30.3. ja transportlīdzeklis ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai.

30.1 Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 43.saistošajiem noteikumiem

30.2 Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 43.saistošajiem noteikumiem

30.3 Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 43.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2016.gada 25.februāra 3.saistošajiem noteikumiem

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

31. Saistošo noteikumu izpildes kontroli un īpaša režīma zonas noteikumu ievērošanu nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

32. Autovadītāji, kuri pārkāpj šo noteikumu prasības, tiek saukti pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

VI. Noslēguma jautājumi

33. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 30.septembrī un tie pirms tam ir publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

34. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra saistošie noteikumi Nr.68 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28

(protokols Nr.18, 9.punkts)

Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 43.saistošajiem noteikumiem

Veidlapa Nr.1 Iesnieguma Nr._________________

Jūrmalas pilsētas domei

Transportlīdzekļa IEBRAUKŠANAS ATĻAUJAS iegādei ar atlaidi

20__.gadam

_____________________________________________________________________________, (a/m īpašnieka, valdītāja vai lietotāja vārds, uzvārds)

Personas kods/reģNr.__________________________________________________,

Lūdzu izsniegt atļauju a/m (marka,modelis)__________________________________________,

reģistrācijas numurs ___________________________________, iebraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā.

ATVIEGLOJUMA PIEŠĶIRŠANAS PAMATS:

1.Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieka laulātā _____________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā,__________________________________

_____________________________________________________________________________

(adrese)(kadastra Nr.)

2.Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes, aģentūras darbinieks (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodota lietošanā konkrētajai personai)______________________________________________________________________

(darbavietas nosaukums)

3.Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieka ģimenes locekļu (bērnu, vecāku)

_____________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā___________________________________

_____________________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

4. Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai) _____________________________________________________________________________

(darbavietas nosaukums)

5. Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, vai tās darbinieks (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai) _____________________________________________________________________________

(darbavietas nosaukums)

6. Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, vai tās darbinieks, un to pāraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai) _____________________________________________________________________

(darbavietas nosaukums)

7. Vieglā transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai) _____________________________________________________________________________

(darbavietas nosaukums)

8. Vieglā transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs saskaņā ar sporta kluba iesniegtu sarakstu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, automašīnas marka, modelis un valsts reģistrācijas Nr. ir Jūrmalā reģistrētas sporta kluba komandas licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks (Pielikumā pievienots dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai)

_____________________________________________________________________________

(sporta kluba komandas nosaukums)

9. Vieglā transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir reliģiska organizācijas, kura veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācijas, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai tās darbinieks ( pielikumā pievienots dokuments, kas apliecina darbību, izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai )

10. Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs strādā vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā, (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas vai mācību iestādes; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai)

11. Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir bērna vecāks, kura bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību Jūrmalas izglītības iestādē un kurš nav deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalas pilsētā vai kurš nav īpašnieks nekustamajam īpašumam Jūrmalas pilsētā (pielikumā pievienota izziņa no mācību iestādes; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai) .

Iesnieguma iesniedzēja paraksts________________________ 20__.gada_______________


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28

(protokols Nr.18, 9.punkts)

Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 43.saistošajiem noteikumiem

Veidlapa Nr.2 Iesnieguma Nr._________________

Jūrmalas pilsētas domei

Transportlīdzekļa IEBRAUKŠANAS ATĻAUJAS izsniegšanai

20__.gadam

(a/m īpašnieka, lietotāja vārds, uzvārds, nosaukums)

pers.kods/reģ.Nr.______________________________________________________________

Ludzu izsniegt atļauju a/m (marka, modelis)__________________________________________,

reģistrācijas numurs _______________________________, fiziskai personai vadītāja apliecības

Nr.______________________, iebraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā.

IEBRAUKŠANAS ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS PAMATS

1. Autotransporta īpašniekam (fiziskai personai) īpašumā, valdījumā, lietošanā, atrodas nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā,

(adrese, kadastra Nr.)

2. Autotransporta līzinga ņēmējs ir deklarējis pastāvīgo dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā

_____________________________________________________________________________

(adrese)

3. Autotransporta līzinga ņēmējs (juridiska persona), kuras LR Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese atrodas Jūrmalas pilsētā _____________________________________________________________________________

4. Fiziska persona, kuras īpašumā, valdījumā, lietošanā, atrodas nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā,

_____________________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

un kuras lieto:

citas fiziskas personas __________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods )

juridiskas personas ____________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas Nr.)

īpašumā esošu transportlīdzekli ( pielikumā pievienots dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai );

5. Fiziska persona, kura ir deklarējusi pastāvīgo dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā

_____________________________________________________________________________

(adrese)

un kura lieto:

citas fiziskas personas __________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

juridiskas personas ____________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas Nr.)

īpašumā esošu transportlīdzekli (pielikumā pievienots dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai).

Iesnieguma sniedzēja paraksts_____________________ 20__.gada ___________3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28

(protokols Nr.18, 9.punkts)

Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 43.saistošajiem noteikumiem
Svītrots ar domes 2016.gada 25.februāra 3.saistošajiem noteikumiem


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā”

Saistošo noteikumu satura izklāsts

Nodeva par iebraukšanas atļauju īpašajā režīma zonā tiek noteikta saskaņā ar MK 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas" 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.8.1.punktu.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts ar nodevu apliekamais un neapliekamais periods, nodevas likme , samaksas un iebraukšanas atļaujas izsniegšanas kārtība, izmantojot elektronisko norēķinu sistēmu.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā ir noteikta īpašā režīma zona (īpaša režīma zonas robežas ir noteiktas kartē "Īpaša režīma zona transporta līdzekļu iebraukšanai") un tās izveidošanas mērķis ir tranzīta autosatiksmes ierobežošanu, kurā iebraukt ar transporta līdzekļiem tiek atļauts, saņemot vai iegādājoties iebraukšanas atļaujas. Nodevas mērķis ir ierobežot tranzīta satiksmes plūsmu vides kvalitātes saglabāšanas nolūkos, kā arī nodrošināt dabas un kūrorta resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Sakarā ar uzņēmējdarbības izteiktu sezonalitāti Jūrmalas pilsētā, lai veicinātu saimnieciskās darbības attīstību, ir nepieciešams noteikt ar nodevu neapliekamo laika periodu.

 Lai uzlabotu un paplašinātu nodevas maksāšanas iespējas nodevas maksāšanu varēs veikt izmantojot elektronisko norēķinu sistēmu.

Nodevas likme ir noteikta samērīgi pašvaldības sniegtajam nodrošinājumam.

Nodevas likme ir konstanta kopš tās ieviešanas,t.i.1996.gada, kad vidējā bruto darba samaksa bija Ls 99, bet 2013.gada 1.ceturksnī tā sastādīja-Ls 486, iztikas minimuma patēriņa groza vērtība 1996.gadā-Ls 74, bet 2013.gada jūnijā-184,43 Ls.

 Iedzīvotāju labklājības līmenis ir būtiski pieaudzis un noteiktais nodevas apmērs uz nodevas maksātāja budžetu būs stipri mazāks nekā tas bija 1996.gadā.

Jūrmalas pilsētas dome ir izvērtējusi un nodrošinājusi samērīgumu starp personai uzlikto pienākumu maksāt nodevu un sasniedzamo mērķi - nodrošināt vides aizsardzības pasākumus, tranzīta satiksmes ierobežošanu, tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanu, kultūras pieminekļu aizsardzību.

Finansiāli ekonomiskais pamatojums transporta līdzekļu iebraukšanas nodevas iekasēšanai turpmākajam laika periodam kalpo Jūrmalas pilsētas domes lēmums „Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāns 2013.-2020.gadam” u. c. domes normatīvie dokumenti, kur paredzēts finansējums

- vides aizsardzībai ( pludmales un zaļās zonas sakopšana, meža stādījumu atjaunošana, Dzintaru Mežaparka uzturēšana ,izeju rekonstrukcija uz jūru, u.c),

- kultūras pieminekļu aizsardzība un sakārtošana (Dzintaru koncertzāles restaurācija, Aspazijas mājas restaurācija, kultūrvēsturiskā mantojuma objektu apgaismojums, Mellužu parka renovācija un estrādes rekonstrukcija, Majoru muižas kompleksa attīstība),

- tūrismam labvēlīgas vides radīšana (Jūrmalas motormuzeja izveide, daudzfunkcionālā kultūras centra Kauguros izveide, Tūrisma augstskolas filiāles izveide, strūklaku izbūve pilsētas parka dīķos, sadarbības nodrošināšana ar Ķemeru nacionālu parku )

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi

- uz pašvaldības budžetu

- informācija par ietekmi uz pašvaldības budžetu nav jāiekļauj (saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.¹punktu)

- uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

- kopumā uzņēmējdarbības vidi ietekmēs pozitīvi, it sevišķi tas attiecināms uz periodu, kad nav plānots iekasēt nodevu, jo tas sekmēs tūristu pieplūdumu, bet sezonas laikā tranzīta autotransporta plūsma tiks regulēta ar mērķi saglabāt pilsētā kultūrvēsturisko centru, nodrošināt vides aizsardzību

- uz administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām

Ir veikta sabiedrības informēšana par īpašas režīma zonu atbilstoši normatīvo aktu prasībām 2012.gada 11.oktobra Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” izstrādes gaitā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF