Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 31

protokols Nr. 19, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.pantu, Ķemeru sanatorijas kultūrvēsturisko nozīmību un nepieciešamību sabiedrības interesēs nekavējoties veikt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkas Tukuma ielā 42, Jūrmalā saglabāšanu, konservāciju un uzturēšanu,

kā arī ievērojot maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ominasis Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003417017 (turpmāk tekstā MSIA „Ominasis Latvia”) pirmās kreditoru sapulces, kas notika 2013.gada 17.jūlijā Rīgā, Antonijas ielā 7-2, protokolu Nr.1 un sertificēta maksātnespējas procesa administratora Ainara Kreica 2013.gada 24.jūlija vēstulē Nr.I-24/07/13 norādīto mantas kopības - nekustamo īpašumu un kustamās mantas piespiedu pārdošanas vērtību Ls 4 671 540, t.sk.:

· vērtību nekustamajiem īpašumiem Ls 4 616 001:

§ Tukuma ielā 42, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 026 4908) Ls 4 356 000 (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis Ls 756 000);

§ Alejas ielā 6, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 026 3806) Ls 16 000;

§ Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 026 4904) Ls 44 000;

§ Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 526 2601) Ls 1,

· kustamās mantas un kultūras priekšmetu novērtējumu Ls 55 539,

kas noteikta ievērojot sertificēta maksātnespējas procesa administratora Ainara Kreica izvēlētā SIA „Vindeks” sertificētā vērtētāja Arvīda Badūna 2013.gada 23.maijā veikto MSIA „Ominasis Latvia” mantas kopības piespiedu pārdošanas vērtības novērtējumu nekustamajiem īpašumiem pēc šo īpašumu stāvokļa uz 2013.gada 3.maiju kopējā summā Ls 3 860 001 un kustamās mantas un kultūras priekšmetu veikto novērtējumu 2013.gada 1.jūlijā pēc šīs mantas stāvokļa uz 2013.gada 4.jūniju kopējā summā Ls 55 539, mantas kopības vērtība ir noteikta bez pievienotās vērtības nodokļa,

lai nodrošinātu iepriekšminētās mantas kopības iegādi, saglabāšanu, konservāciju un uzturēšanu, veikt šādus grozījumus 2013.gada pašvaldības budžetā:

1. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no ilgtermiņa aizņēmumiem par Ls 4 356 000 (klasifikācijas kods F 40 22 00 20).

2. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no ēku un būvju īpašuma pārdošanas par Ls 337 188 (klasifikācijas kods 13.1.0.0).

3. Novirzīt 2013.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Ls 4 944 498, t.sk.:

3.1. programmas „Nekustamā īpašuma iegāde” aktivitātei „Īpašumu iegāde” mantas kopības, kas sastāv no nekustamajiem īpašumiem Tukuma ielā 42, Jūrmalā, Alejas ielā 6, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā, Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5 un kustamās mantas un kultūras priekšmetiem, iegādei Ls 4 671 540, attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.900.5219 Ls 4 616 001;

04.900.5239 Ls 55 539.

3.2. programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātei „Īpašumu apsaimniekošana” Ls 28 000 (klasifikācijas kods 06.600.2244), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”,

3.3. programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātei „Īpašumu apdrošināšana” Ls 1 800 (klasifikācijas kods 06.600.2247), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.4. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Ķemeru komplekss” Ls 2 000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.5. programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātei „Kancelejas nodevas, valsts nodevas (kadastra izziņas)” Ls 36 358 (klasifikācijas kods 06.600.2519), attiecīgi precizējot 17.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.6. programmas „Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” aktivitātei „Ķemeru komplekss” Ls 33 800 nekustamā īpašuma Tukuma ielā 42, Jūrmalā konservācijas nodrošināšanai attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.290.2241 Ls 18 500;

08.290.5250 Ls 15 300.

3.7. programmas „Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” aktivitātei „Ķemeru komplekss” nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā konservācijas nodrošināšanai Ls 171 000, attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk, pa klasifikācijas kodiem:

08.290.2241 Ls 13 500;

08.290.5250 Ls 157 500.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF