Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.10.2013. Stājas spēkā 05.10.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 32

protokols Nr. 20, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.12
„Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus” atcelšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta saistošos noteikumus Nr.12 „Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.32
„Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.12
„Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus” atcelšanu

Saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta saistošos noteikumus Nr.12 „Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus”, tā kā tie nav publicēti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un nav stājušies spēkā.

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības finanšu resursu termiņa noguldījumu kārtība ir noteikta ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2003.gada 05.februāra rīkojuma Nr. 45-r „Par kārtības, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus, apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas domes instrukciju „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus”.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi paredz atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta saistošos noteikumus Nr.12 „Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus”, tā kā tie nav publicēti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un nav stājušies spēkā.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi

- uz pašvaldības budžetu

- neietekmēs

- uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

- neietekmēs

- uz administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām

- neietekmēs

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF