Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 33

protokols Nr. 20, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt grozījumus 2013.gadā pašvaldības budžetā:

1.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1.,2. un 3.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3.,6.,7.,12.,13.,16.,20. un 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 129 350 (EUR 184 048,47), t.sk.,:

1.2.1. Jūrmalas pilsētas domei programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana” par Ls 20 000 (EUR 28 457,44) (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.2. Labklājības pārvaldei par Ls 109 350 (EUR 155 591,33), t.sk.,:

1.2.2.1. programmas „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” aktivitātei „Pabalsts garantētā minimālā ienākuma GMI līmeņa nodrošināšanai” par Ls 51 500 (EUR 73 277,90) (klasifikācijas kods 10.400.6260), attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.2.2. programmas „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” aktivitātei „Pabalsts jaundzimušā aprūpei” par Ls 12 000 (EUR 17 074,46) (klasifikācijas kods 10.400.6423), attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.2.3. programmas „Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” aktivitātei „Pabalsts garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai” par Ls 30 850 (EUR 43 895,60) (klasifikācijas kods 10.700.6260), attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.2.4. programmas „Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi aktivitātei „Jūrmalas pašvaldības pabalsts politiski represētām personām” par Ls 15 000 (EUR 21 343,08) (klasifikācijas kods 10.920.6423), attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3. novirzīt 2013.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā Jūrmalas pilsētas domei Ls 129 350 (EUR 184 048,47), t.sk.:

1.3.1. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Ielu ietvju un zaļo zonu mehanizēta un nemehanizēta tīrīšana (tai skaitā arī BC kategorijas ielas)” Ls 100 000 (EUR 142 287,18) (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 3.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.2. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, celiņu no kārklu stādījumiem līdz mitrajām smiltīm tīrīšana, solu izvietošana)” pludmales sakopšanas darbiem Ls 12 850 (EUR 18 283,90) (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.3. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Sadzīves atkritumu konteineru izvietošana pludmalē un izejās uz jūru un atkritumu izvešana” sadzīves atkritumu izvešanai Ls 16 500 (EUR 23 477,38) (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par Ls 35 123 (EUR 49 975,53), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 35 123 (EUR 49 975,53), t.sk.:

1.4.1. Jūrmalas pilsētas domei programmas „Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība” aktivitātei „Tiesas spriedumu izpilde” tiesas sprieduma labprātīgai izpildei Ls 19 934 (EUR 28 363,53) (klasifikācijas kods 01.330.2279), attiecīgi precizējot 10.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.2. Jūrmalas Kultūras centram Ls 12 134 (EUR 17 265,13), t.sk.:

1.4.2.1. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Irkutskas filharmonijas orķestra koncerts Jūrmalā” Ls 2 500 (EUR 3 557,18) (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.2.2. programmai „Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieku – vadītāju, diriģentu, kormeistaru un koncertmeistaru apbalvošanai ar naudas balvām Ls 3 100 (EUR 4 410,90) (klasifikācijas kods 08.230.1148);

1.4.2.3. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „„Baltijas ceļa” jubilejas pasākumi” Ls 1 250 (EUR 1 778,59) klasifikācijas kods 08.620.1150), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.2.4. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Muzikālo filmu mini-festivāls „Artissimo Cinema”” Ls 460 (EUR 654,52), (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.2.5. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs” kolektīva „Vēlreiz” dalībnieku uzturēšanās izdevumu St.Pēterburgā un festivāla dalības maksas segšanai Ls 4 176 (EUR 5 941,91) (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.2.6. Kultūras centra darbinieku uzturēšanās izdevumu segšanai brauciena uz festivālu laikā St.Pēterburgā Ls 648 (EUR 922,02) (klasifikācijas kods 08.230.2122);

1.4.3. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai koklētāju ansambļa vadītājas naudas balvas izmaksai Ls 300 (EUR 426,86) (klasifikācijas kods 09.510.1148);

1.4.4. Vaivaru pamatskolai programmatūras un printera iegādei, lai realizētu speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem mācību procesa realizēšanai Ls 1 385 (EUR 1 949,33), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.5238 Ls 260 (EUR 369,95);

09.210.5121 Ls 1 125 (EUR 1 600,73);

1.4.5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai talantīgo skolēnu braucienam uz sadraudzības ģimnāziju Olštinā, Polijā Ls 1 370 (1 949,33), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2322 Ls 147 (EUR 209,16);

09.210.2121 Ls 149 (EUR 212,01);

09.210.2122 Ls 7 (EUR 9,96);

09.210.2279 Ls 1 067 (EUR 1 518,20).

2. Palielināt 2013.gadā ieņēmumus no valsts budžeta dotācijas par Ls 1 000 (EUR 1 422,87) (klasifikācijas kods 18.6.2.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijai reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības nodrošināšanai Ls 1 000 (EUR 1 422,87), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2311 Ls 200 (EUR 284,57);

09.210.2355 Ls 200 (EUR 284,57);

09.210.2370 Ls 108 (EUR 153,67);

09.210.2390 Ls 242 (EUR 344,33);

09.210.2231 Ls 250 (EUR 355,72).

3. Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes projekta „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS” īstenošanu:

3.1. palielināt plānotos ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 639 (EUR 909) (klasifikācijas kods 18.6.3.0);

3.2. samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 3 260 (EUR 4 638,56) (klasifikācijas kods 04.900.2275);

3.3. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 3 899 (EUR 5 546) projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2312 Ls -763 (EUR -1 086);

06.600.5239 Ls 4 662 (EUR 6 634).

4. Samazināt 2013.gadā plānoto atlikumu Jūrmalas pilsētas domes projektam „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā (Beach Hopping)” uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 481 (EUR 684,40), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem atmaksas valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos veikšanai Ls 481 (EUR 684,40) (klasifikācijas kods 05.100.9263).

5. Samazināt projekta „Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” plānotos ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par Ls 3 000 (EUR 4 268,62) (klasifikācijas kods 18.6.9.0), palielinot plānotos ieņēmumus no saņemtajiem valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par Ls 3 000 (EUR 4 268,62) (klasifikācijas kods 18.6.2.0).

6. Palielināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas domes ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par Ls 1 000 (EUR 1 422,87) (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” īstenošanai Ls 1 000 (EUR 1 422,87), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2232 Ls 940 (EUR 1 337,50);

09.510.2311 Ls 60 (EUR 85,37).

7. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus Jūrmalas pilsētas domei no ieņēmumiem par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem par Ls 8 000 (EUR 11 382,97) (klasifikācijas kods 21.3.7.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem apmaksai par degvielu un mobilajiem telefoniem Ls 8 000 (EUR 11 382,97), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2214 Ls 3 100 (EUR 4 410,90);

06.600.2322 Ls 4 900 (EUR 6 972,07).

8. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/303, 1.1-14/308, 1.1-14/311, 1.1-14/322, 1.1-14/324, 1.1-14/328, 1.1-14/333, 1.1-14/340 no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2013.gadā piešķirto finansējumu Ls 23 913 (EUR 34 025,14) apmērā, t.sk.:

8.1. Jūrmalas Kultūras Centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Hermaņa Brauna fonda festivāls „Artissimo”” līdzfinansējuma nodrošināšanai Ls 5 000 (EUR 7 114,36), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2279 Ls 5 000 (EUR 7 114,36);

8.2. SIA „Dzintaru koncertzāle” programmas „Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013. gada sezonā” aktivitātei „Hermaņa Brauna fonda festivāls „Artissimo”” Ls 9 540 (EUR 13 574,20), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2279 Ls 9 540 (EUR 13 574,20);

8.3. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai Ls 1 560 (EUR 2 219,68), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2275 Ls 1 560 (EUR 2 219,68);

8.4. Jūrmalas pilsētas domei programmas „Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība” aktivitātei „Tiesas spriedumu izpilde” Ls 3 000 (EUR 4 268,62), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

01.330.2279 Ls 3 000 (EUR 4 268,62);

8.5. Jūrmalas pilsētas domei programmas „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā” Ls 696 (EUR 990,32), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2312 Ls 405 (EUR 576,26);

06.600.2244 Ls 291 (EUR 414,06);

8.6. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 2 292 (EUR 3 261,22), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.220.5250 Ls 2 072 (EUR 2 948,19);

08.220.2121 Ls 220 (EUR 313,03);

8.7. Labklājības pārvaldei programmas „Integrācijas projektu īstenošana” aktivitātei „Neredzīgā sportista Georga Tadeja Bārdas atbalstam” Ls 1 825 (EUR 2 596,74), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.300.2279 Ls 1 825 (EUR 2 596,74).

9. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/302, 1.1-14/304, 1.1-14/306, 1.1-14/319, 1.1-14/323, veiktās izmaiņas:

9.1. apstiprinātajās pamatbudžeta tāmēs, t.sk.:

9.1.1. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.5 04.10.5240

Ls -276 (EUR -392,71)

Programma: „Ceļu infrastruktūras remonti”; aktivitāte: „Jaunu ielu izbūve”

(3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

04.510.5240

Ls 276 (EUR 392,71)

Programma: „Ceļu infrastruktūras remonti”;

aktivitāte: „Satiksmes drošības uzlabošana Jūrmalas pilsētā” (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.290.5250 Ls -4 356 (EUR -6 198,03)

Programma: „Pilsētas kultūrvēsturiskā

mantojuma saglabāšana”, aktivitāte: „Majoru

muižas kompleksa attīstība” (7.pielikums

2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

09.510.5250 Ls 4 356 (EUR 6198,03)

Programma: „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, kapitālais un kārtējais remonts”, aktivitāte: „Dokumenti, kas saistīti ar projektu pieteikumu iesniegšanu, izstrāde”(7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

05.300.2279 Ls -202 (EUR -287,42)

Programma: Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana. Aktivitāte: Lielupes, Slokas karjera, noteku uz jūru ūdens kvalitātes mikrobioloģiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

01.320.2239 Ls - 35 (EUR - 49,80)

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi. Aktivitāte: KPFI ēku monitorēšana(8 ēkas/5gadi). (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

01.320.2279 Ls - 22 (EUR - 31,30)

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Ekonomikas un attīstības plānošanas darbiem. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

01.320.2232 Ls - 116 (EUR -165,05)

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas attīstības plānošanas darbi. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

05.600.2279 Ls 375 (EUR 533,58)

Programma: Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība. Aktivitāte: Zilā Karoga programmas realizēšana (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

9.1.2. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1147

Ls - 200 (EUR -284,57);

09.210.1228

09.210.1221

Ls 150 (EUR 213,43);

Ls 50 (EUR 71,14);

9.1.3.Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

9.1.3.1.programma: „Īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana, Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana” Ls - 19 125 (EUR -27 212,42), tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

10.700.1119 Ls -6 904 (EUR -9 823,51);

10.700.1210 Ls -1 663 (EUR -2 366,24);

10.700.2212 Ls -89 (EUR -126,64);

10.700.2221 Ls -1 291 (EUR -1 836,93);

10.700.2222 Ls -107 (EUR -152,25);

10.700.2223 Ls -997 (EUR -1 418,60);

10.700.2234 Ls -36 (EUR -51,22);

10.700.2243 Ls -213 (EUR -303,07);

10.700.2311 Ls -30 (EUR -42,69);

10.700.2312 Ls -76 (EUR -108,14);

10.700.2313 Ls -27 (EUR -38,42);

10.700.2239 Ls -22 (EUR -31,30);

10.700.2330 Ls -3 177 (EUR -4 520,46);

10.700.2352 Ls -98 (EUR -139,44);

10.700.2312 Ls -95 (EUR 135,17);

10.700.5238 Ls -182 (EUR 258,96);

10.700.5121 Ls -450 (EUR -640,29);

10.700.5220 Ls -2 428 (EUR -3 454,73);

10.700.2355 Ls -30 (EUR 42,69);

10.700.2363 Ls -1 210 (EUR -1 721,67);

9.1.3.2. programma: ESF projekts „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca” Ls 19 125 (EUR 27 212,42), tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

10.120.1119 Ls 6 904 (EUR 9 823,51);

10.120.1210 Ls 1 663 (EUR 2 366,24);

10.120.2212 Ls 89 (EUR 126,64);

10.120.2221 Ls 1 291 (EUR 1 836,93);

10.120.2222 Ls 107 (EUR 152,25);

10.120.2223 Ls 997 (EUR 1 418,60);

10.120.2234 Ls 36 (EUR 51,22);

10.120.2243 Ls 213 (EUR 303,07);

10.120.2311 Ls 30 (EUR 42,69);

10.120.2312 Ls 76 (EUR 108,14);

10.120.2313 Ls 27 (EUR 38,42);

10.120.2239 Ls 22 (EUR 31,30);

10.120.2330 Ls 3 177 (EUR 4 520,46);

10.120.2352 Ls 98 (EUR 139,44);

10.120.2312 Ls 95 (EUR 135,17);

10.120.5238 Ls 182 (EUR 258,96);

10.120.5121 Ls 450 (EUR 640,29);

10.120.5220 Ls 2 428 (EUR 3 545,73);

10.120.2355 Ls 30 (EUR 42,69);

10.120.2363 Ls 1 210 (EUR 1 721,67).

9.2. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram apstiprinātajās maksas pakalpojumu tāmēs, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2311 Ls -79 (EUR -112,41);

09.510.2122 Ls 79 (EUR 112,41).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33

(protokols Nr.20, 8.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

119 452

119 452

Jūrmalas pilsētas dome

108 552

108 552

LV57PARX0002484572002

06.600.5239

4 500

6 402.92

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Pārējie iepriekš nekvalificētie pamatlīdzekļi

Līdzekļu pārdale

06.600.2312

4 500

6 402.92

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Inventārs

Naudas līdzekļi nepieciešami inventāra plauktu konstrukciju un mēbēlu iegādei vērtībā līdz Ls 150

08.100.1147

380

540.69

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Piemaksa par papildu darbu, aizvietošanu

Līdzekļu pārdale

08.100.1142

380

540.69

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

Naudas līdzekļi nepieciešami darbinieku virsstundu darba apmaksai atbilstoši darba likuma noteikumiem.

LV84PARX0002484572001

01.110.2219

1 500

2 134.31

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: NĪN paziņojumi/atgādinājumi.

Līdzekļu pārdale

06.600.2519

1 500

2 134.31

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Valsts nodeva par parādu piedziņu tiesu izpildītājam.

Naudas līdzekļi nepieciešami valsts nodevas apmaksai.

06.600.2244

1 532

2 179.84

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana. Aktivitāte: Īpašumu apsaimniekošana. (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2279

1 532

2 179.84

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana. Aktivitāte: Kapitālie ieguldījumi pašvaldībai piederošos īpašumos. (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļu atjaunošana pārējo pakalpojumu kodā

06.600.2244

256

364.26

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana. Aktivitāte: Īpašumu apsaimniekošana. (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2212

256

364.26

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana. Aktivitāte: Īpašumu apsaimniekošana. (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Hercoga Jēkaba ielā 4 videonovērošanas (biznesa interneta pakalpojumi) nodrošināšanai līdz gada beigām.

06.600.5250

238

338.64

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2241

238

338.64

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas pults pārcelšanas izdevumiem Skolas ielā 44.

06.600.2279

95

135.17

Programma: Pilsētas svētku noformējums. Aktivitāte: Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2390

95

135.17

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Balvu iegāde konkursa "Jūrmalas sakoptākais īpašums" laureātiem. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami ziedu iegādei dalībnieku apbalvošanai.

05.100.2244

530

754.12

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

05.100.2244

530

754.12

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Pilsētas divu sabiedrisko (sauso) tualešu tīrīšana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami sabiedrisko tualešu tīrīšanai.

06.600.5240

18 322

26 069.86

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Sporta laukumu izbūve dzīvojamo māju iekšpagalmos (aprīkojums un sintētiskais segums). (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc darba uzdevumu apzināšanas

06.600.5240

29 322

41 721.45

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Bērnu rotaļu aprīkojuma izvietošana daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un pilsētas parkos. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami bērnu rotaļu laukumu izbūvei saskaņā ar izsniegtajiem darba uzdevumiem.

06.600.5239

11 000

15 651.59

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Sporta laukumu izbūve dzīvojamo māju iekšpagalmos (aprīkojums un sintētiskais segums). (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc darba uzdevumu apzināšanas

05.100.2244

27 770

39 513.15

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: ESF projekta algoto pagaidu sabiedrisko darbu stipendiātu savākto sadzīves atkritumu izvešana, pašvaldībai piederošo zemes īpašumu kopšana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami atkritumu izvešanai.

05.100.2244

27 770

39 513.15

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Spodrības mēneša laikā Lielgabarīta atkritumu izvešana, Vislatvijas Lielās talkas laikā savākto atkritumu izvešana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc darba uzdevumu apzināšanas

01.320.2239

12 800

18 212.76

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Ekonomikas un attīstības plānošanas darbiem. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

01.320.5110

14 786

21 038.58

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas attīstības plānošanas darbi. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2013.-2020.gadam izstrādei

08.290.5250

1 986

2 825.82

Programma: Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Aktivitāte: Majoru muižas kompleksa attīstība. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

04.510.5240

403

573.42

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Jaunu ielu izbūve. (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.510.2246

403

573.42

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Ceļa seguma remonts (t.sk.bedrīšu remonts). (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami ielu asfalta seguma bedrīšu remontam

08.230.5250

22 500

32 014.62

Programma: Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

08.210.5250

2 100

2 988.03

Programma: Bibliotēku kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Bibliotēku remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Iztrūkstošais finansējums Alberta Kronenberga Slokas bibliotēkas fasādes remonta darbiem pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās

09.210.2241

1 480

2 105.85

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Majoru vidusskola. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

06.600.5250

3 000

4 268.62

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Ekonomiskā klasifikācijas koda precizēšana

01.110.5250

15 000

21 343.08

Programma: Nekustamo īpašumu administrācijas vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts, rekonstrukcija. Aktivitāte: Domes administratīvo ēku remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami administratīvo ēku tehniskai apsekošanai, kabinetu remonta darbiem

09.100.5250

1 000

1 422.87

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: P.i.i. "Madara". (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami ēkas kosmētiskiem remonta darbiem

09.210.5240

1 980

2 817.29

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Ķemeru vidusskola. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Iztrūkstošais finansējums auto un velo stāvvietas izbūvei Ķemeru vidusskolas teritorijā Tukuma ielā 8/10

06.600.2241

3 000

4 268.62

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Ekonomiskā klasifikācijas koda precizēšana atbilstoši kārtējiem remontdarbiem.

06.600.5240

3 900

5 549.20

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Bērnu rotaļu aprīkojuma izvietošana daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un pilsētas parkos. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami celiņu izveidei u.c. asfaltēšanas darbu veikšanai pie jaunizveidotajiem rotaļu laukumiem.

08.100.2262

150

213.43

Programma:Sporta pasākumi. Aktivitāte: Dalība LSVS 50.sporta spēlēs (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija pēc sporta spēļu noslēguma.

08.100.2363

110

156.52

Programma:Sporta pasākumi. Aktivitāte: Dalība Latvijas jaunatnes olimpiādē Ventspils 2013 (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija pēc olimpiādes noslēgšanās.

08.100.2279

150

213.43

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Latvijas pašvaldību vadītāju sporta spēles (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Finansējums dalības maksas apmaksai sporta spēlēs.

08.100.2279

110

156.52

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Handbolistu atbalstam (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Handbolista R.Jablonska dalībai treniņnometnē. Atbilstoši sporta finansēšanas nolikumam nav paredzēta pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana individuālajiem sportistiem komandu sporta veidos.

Sākumskola "Taurenītis"

300

300

09.210.2234

300

426.86

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Veselības izdevumi darbiniekiem tiek segti no ERGO apdrošināšanas polisēm, jaunpieņemtajiem darbiniekiem nepārsniegs koda atlikumu

09.210.2312

300

426.86

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Sakarā ar izglītojamo skaita pieaugumu nepieciešams izveidot papildus darba vietas (5galdi x Ls 40; 10 krēsli x Ls 10)

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

150

150

09.210.1221

150

213.43

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo mazāki atvaļinājuma pabalsti sakarā ar mazo darba stāžu

09.210.1228

150

213.43

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai darbiniekam

Jūrmalas centrālā bibliotēka

200

200

08.210.1221

150

213.43

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

08.210.1228

150

213.43

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai darbiniekam

08.210.1221

50

71.14

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

08.210.1221

50

71.14

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai darbiniekam

Labklājības Pārvalde

3 150

3 150

10.910.1147

150

213.43

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

10.910.1228

150

213.43

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai darbiniekam

08.300.3263

3 000

4 268.62

Programma: Integrācijas projektu īstenošana. Aktivitāte: Sabiedrības integrācijas programmas realizācija (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi tiek pārdalīti atbilstoši ekonomiskajai būtībai

08.300.3262

3 000

4 268.62

Programma: Integrācijas projektu īstenošana. Aktivitāte: Sabiedrības integrācijas programmas realizācija (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Pamatojoties uz JPD Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas 2013.gada 25.jūnija sēdes protokolu Nr.5 finansējums tiek novirzīts SIA "Krukfilms" projekta "Spēlfilmas Romeo un Džuljeta sagatavošanas posms" īstenošanai

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

362

362

09.510.2231

140

199.20

Interešu izglītība

Netika izlietoti visi līdzekļi semināra dalībnieku naktsmītnēm projekta "Pierādi sevi brīvprātīgajā darbā" ietvaros

09.510.2390

75

106.72

Interešu izglītība

Nepieciešami lielāki līdzekļi balvu iegādei un jauniešu tikšanās reižu tējas paužu nodrošināšanai projekta "Pierādi sevi brīvprātīgajā darbā" ietvaros

09.510.2311

38

54.07

Interešu izglītība

Plānoti līdzekļi pildspalvu iegādei projekta "Pierādi sevi brīvprātīgajā darbā" ietvaros

09.510.2390

103

146.56

Interešu izglītība

Nepieciešami līdzekļi pildspalvu ar apdruku iegādei projekta "Pierādi sevi brīvprātīgajā darbā" ietvaros

09.510.2224

9

12.81

Interešu izglītība

Līdzekļu ekonomija

09.510.2279

9

12.81

Interešu izglītība

Nepieciešams papildus finansējums jauniešu domes dalības apmaksai pasākumā

09.510.2312

30

42.69

Interešu izglītība

Līdzekļu ekonomija

09.510.2351

117

166.48

Interešu izglītība

Nepieciešams papildus finansējums remontmateriālu iegādei iestādes darbinieku virtuves remontam

09.510.2352

30

42.69

Interešu izglītība

Līdzekļu ekonomija

09.510.2235

26

36.99

Interešu izglītība

Līdzekļu ekonomija

09.510.2247

5

7.11

Interešu izglītība

Līdzekļu ekonomija

09.510.2354

26

36.99

Interešu izglītība

Līdzekļu ekonomija

LV81TREL981376900100B

09.510.2264

58

82.53

ES projekts "Kopā mēs varam vairāk"

Līdzekļu ekonomija velosipēdu nomai paredzētajā finansējumā

09.510.2366

58

82.53

ES projekts "Kopā mēs varam vairāk"

Finansējums projekta dalībnieku apdrošināšanas izdevumu segšanai

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

55

55

10.400.2212

3

4.27

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums

10.400.2214

3

4.27

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Papildus finansējums mobilo telefonu sakaru pakalpojumu izdevumiem līdz š.g. beigām (Ls 6.99 x 3 numuri x 5 mēn.=Ls 104.85)

10.400.2212

21

29.88

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums

10.400.2312

21

29.88

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Papildus finansējums ūdens sildītāja iegādei.

10.400.2247

22

31.30

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums

10.400.2312

22

31.30

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Papildus finansējums ūdens sildītāja iegādei.

10.400.2519

9

12.81

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums

10.400.2312

9

12.81

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Papildus finansējums ūdens sildītāja iegādei.

Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

804

804

10.700.2341

250

355.72

Programma: Īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana, Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

10.700.2351

250

355.72

Programma: Īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana, Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami remonta materiālu iegādei ieejas kāpņu, apmaļu, ārdurvju remontam (krāsa - Ls 80, cements - Ls 12, apmetums - Ls 50, palīgmateriāli - Ls 108)

07.490.1147

95

135.17

Programma: projekts "Vingrošana ūdenī un deju aerobika - liekā svara mazināšanai"

Tāmes precizēšana atbilstoši 21.07.2013. noslēgtajam līgumam Nr.88/31

07.490.2244

95

135.17

Programma: projekts "Vingrošana ūdenī un deju aerobika - liekā svara mazināšanai"

Paklāju pie zāles durvīm noma Ls 78, flīžu tīrīšana un pretslīdes apstrāde Ls 17.

07.490.1210

23

32.73

Programma: projekts "Vingrošana ūdenī un deju aerobika - liekā svara mazināšanai"

Tāmes precizēšana atbilstoši 21.07.2013. noslēgtajam līgumam Nr.88/31

07.490.2244

23

32.73

Programma: projekts "Vingrošana ūdenī un deju aerobika - liekā svara mazināšanai"

Flīžu tīrīšana un pretslīdes apstrāde.

07.490.2312

207

294.53

Programma: projekts "Vingrošana ūdenī un deju aerobika - liekā svara mazināšanai"

Tāmes precizēšana atbilstoši 21.07.2013. noslēgtajam līgumam Nr.88/31

07.490.2244

207

294.53

Programma: projekts "Vingrošana ūdenī un deju aerobika - liekā svara mazināšanai"

Flīžu tīrīšana un pretslīdes apstrāde.

07.490.2312

180

256.12

Programma: projekts "Vingrošana ūdenī un deju aerobika - liekā svara mazināšanai"

Tāmes precizēšana atbilstoši 21.07.2013. noslēgtajam līgumam Nr.88/31

07.490.2264

180

256.12

Programma: projekts "Vingrošana ūdenī un deju aerobika - liekā svara mazināšanai"

Mūzikas atskaņotāja noma deju aerobikas nodarbībām.

07.490.2312

49

69.72

Programma: projekts "Vingrošana ūdenī un deju aerobika - liekā svara mazināšanai"

Tāmes precizēšana atbilstoši 21.07.2013. noslēgtajam līgumam Nr.88/31

07.490.2312

49

69.72

Programma: projekts "Vingrošana ūdenī un deju aerobika - liekā svara mazināšanai"

Pirts koka paliktņu iegāde.

Jūrmalas Kultūras centrs

5 367

5 367

08.620.2279

345

490.89

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Jūrmalas kūrostsezonas atklāšanas pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums pārejiem pasākumiem (videopakalpojumi)

08.620.2264

345

490.89

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Jūrmalas kūrostsezonas atklāšanas pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumu palielinājums iekārtu nomai - skatuves konstrukciju nomas palielinājums.

08.620.2390

200

284.57

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

08.620.2363

200

284.57

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumu palielinājums dalībnieku ēdināšanas pakalpojumiem.

08.620.2390

130

184.97

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', Jūrmalas teātra jauniestudējumi ''Spalvas'' L.Stumbre (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums uzveduma materiālu iegādei

08.620.2312

130

184.97

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', Jūrmalas teātra jauniestudējumi ''Spalvas'' L.Stumbre (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumu palielinājums uzveduma inventāra iegādei.

08.620.1150

49

69.72

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums autoratlīdzībām

08.620.2390

487

692.94

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumu palielinājums skatuves noformējuma materiāliem.

08.620.2264

619

880.76

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums gaismastehnikas, skatuves konstrukciju nomai

08.620.2279

181

257.54

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumu palielinājums videopakalpojumiem.

08.620.1150

385

547.81

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Līgo vakars Mellužu estrādē'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums autoratlīdzībām

08.620.2279

396

563.46

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Līgo vakars Mellužu estrādē'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumu palielinājums muzikālam noformējumam.

08.620.2264

11

15.65

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Līgo vakars Mellužu estrādē'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums skaņutehnikas nomai

08.620.2275

1 879

2 673.58

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale - samazinājums neparedzētiem izdevumiem

08.620.2279

999

1 421.45

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumi tūrisma pakalpojumiem (viesnīca, mēģinājumu telpas) sakarā ar jauktā kora ''Vaivari'' dalību koncertos Kuntuvenu reģionā un Klaipēdas apgabalā 12.- 14.08/2013

08.620.2262

700

996.01

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumi transporta nomai sakarā ar jauktā kora ''Vaivari'' dalību koncertos Kuntuvenu reģionā un Klaipēdas apgabalā 12.- 14.08/2013

08.620.2121

180

256.12

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumi komandējuma dienas naudai sakarā ar jauktā kora ''Vaivari'' dalību koncertos Lietuvas republikā.

08.620.2363

739

1 051.50

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.230.1210

739

1 051.50

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami VSAOI segšanai no naudas balvām kolektīvu vadītājiem, kormeistariem, koncertmeistariem

08.620.1150

1010

1 437.10

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Mellužu estrādes sezonas noslēgums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2262

3

4.27

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Mellužu estrādes sezonas noslēgums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu palielinājums kravas transporta nomai

08.620.2264

23

32.73

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Mellužu estrādes sezonas noslēgums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu palielinājums skaņas aparatūras nomai

08.620.2279

828

1 178.14

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Mellužu estrādes sezonas noslēgums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami koncertuzveduma nodrošinājumam

08.620.2390

156

221.97

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Mellužu estrādes sezonas noslēgums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami noformējuma materiāliem

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

512

512

03.110.2247

212

301.65

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.2311

212

301.65

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus finansējums kopētāja tonera kasetes iegādei (Ls 100), papīrs A4 Ls 14.00 kaste x 8=Ls 112.00)

03.110.2261

300

426.86

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.2352

300

426.86

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami izdevumiem par saimniecības precēm, t.sk. glābšanas stacijām.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33

(protokols Nr.20, 8.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

90

90

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

90

90

09.210.1145

90

128.06

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija piemaksām sakarā ar pedagogu slimošanu

09.210.1150

90

128.06

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums eksāmenu komisijas locekļu atalgošanai3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33

(protokols Nr.20, 8.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU BUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

1 092

1 092

Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

992

992

10.200.2239

799

1 136.87

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale

10.200.1150

799

1 136.87

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Naudas līdzekļi nepieciešami samaksai par arhīva sakārtošanu

10.200.2239

193

274.61

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale

10.200.1210

193

274.61

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09

Labklājības Pārvalde

100

100

LV91TREL9812180130000

10.400.1150

100

142.29

Programma: Atbalsts ģimenēm ar bērniem. Aktivitāte: Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija

Piešķirtais finansējums no LR Labklājības ministrijas (Latvijas bērnu fonda) Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei par bērnu sociālo rehabilitāciju dzīves vietā (noslēdzot darba līgumu)

10.400.2279

100

142.29

Programma: Atbalsts ģimenēm ar bērniem. Aktivitāte: Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija

Sakarā ar piešķirto finansējumu no LR Labklājības ministrijas (Latvijas bērnu fonda) Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei par bērnu sociālo rehabilitāciju dzīves vietā un nepieciešamību veikt apmaksu par padarīto darbu vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijā pašnodarbinātai personai


Lejupielāde: DOC un PDF