Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.10.2013. Stājas spēkā 05.10.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 17.oktobra 69.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 22.augustāNr. 34

protokols Nr. 20, 9. punkts

Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.punktu, 43.panta 1.daļas 13.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 1.daļas 3.punktu
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 8.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek uzlikta pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – NODEVA), un tiek veikta tās iekasēšana un kontrole.

2. NODEVAS objekts – atpūtnieku un tūristu uzņemšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā tūristu mītnēs par maksu.

3. NODEVAS maksātāji ir juridiskās un fiziskās personas, kuras Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu.

4. Noteikumos tiek lietotas sekojoši tūrisma mītnes definīcijas:

4.1. kūrorta ārstniecības iestāde, kūrorta rehabilitācijas centrs, sanatorija – ārstniecības iestāde, kurā tiek veikta profilakse, ārstēšana un rehabilitācija, izmantojot dabas dziednieciskos resursus;

4.2. kūrortviesnīca – tūristu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir vismaz desmit gultas vietas un, kur tiek sniegti ārstēšanās, rehabilitācijas vai rekreācijas pakalpojumi;

4.3. kempings – tūristu izmitināšanas un apkalpošanas vieta, kurā iespējams novietot teltis, treilerus un tūristu transporta līdzekļus kopējos vai individuālos stāvlaukumos;

4.4. jaunatnes tūristu mītne (hostelis) – zemākas kategorijas tūristu izmitināšanas un apkalpošanas mītne ar ierobežotu pakalpojumu veidu, ar koplietošanas labierīcībām;

4.5. viesnīca – uzņēmuma (komercsabiedrības) īpašumā vai nomā esoša tūristu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir ne mazāk kā četri numuri;

4.6. viesu māja – tūristu izmitināšanas un apkalpošanas mītne ar līdz 4 numuriem;

4.7. dzīvokļu viesnīca (apartamenti, apartamentu viesnīca) – viesnīca, kur lielākā daļa ir dzīvokļa (studijas) veida numuri;

4.8. dzīvokļnumurs – labiekārtots tūristu mītnes numurs ar virtuvi un vairākām istabām;

4.9. tūristu mītne – tā ir ēka, ēku grupa, vai labiekārtota vieta (teritorija), kur tiek nodrošināta tūristu diennakts izmitināšana un apkalpošana.

II. NODEVAS MĒRĶIS

5. NODEVAS mērķis ir veicināt Tūrisma likumā noteikto pašvaldības kompetences nodrošināšanu:

5.1. saskaņā ar attīstības plānu un teritoriālo plānojumu nodrošināt resursus un pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī Jūrmalas tūrisma iespēju popularizēšanu;

5.2. veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

III. NODEVAS LIKME

6. NODEVAS vienas diennakts likme par vienu uzņemto tūristu:

6.1. Ls 0,70 viesnīcām, viesu mājām, dzīvokļnumuriem un citām tūristu mītnēm;

6.2. Ls 0,25 kūrortviesnīcām, kūrorta ārstniecības iestādēm, kūrorta rehabilitācijas centriem un sanatorijām;

6.3. Ls 0,15 kempingiem un jauniešu tūristu mītnēm (hosteļiem).

IV. NODEVAS samaksas atvieglojumi

7. Ar NODEVU netiek aplikta sekojošu tūristu uzņemšana:

7.1. bērnu līdz 6 gadu vecumam uzņemšana;

7.2. tūristu, kuru sociālo, medicīnisko rehabilitāciju apmaksā valsts, uzņemšana kūrorta ārstniecības iestādēs, kūrorta rehabilitācijas centros un sanatorijās.

V. NODEVAS MAKSĀŠANAS UN INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

8. NODEVAS maksātājs NODEVU par iepriekšējo ceturksni atbilstoši 9.punktā minētajai atskaitei līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam iemaksā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

9. NODEVAS maksātājs atskaiti, norādot datus pieaugošā secībā par NODEVU (gultasvietu skaitu, izmitināto atpūtnieku un tūristu skaitu un uzturēšanās laiku diennaktīs un aprēķināto NODEVU) saskaņā ar Saistošo noteikumu pielikumu iesniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldībā par iepriekšējo ceturksni līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam elektroniski uz e - pasta adresi: pasts@jpd.gov.lv .

10. Lai sniegtu skaidru priekšstatu par darījumu, ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, NODEVAS maksātājs visos izmitināšanas piedāvājumos un attaisnojuma dokumentos atsevišķi norāda atpūtnieku un tūristu nodevu.

VI. SAISTOŠO NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

11. Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības ievērošanu kontrolē Jūrmalas pašvaldības policija.

12. Ierodoties kontrolei, attiecīgas tūrisma mītnes pārstāvim ir jāuzrāda tūristu uzskaites reģistrs.

13. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem var piemērot šādu administratīvo sodu:

13.1. par 8., 9. un 10. punktu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskām personām līdz Ls 250;

13.2. par 8., 9. un 10. punktu prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu juridiskām personām no Ls 250 līdz Ls 500;

13.3. par 8.,9. un 10. punktu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50;

13.4. par 8., 9. un 10.punktu prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no Ls 50 līdz 100.

13.5. Ja 9.punktā minētajā atskaitē uzrādītie dati neatbilst tūristu uzskaites reģistrā norādītajiem datiem vai statistikas pārskatos sniegtajiem datiem, uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz Ls 1000; fiziskajām personām līdz Ls 245;

13.6. Nokavējuma naudu par šajos noteikumos noteiktā laikā un apmērā nesamaksātu nodevu aprēķina saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanās oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra saistošie noteikumi Nr.23 „Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu”.

16. No 2014.gada 1.janvāra Nodevas likme tiek noteikta atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34

(protokols Nr.20, 9.punkts)

_________________________________________________________________________

juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,

fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese

_________________________________________________________________________ tūristu mītnes nosaukums un veids, juridiskā adrese, tūristu mītnes adrese un kadastra apzīmējums

Kopējais pieejamais gultasvietu skaits (gab.) ____________________

ATSKAITE

par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu, kas jāiemaksā pašvaldības budžetā

20____.gadā

Maksimāli pieejamais gultasdienu skaits (gultas vietu skaits x dienu skaits)

Ar nodevu apliekamo izmitināto atpūtnieku un tūristu skaits (diennaktīs)*

Ar nodevu neapliekamo izmitināto atpūtnieku un tūristu skaits (diennaktīs)*

Likme par vienu apliekamo personu diennaktī

Aprēķinātā nodeva

(Ls)

Iemaksāts (Ls)

Atliek iemaksāt (Ls)

Parāds par iepriekšējo gadu

1.ceturksnis kopā:

Janvāris

Februāris

Marts

2.ceturksnis kopā:

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

3.cetuksnis kopā:

Jūlijs

Augusts

Septembris

4.ceturksnis kopā:

Oktobris

Novembris

Decembris

KOPĀ:

* sastāv no katras izmitinātas personas tūristu mītnē pavadīto diennakšu skaita summas attiecīgajā periodā

Paraksttiesīgās personas paraksts:

/vārds, uzvārds/________________________________tālr._________________

Maksājumi jāveic par ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 10.datumam

Atskaite jāiesniedz - par ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 10.datumam elektroniski uz epastu: pasts@jpd.gov.lv .Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem Nr.34 ”Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” tiek noteikts atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevas objekts un nodevas maksātāji, nodevas likmes un atvieglojumi, nodevas samaksas un kontroles kārtība.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Nodevas mērķis ir veicināt Tūrisma likumā noteikto pašvaldības funkciju nodrošināšanu, kā arī iesaistīt tūrisma mītnes, kuri uzņem tūristus par maksu. Atbalstīt tūrisma nozares attīstību Jūrmalas pilsētā.

Saistošo noteikumu mērķis ir, diferencējot nodevas likmi, atbalstīt tās tūrisma mītnes, kuras sniedz kūrortārstniecības pakalpojumus un arī tās, kuras sniedz pakalpojumus par minimālām cenām (kempingi un jauniešu hosteļi).

Viens no mērķiem ir mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem, mainot nodevas samaksas termiņus.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi

- uz pašvaldības budžetu

- informācija par ietekmi uz pašvaldības budžetu nav jāiekļauj (saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.¹punktu)

- uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā,

- Kopumā uzņēmējdarbību tas ietekmē pozitīvi, jo tiek sakārtota tūrisma uzņēmumu datu bāze. Veicot nodevas samaksu tūrisma uzņēmēji piedalās kopējā tūrisma mārketingā un popularizēšanā, kuru rezultātā viņi gūst tiešo labumu.

- uz administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām

Administratīva procedūra tiek vienkāršota, jo samaksa jāveic rezi ceturksnī un atskaiti var sūtīt elektroniski.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF