Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 06.11.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 53.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 26.septembrīNr. 38

protokols Nr. 24, 8. punkts

Par pašvaldības aģentūras
„Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” (turpmāk – aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem aģentūra saņem aģentūras kasē vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus aģentūra var izmantot atbilstoši aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

5. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.15 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”” („Latvijas Vēstnesis”, 2011, Nr.63; 2012, Nr.70; 2013, Nr.128).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.24, 8.punkts)

Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 53.saistošajiem noteikumiem

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, un veselību veicinošie pakalpojumi

Mērvienība

Cena* euro

1.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām

1 personai diennaktī

20.00

2.

Aprūpes mājās pakalpojums

1 personai 1 stundā

3.50

3.

Speciālā transporta pakalpojums

3.1.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0.60

3.2.

pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

0.65

3.3.

Gaidīšana virs 5 minūtēm

1 stunda

7.26

4.

Naktspatversmes pakalpojums

1 personai diennaktī

8.41

4.1.

tiešās izmaksas

1 personai diennaktī

7.35

4.2.

netiešās izmaksas

1 personai diennaktī

1.06

5.

Zupas virtuves pakalpojums

1 porcija

0.84

6.

Dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojums

1 personai dienā

10.92

6.1.

tiešās izmaksas

1 personai dienā

9.44

6.2.

netiešās izmaksas

1 personai dienā

1.48

7.

Specializētās darbnīcas pakalpojums

1 personai dienā

14.98

7.1.

tiešās izmaksas

1 personai dienā

13.27

7.2.

netiešās izmaksas

1 personai dienā

1.71

8.

Dienas centra pensijas vecuma personām un invalīdiem pakalpojums

1 personai dienā

1.84

9.

Veselību veicinošie pakalpojumi

9.1.

Vingrošana ūdenī

1 personai stundā

3.06

9.2.

Fizioterapeita pakalpojums

1 personai stundā

2.81

9.3.

Ergoterapeita pakalpojums

1 personai stundā

2.81

10.

Grupu dzīvokļa pakalpojums

1 personai diennaktī

7.86

10.1.

tiešās izmaksas

1 personai diennaktī

7.84

10.2.

netiešās izmaksas

1 personai diennaktī

0.02

11.

Pavadoņa pakalpojums

1 personai 1 stundā

3,16

12.

Mazgāšanās pakalpojums - duša

½ stunda

1,83

13.

Konferenču zāles noma

1 stunda

20,99

14.

Gultasvietas noma

1 stunda

9,66

* neieskaitot pievienotās vērtības nodokliPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.38
„Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz noteikt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumu cenrādi. Cenrādī atspoguļotas cenas euro, ņemot vērā Latvijas pievienošanos eirozonai no 2014.gada 1.janvāra.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumus Nr.15 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”” noteiktās maksas pakalpojumu cenas euro ieviešanai.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertās euro vērtības ir aprēķinātas saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu.

Saistošajos noteikumos paredzētās euro vērtības nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu un nav personai nelabvēlīgākas.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis