Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 41

protokols Nr. 25, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt grozījumus 2013.gadā pašvaldības budžetā:

1.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1., 2., 3. un 4.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3.,6.,7.,9. un 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmā „Procentu maksājumi Valsts kasei” par Ls 55 689 (EUR 79 238,31) (klasifikācijas kods 01.720.4311).

1.3. novirzīt 2013.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 55 689 ( EUR 79 238,31), tajā skaitā:

1.3.1.  pašvaldības pamatbudžetam Ls 35 000 (EUR 49 800,51), tajā skaitā:

1.3.1.1. programmai „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ls 30 000 (EUR 42 686,15) (klasifikācijas kods 01.890.2275);

1.3.1.2. programmai „POS termināla nodrošinājums, u.c.” Ls 5 000 (EUR 7 114,36) pašvaldības nodevas par transportlīdzekļa iebraukšanu Jūrmalā atmaksai (klasifikācijas kods 04.920.2279);

1.3.2.  Jūrmalas pilsētas domei Ls 12 188 (EUR 17 341,96), tajā skaitā:

1.3.2.1. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Līdzfinansējums dalībai Latvijas Jaunās Sieviešu basketbola līgas sacensībās” Ls 2 059 (EUR 2 929,69) (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.2.2. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Dalībai NYC maratonu nometnē” Ls 3 500 (EUR 4 980,05) (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.2.3. programmai „Iestādes uzturēšana” transportlīdzekļa iegādei Ls 3 629 (EUR 5 163,60) (klasifikācijas kods 06.600.5231);

1.3.2.4. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Sporta maratonu sērija” Ls 3 000 (EUR 4 268,62) (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.3. Majoru vidusskolai izdevumu par apkuri un elektroenerģiju segšanai Ls 5 860 (EUR 8 338,03), tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2221 Ls 3 800 (EUR 5 406,91);

09.210.2223 Ls 2 060 (EUR 2 931,12);

1.3.4. Vaivaru pamatskolai dienas naudas segšanai komandējumam uz Solonikiem (Grieķija) Ls 96 (EUR 136,60) (klasifikācijas kods 09.210.2121);

1.3.5. pašvaldības iestādei „Lielupes ostas pārvalde” navigācijas līdzekļu izcelšanai, glabāšanai ziemas periodā un remontam Ls 2 545 (EUR 3 621,21) (klasifikācijas kods 04.520.3261);

1.4. veikt grozījumus pašvaldības izglītības iestādēm apstiprinātajā apropriācijā no valsts mērķdotācijas pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar 5.pielikumu;

1.5. veikt grozījumus pašvaldības izglītības iestādēm apstiprinātajā apropriācijā no valsts budžeta dotācijas, kas paredzēta brīvpusdienu nodrošināšanai 1. un 2.klases skolēniem, saskaņā ar 6.pielikumu;

1.6. Samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžetam paredzētos valsts budžeta līdzekļus atmaksas veikšanai valsts budžetā par neizlietoto valsts budžeta finansējumu Latvijas Starptautiskās skolas 1.-2.klases skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai 2012./2013.mācību gadā par Ls 3 683 (klasifikācijas kods 01.820.7245), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot, t.sk.:

1.6.1. Latvijas Starptautiskajai skolai Ls 3 183 (klasifikācijas kods 09.600.3263) 1.-2.klases skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai 2013./2014.mācību gadā;

1.6.2. Kauguru vidusskolai Ls 500 (klasifikācijas kods 09.600.2363) 1.-2.klases skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai 2013./2014.mācību gadā.

2. Palielināt 2013.gadā ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par Ls 980 (EUR 1 394,41) (klasifikācijas kods 18.6.2.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas sākumskolai „Taurenītis” asistenta pakalpojuma bērnam ar invaliditāti nodrošināšanai Ls 980 (EUR 1 394,41), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1150 Ls 426 (EUR 606,14);

09.210.1119 Ls 364 (EUR 517,93);

09.210.1210 Ls 190 (EUR 270,35);

3. Samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 10 184, t.sk.:

3.1. Samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus no vecāku maksām par Ls 11 404 (EUR 16 226,43) (klasifikācijas kods 21.3.5.2), tajā skaitā:

3.1.1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Katrīna” par Ls 1 404 (EUR 1 997,71), samazinot plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 1 404 (EUR 1 997,71);

3.1.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Namiņš” par Ls 10 000 (EUR 14 228,72), samazinot asignējumus Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Namiņš” par Ls 10 000 (EUR 14 228,72), tajā skaitā, pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2363 Ls 9 000 (EUR 12 805,85);

Atlikums perioda beigās Ls 1 000 (EUR 1 422,87).

3.2. Palielināt 2013.gadā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 1 220 (EUR 1 735,90) (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem elektroenerģijas izdevumu segšanai Ls 1 220 (EUR 1 735,90) (klasifikācijas kods 09.100.2223).

4. Samazināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 961 (EUR 1 367,38), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem remontmateriālu, saimniecības materiālu, mācību līdzekļu un mīkstā inventāra iegādei Ls 961 (EUR 1 367,38), tajā skaitā, pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2351 Ls 500 (EUR 711,44);

09.210.2352 Ls 200 (EUR 284,57);

09.210.2370 Ls 150 (EUR 213,43);

09.210.2361 Ls 111 (EUR 157,94).

5. Samazināt 2013. gadā Jūrmalas mūzikas vidusskolai plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 2 484 (EUR 3 534,41), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2 484 (EUR 3 534,41), tajā skaitā, pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2214 Ls -100 (EUR -142,29);

09.510.2223 Ls -66 (EUR -93,91);

09.510.2234 Ls -250 (EUR -355,72);

09.510.2322 Ls -300 (EUR -426,86);

09.510.2312 Ls 220 (EUR 313,03);

09.510.5239 Ls 2 950 (EUR 4 197,47);

09.510.2212 Ls 30 (EUR 42,69).

6. Palielināt 2013.gadā plānotos ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem Majoru vidusskolai par Ls 11 807 (EUR 16 800) (klasifikācijas kods 18.6.3.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Majoru vidusskolai uz projekta „Songs Make Impossible Look Easy” plānoto atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri Ls 11 807 (EUR 16 800).

7. Samazināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas domes projekta „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” plānotos ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par Ls 1 000 (EUR 1 422,87) (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), palielinot plānotos ieņēmumus no saņemtajiem valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par Ls 1 000 (EUR 1 422,87) (klasifikācijas kods 18.6.2.0.).

8. Palielināt 2013.gadā Jūrmalas sporta centram ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 10 467 (EUR 14 893,20) (klasifikācijas kods 23.4.1.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 10 467 (EUR 14 893,20) iestādes darbības nodrošināšanai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2121 Ls 1 176 (EUR 1673.30);

09.510.2122 Ls 2 140 (EUR 3 044,95);

09.510.2370 Ls 495 (EUR 704,32);

09.510.2279 Ls 2 000 (EUR 2 845,74);

09.510.2261 Ls 2 466 (EUR 3 508,80);

09.510.2262 Ls 500 (EUR 711,44);

09.510.5232 Ls 350 (EUR 498,01);

09.510.5239 Ls 1 340 (EUR 1 906.65).

9. Samazināt 2013.gadā Jūrmalas mākslas skolas plānoto ziedojumu un dāvinājumu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 300 (EUR 426,86), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 300 (EUR 426,86) saimniecības materiālu iegādei, pirmsskolas bērnu pasākumu nodrošināšanai, konkursa „Es dzīvoju pie jūras” nodrošināšanai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2352 Ls 100 (EUR 142,29);

09.510.2279 Ls 100 (EUR 142,29);

09.510.2390 Ls 100 (EUR 142,29).

10. Precizēt 2013.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus Attīstības fondā:

10.1. samazināt fizisko personu ziedojumus un dāvinājumus naudā par Ls 3 750 (EUR 5 335,77) (klasifikācijas kods 23.5.1.0.);

10.2. palielināt pašvaldības budžeta transfertus starp pašvaldības budžeta veidiem par Ls 3 750 (EUR 5 335,77) (klasifikācijas kods 19.1.0.0.).

11. Precizēt 2013.gada 12.septembra Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.37 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu””:

11.1. izsakot 3.punktu šādi:

„3.Samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no vidēja termiņa aizņēmumiem par Ls 800 000 (EUR 1 138 297.45) (klasifikācijas kods F 402220010), samazinot pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts” aktivitātei „Sabiedriskā kompleksa Strēlnieku prospektā 30 būve (mākslas un mūzikas skola, centrālās bibliotēkas ēka, Poruka prospekta izbūve), (projektēšana, būvdarbu 1.kārta) par Ls 800 000 (EUR 1 138 297.45) (klasifikācijas kods 06.600.5240), attiecīgi precizējot 6.pielikumu2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” un

11.2. noteikt, ka netiek veiktas izmaiņas Bērnu un jauniešu interešu centram apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē šādā apjomā:

09.510.2224 Ls -228 (EUR -324.41);

09.510.2223 Ls 228 (EUR 324.41).

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/399, Nr.1.1-14/402 veiktās izmaiņas:

12.1. apstiprinātajās pamatbudžeta tāmēs, tajā skaitā:

12.1.1. Jūrmalas pilsētas domei, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

08.300.2239 Ls -12 118

Programma: Sabiedrisko attiecību

(EUR -17 242,36); veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Publisko attiecību kampaņas. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50).

08.300.2390 Ls 1 694

Programma: Sabiedrisko attiecību

(EUR 2 410,34); veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas rudens sezonas atklāšanas pasākums (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50).

08.300.2264 Ls 6 299

Programma: Sabiedrisko attiecību

(EUR 8 962,67); veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas rudens sezonas atklāšanas pasākums (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50).

08.300.2269 Ls 85

Programma: Sabiedrisko attiecību

(EUR 120,94); veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas rudens sezonas atklāšanas pasākums (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50).

08.300.2279 Ls 2 368

Programma: Sabiedrisko attiecību

(EUR 3 369,36); veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas rudens sezonas atklāšanas pasākums (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50).

08.300.1150 Ls 1 672

Programma: Sabiedrisko attiecību

(EUR 2 379,04). veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas rudens sezonas atklāšanas pasākums (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

04.900.1150 Ls -6 000 (EUR -8 537,23);

03.390.1119 Ls -1 000 (EUR -1 422,87);

03.390.1150 Ls 6 000 (EUR 8 537,23);

03.390.1147 Ls 1 000 (EUR 1 422,87);

12.1.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls -200 (EUR -284,57);

09.100.1228 Ls 150 (EUR 213,43);

09.100.1221 Ls 50 (EUR 71,14);

12.1.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

10.400.1119 Ls -480 (EUR -682,98);

10.400.1147 Ls -360 (EUR -512,23);

10.400.1221 Ls 840 (EUR 1 195,21);

12.1.4. Slokas pamatskolai pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221 Ls -150 (EUR -213,43);

09.210.1228 Ls 150 (EUR 213,43);

12.1.5. Jūrmalas sporta centram pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

08.100.1210.1 Ls -150 (EUR -213,43);

08.100.1228 Ls 150 (EUR 213,43);

12.2. no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2013.gadā piešķirt:

12.2.1. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta asignējumus pašvaldības budžeta kontu un POS terminālu bankas komisijas segšanai Ls 1 250 (EUR 1 778,59), (klasifikācijas kods 04.920.2236);

12.2.2. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai pamatbudžeta asignējumus interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai Ls 1 255 (EUR 1 785,70), tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2121 Ls 256 (EUR 364,26);

09.510.2122 Ls 236 (EUR 335,80);

09.510.2279 Ls 763 (EUR 1 085,65).

13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/387, 1.1-14/403 veiktās izmaiņas:

13.1. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Dalība LSVS 50.sporta spēlēs” (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50), tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

08.100.2262 Ls -29 (EUR -41,26);

08.100.2322 Ls -7 (EUR -9,96);

08.100.2279 Ls 36 (EUR 51,22);

13.2. Jūrmalas pilsētas domei projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” tāmē, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

04.900.1221 Ls -597 (EUR -849,45);

04.900.1119 Ls 597 (EUR 849,45);

13.3. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas pamatbudžeta tāmē pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1210 Ls -200 (EUR -284,57);

09.210.1228 Ls 150 (EUR 213,43);

04.900.1119 Ls 50 (EUR 71,14);

13.4. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram projekta „Kopā mēs varam vairāk” tāmē, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2279 Ls -20 (EUR -28,46);

04.900.1119 Ls 20 (EUR 28,46);

13.5. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai pamatbudžeta tāmē komandējuma izdevumu segšanai, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1210 Ls -794 (EUR -1 129,76);

03.110.2121 Ls 160 (EUR 227,66);

03.110.2122 Ls 634 (EUR 902,10).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.41

(protokols Nr.25, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

174 655

174 655

Jūrmalas pilsētas dome

140 005

140 005

LV57PARX0002484572002

01.110.1111

10 000

14 228.72

Aktivitāte: Deputātu mēnešalga

Līdzekļu pārdale

01.110.1119

82 300

117 102.35

Aktivitāte: Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

JPD 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības un institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"nodrošināšanai

03.390.1119

6 000

8 537.23

Aktivitāte: Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

Līdzekļu pārdale

01.110.1150

3 000

4 268.62

Aktivitāte: Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

JPD 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības un institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"nodrošināšanai

04.900.1119

22 700

32 299.19

Aktivitāte: Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

Līdzekļu pārdale

01.110.1210

9 500

13 517.28

Aktivitāte:Darba devēja valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas

JPD 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības un institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"nodrošināšanai

06.600.1119

25 000

35 571.80

Aktivitāte: Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

Līdzekļu pārdale

08.100.1119

200

284.57

Aktivitāte: Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

JPD 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības un institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"nodrošināšanai

04.900.1150

6 300

8 964.09

Aktivitāte: Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

Līdzekļu pārdale

08.100.1150

3 000

4 268.62

Aktivitāte: Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

Līdzekļu pārdale

04.900.1210

10 000

14 228.72

Aktivitāte: Darba devēja valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas

Līdzekļu pārdale

06.600.1210

10 000

14 228.72

Aktivitāte: Darba devēja valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas

Līdzekļu pārdale

08.300.1210

2 000

2 845.74

Aktivitāte: Darba devēja valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas

Līdzekļu pārdale

04.900.2259

2 600

3 699.47

Aktivitāte: Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

Līdzekļu atlikums

04.900.5121

6 000

8 537.23

Aktivitāte: Datorprogrammas

Naudas līdzekļi nepieciešami antivīrusu programmatūras iegādei

04.900.2251

3 400

4 837.76

Aktivitāte: Informācijas sistēmas uzturēšana

Līdzekļu pārdale

06.600.2235

296

421.17

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Semināru, kursu, kongresu un konferenču apmaksa

Līdzekļu atlikums

01.110.2235

296

421.17

Programma: Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi. Aktivitāte: Semināru, kursu, kongresu un konferenču apmaksa

Naudas līdzekļi nepieicešami semināru, kursu apmaksai

04.900.2355

2 300

3 272.61

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāli

Līdzekļu atlikums

04.900.5121

2 300

3 272.61

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Datorprogrammas

Naudas līdzekļi nepieciešami antivīrusu programmatūras iegādei

LV84PARX0002484572001

01.320.2232

155

220.55

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi. Aktivitāte:Jūrmalas attīstības plānošanas darbi. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

01.320.2262

155

220.55

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Dalības maksa (piem.konkursā "Eiropas Gada pašvaldība 2013") (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami transporta pakalpojumiem konkursa komisijas pārstāvjiem

01.320.2390

86

122.37

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi. Aktivitāte:Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

01.320.2231

156

221.97

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi. Aktivitāte:Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami sekmīgam konkursa "Jūrmalas labākais ēdināšanas uzņēmums 2013" dalībnieku novērtējumam

05.600.2243

62

88.22

Programma: Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība. Aktivitāte: Zilā Karoga programmas realizēšana. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

09.510.5250

8

11.38

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Dokumenti, kas saistīti ar projektu pieteikumu iesniegšanu, izstrāde (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

09.510.1150

200

284.57

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Semināri un kursi izglītības iestāžu tehniskajam personālam (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2235

200

284.57

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Semināri un kursi izglītības iestāžu tehniskajam personālam (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami neatliekamās palīdzības kursiem izglītības iestāžu medmāsām

09.510.2235

300

426.86

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: E-apmācības sistēma e-apmācības sistēma efektivitātes, kvalitātes un kontroles uzlabošanai (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2390

300

426.86

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Atvērto durvju dienu pasākums profesionālās un profesionālās ievirzes skolām (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami organizatorisko izdevumu segšanai (darbnīcas materiāli)

09.510.2235

700

996.01

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: E-apmācības sistēma e-apmācības sistēma efektivitātes, kvalitātes un kontroles uzlabošanai (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2390

700

996.01

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Skolotāju dienai veltīts pasākums (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami organizatorisko izdevumu nodrošināšanai (Skolotāju diena)

09.210.5240

17 600

25 042.54

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Jūrmalas Alternatīvās skolas, t.sk. metodiskā centra jaunas ēkas celtniecība (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.210.5250

17 600

25 042.54

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Ķemeru vidusskola (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami žoga izbūvei

09.210.5240

12 400

17 643.61

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Jūrmalas Alternatīvās skolas, t.sk. metodiskā centra jaunas ēkas celtniecība (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

04.510.5250

12 400

17 643.61

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Ielu seguma kapitālais remonts (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Sedas ielas posma asfaltēšanai

08.230.2241

1 535

2 184.11

Programma: Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte:Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.210.5250

1 535

2 184.11

Programma: Bibliotēku kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte:Bibliotēku remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami jauna kanalizācijas vada posma izbūvei

06.600.2279

2 000

2 845.74

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana. Aktivitāte: Kadastrālā uzmērīšana objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda, zemes ierīcības projektu pasūtīšana (17.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2279

2 000

2 845.74

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana. Aktivitāte: Inventarizācijas lietu pasūtīšana Valsts zemes dienestam, dzīvokļu tehniskās pases objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda (17.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami inventarizācijas lietu pasūtīšanai

LV08TREL9802008042000

09.210.2312

828

1 178.14

Projekts: Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm

Līdzekļu pārdale

09.210.5239

828

1 178.14

Projekts: Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm

EK koda precizēšana

LV47PARX0002484572085

08.100.2122

535

761.24

ES projekts "SportCityNet"

Līdzekļu ekonomija

08.100.2121

64

91.06

ES projekts "SportCityNet"

Mainoties projektā īstenojamo aktivitāšu plānam, ir pagarināts komandējuma dienu skaits, kā rezultātā nepieciešama finanšu līdzekļu pārdale

08.100.7711

471

670.17

ES projekts "SportCityNet"

Līdzekļi nepieciešami, lai norēķinātos ar kongresa organizatoriem par dalību kongresā

Jūrmalas Kultūras centrs

6 466

6 466

08.620.2262

2 838

4 038.11

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, Transporta izdevumi (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2361

1 725

2 454.45

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, Tērpi (dalībnieku vizuālā tēla pilnveidošana), (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami deju tērpu izgatavošanai, saskaņā ar apstiprināto kolektīvu pieprasījumu

08.620.2390

200

284.57

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, Svētku gājiena noformējums, (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami deju tērpu aksesuāru izgatavošanai

08.230.2121

800

1 138.30

Programma: Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums.

Līdzekļi nepieciešami ārvalstu komandējuma naudas izdevumiem sakarā ar kolektīva "Vēlreiz" piedalīšanos folkloras festivālā Sanktpēterburgā

08.620.2279

113

160.78

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās starptautiska mēroga pasākumos Latvijā, (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami Jūrmalas koru reģistrācijas maksai koru olimpiādē 2014.gadā Rīgā

08.230.5250

3 628

5 162.18

Programma: Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums.

Līdzekļu pārdale

08.230.5239

3628

5 162.18

Programma: Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums.

Līdzekļi nepieciešami ColourLineHO Led iekārtu iegādei teātra skatuves aprīkojumam

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

1 165

1 165

03.110.1210

137

194.93

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.2219

137

194.93

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus līdzekļi nepieciešami sakaru pakalpojumu nodrošināšanai (elektroniskie paraksti, pastmarkas)

03.110.1210

300

426.86

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.2244

300

426.86

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami vārtu pacelšanas mehānisma remontam

03.110.5121

728

1 035.85

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

03.110.5238

728

1 035.85

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, jo dators tiks iegādāts kopā ar datorprogrammu

Jūrmalas sporta centrs

2 515

2 515

09.510.1145

515

732.78

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.1142

515

732.78

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu darba algas izmaksu ūdens attīrīšanas un siltummezglu iekārtu teniķiem par darbu svētku dienās

09.510.2312

2 000

2 845.74

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2222

2 000

2 845.74

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami ūdens un kanalizācijas izdevumu apmaksai

p.i.i. "Austras koks" ("Pienenīte")

565

565

09.100.2234

108

153.67

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2212

115

163.63

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Iestādē netiek izmantoti mobilā telefona pakalpojumi, kā rezultātā ir palielinājies SIA Lattelecom pakalpojumu apmērs

09.100.2313

6

8.54

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2311

168

239.04

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami biroja preču iegādei

09.100.2370

1

1.42

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.5238

282

401.25

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Nepieciešami papildus līdzekļi sakarā ar veikto iepirkuma procedūru

09.100.5121

450

640.29

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

p.i.i. "Katrīna"

230

230

09.100.2244

230

327.26

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2243

230

327.26

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami konvekcijas krāsns programmas remontam, tehniskai apkopei zāles pļāvējam, sniega pūtējam, trimmerim

p.i.i. "Namiņš"

834

834

09.100.2214

21

29.88

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2212

21

29.88

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Iestādē vairāk lietots stacionārais telefons, līdzekļi nepieciešami rēķinu apmaksai

09.100.2221

450

640.29

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2222

700

996.01

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami ūdens un kanalizācijas rēķinu apmaksai - bija bojāti ūdenskrāni, vasarā laistīti apstādījumi

09.100.2223

250

355.72

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2370

113

160.78

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Nepieciešami papildus līdzekļi bērnu apmācībai

09.100.5239

113

160.78

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Jūrmalas sākumsskola „Atvase”

1 623

1 623

09.210.2224

110

156.52

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2222

110

156.52

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami ūdens un kanalizācijas izdevumu apmaksai

09.210.5239

1 513

2 152.81

Vispārējās izglītības nodrošināšana

EK koda precizēšana

09.210.5238

1 513

2 152.81

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami 2 interaktīvo tāfeļu (Ls 1060) iegādei, kā arī dokumentu kameru (Ls 200) un interaktīvās tāfeles penāļa (Ls 253) iegādei

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

2 849

2 849

09.210.2312

1 085

1 543.82

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5238

2 849

4 053.76

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami portatīvo datoru iegādei

09.210.5121

1 764

2 509.95

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

2 998

2 998

09.210.5121

1 764

2 509.95

Vispārējās izglītības nodrošināšana

EK koda precizēšana

09.210.5238

1 764

2 509.95

Vispārējās izglītības nodrošināšana

EK koda precizēšana, lai varētu iegādāties datortehniku ar visu programmatūru

09.210.5239

19

27.03

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5238

19

27.03

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami datortehnikas un programmatūras iegādei

09.210.2221

1 115

1 586.50

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2223

1 115

1 586.50

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami papildus elektroenerģijas izdevumu segšanai (balss trauksmes apziņošanas sistēmas pastāvīgs pieslēgums, vestibila telpas renovācija, griestu lampu nomaiņa, darba apjoma pieaugums skolas ēdnīcā)

09.210.2322

100

142.29

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2242

100

142.29

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam

Slokas pamatskola

300

300

09.210.2239

300

426.86

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Kļūda EKK izvēlē

09.210.2231

300

426.86

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Skolas projektam "Tradīcijas un māksla vieno" noslēguma prezentācijai

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

2 466

2 466

09.210.5121

784

1 115.53

Vispārējās izglītības nodrošināšana

EK koda precizēšana

09.210.5238

784

1 115.53

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Datoru cenā ir iekļauta arī datorprogrammatūras cena

LV14TREL9812490130000

09.210.2121

35

49.80

Projekts: "Comenius" apakšprogramma "Dream Do Decide"

Līdzekļu ekonomija

09.210.2279

1 682

2 393.27

Projekts: "Comenius" apakšprogramma "Dream Do Decide"

Līdzekļi nepieciešami iepriekšneparedzētiem ceļojuma izdevumiem, transporta izmaksām skolniekiem

09.210.2122

1 586

2 256.67

Projekts: "Comenius" apakšprogramma "Dream Do Decide"

Līdzekļu ekonomija

09.210.2311

29

41.26

Projekts: "Comenius" apakšprogramma "Dream Do Decide"

Līdzekļu ekonomija

09.210.2390

32

45.53

Projekts: "Comenius" apakšprogramma "Dream Do Decide"

Līdzekļu ekonomija

Jūrmalas pilsētas vakara vidusskola

900

900

09.210.2370

900

1 280.58

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5238

900

1 280.58

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami jaudīga projektora iegādei, lai nodrošinātu darbu datorklasē

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

35

35

09.210.2243

35

49.80

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2214

35

49.80

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami mobilo telefonu abonēšanas maksas un sarunu apmaksai

Pumpuru vidusskola

4 322

4 322

09.210.2224

280

398.40

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2352

450

640.29

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami saimniecības preču iegādei

09.210.2219

33

46.95

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2234

137

194.93

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2312

2 017

2 869.93

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5238

3 610

5 136.57

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami interaktīvās tāfeles, projektora un dokumentu kameras iegādei

09.210.2370

1 593

2 266.63

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1147

262

372.79

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1149

262

372.79

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami piemaksām pedagogiem par kvalitātes pakāpēm

Ķemeru vidusskola

681

681

09.210.2351

196

278.88

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2352

96

136.60

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami saimniecības materiālu iegādei (saimniecības materiāli neparedzēti iztērēti vasaras nometņu laikā)

09.210.2243

100

142.29

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami projektora uzstādīšanai vēstures kabinetā

09.210.2112

240

341.49

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2244

240

341.49

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami gaisa atsvaidzināšanai skolas ēkās, žalūziju tīrīšanai pēc remontdarbiem

09.210.1147

241

342.91

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1142

241

342.91

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, lai apmaksātu virsstundas sargiem

09.210.2275

4

5.69

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2247

3

4.27

Vispārējās izglītības nodrošināšana

OCTA rēķina apmaksai

09.210.2352

1

1.42

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami saimniecības materiālu iegādei (saimniecības materiāli neparedzēti iztērēti vasaras nometņu laikā)

Jūrmalas Alternatīvā skola

265

265

09.210.2214

100

142.29

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2212

100

142.29

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami telekomunikāciju pakalpojumiem, sakarā ar interneta jaudas palielināšanu

09.210.2234

165

234.77

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2219

20

28.46

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami E-klases pakalpojumu nodrošināšanai ceturtajam ceturksnim

09.210.2222

145

206.32

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai līdz gada beigām

Jūrmalas Mākslas skola

408

408

09.510.2234

112

159.36

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2222

112

159.36

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami izdevumu par ūdeni un kanalizāciju segšanai

09.510.1221

90

128.06

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.1149

90

128.06

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami piemaksām pedagogiem par kvalitāti

09.510.2390

10

14.23

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2312

10

14.23

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Papildus līdzekļi nepieciešami monitoru iegādei

09.510.5121

196

278.88

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.5238

196

278.88

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Papildus līdzekļi nepieciešami procesora iegādei

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

3 643

3 643

09.510.1221

2 600

3 699.47

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.1149

3 643

5 183.52

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pedagogu piemaksām par kvalitātes pakāpi

09.510.1147

1 043

1 484.06

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Sākumskola "Taurenītis"

445

445

09.210.1119

185

263.23

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1149

185

263.23

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pedagogu piemaksām par kvalitātes pakāpi

09.210.2214

55

78.26

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2212

110

156.52

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, lai mācību procesam nodrošinātu jaudīgāku internetu

09.210.2219

55

78.26

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2351

150

213.43

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2352

150

213.43

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu sporta namā notiekošos valsts un starptautiska mēroga pasākumus ar higiēnas normatīvos noteiktajiem saimniecības līdzekļiem

Majoru vidusskola

1 940

1 940

09.210.2219

50

71.14

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2223

1 940

2 760.37

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami elektroenerģijas izdevumu segšanai

09.210.2234

450

640.29

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2275

440

626.06

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2222

1 000

1 422.87

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.41

(protokols Nr.25, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

7 432

7 432

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

600

600

09.210.1119

600

853.72

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Sakarā ar darba nespējas lapu apmaksas nepieciešamību

09.210.1221

600

853.72

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Darba nespējas lapu apmaksai

Pumpuru vidusskola

3 983

3 983

09.210.1119

3 983

5 667.30

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1147

3 983

5 667.30

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami piemaksām, lai pedagogiem apmaksātu veikto papildus darbu metodisko darbu izstrādē

Vaivaru pamatskola

2 849

2 849

09.210.1119

2 849

4 053.76

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1150

2 849

4 053.76

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami asistentu pakalpojuma atlīdzības nodrošināšanai3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.41

(protokols Nr.25, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU BUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

4 745

4 745

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

40

40

09.210.2311

40

56.91

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2344

40

56.91

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, lai iegādātos medicīnas kabinetam elektrisko termometru un auguma mērītāju

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

97

97

09.210.2519

97

138.02

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2219

97

138.02

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami "E-klases" pakalpojuma nodrošināšanai

Jūrmalas Mākslas skola

577

577

09.510.2244

200

284.57

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2212

70

99.60

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami telefonu un interneta izdevumu segšanai

09.510.2236

30

42.69

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bankas pakalpojumu izdevumu segšanai

09.510.2312

100

142.29

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami taburešu iegādei

09.510.1221

377

536.42

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.1149

377

536.42

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami piemaksām pedagogiem par kvalitāti

Jūrmalas sporta centrs

640

640

09.510.2361

390

554.92

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2352

200

284.57

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami nātrija hipohlorīda iegādei

09.510.2355

190

270.35

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami kārtridžu iegādei

08.100.2512

250

355.72

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

08.100.2351

250

355.72

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

Līdzekļi nepieciešami remontmateriālu iegādei

Pumpuru vidusskola

1 241

1 241

09.210.2223

877

1 247.86

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5121

877

1 247.86

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami datorprogrammu profesionāli orientātā virziena izglītības policistu programmas apguvei

09.210.2370

364

517.93

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2322

364

517.93

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami degvielas izdevumu apmaksai, vedot skolēnus uz olimpiādēm, ekskursijās

Sākumskola "Taurenītis"

2 150

2 150

09.210.2221

2 000

2 845.74

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2223

2 000

2 845.74

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami elektrības izdevumu segšanai, jo vasaras periodā sporta zāle bija noslogota pilnu laiku

09.210.2351

150

213.43

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2311

150

213.43

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami papīra iegādei4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.41

(protokols Nr.25, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

4 350

4 350

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

350

350

09.210.5239

350

498.01

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210. 2235

350

498.01

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums pedagogu profesionālās pilnveides kursu "Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar grūtībām mācībās un speciālām vajadzībām" apmaksai

Jūrmalas pilsētas dome

3750

3750

01.110.7221

3750

5 335.77

Iestādes uzturēšana

EK koda precizēšana

01.110.7222

3750

5 335.77

Iestādes uzturēšana

EK koda precizēšana

Jūrmalas mākslas skola

250

250

09.510.2112

30

42.69

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2312

250

355.72

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Finansējums inventāra iegādei (atskaņotājs, taburete)

09.510.2219

50

71.14

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2239

50

71.14

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2243

60

85.37

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2262

60

85.37

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.41

(protokols Nr.25, 4.punkts)

Grozījumi valsts mērķdotācijā pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, latos

Kredītrīkotājs

VFK / EKK

valsts mērķdotācija pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Slokas pamatskola

Kopā

-4 874

09.210.1119

-2 954

09.210.1145

-213

09.210.1146

2 136

09.210.1147

-314

09.210.1149

-371

09.210.1210

-2 955

09.210.1221

-203

Majoru vidusskola

Kopā

2 308

09.210.1145

-347

09.210.1146

2 783

09.210.1149

-800

09.210.1210

672

Alternatīvā skola

Kopā

1 353

09.210.1146

1 090

09.210.1210

263

Vaivaru pamatskola

Kopā

79

09.210.1119

-619

09.210.1145

-297

09.210.1146

898

09.210.1210

100

09.210.1221

-3

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Kopā

-2 429

09.210.1119

-1 354

09.210.1146

2 181

09.210.1149

-1 166

09.210.1210

-1 706

09.210.1221

-384

Kauguru vidusskola

Kopā

3 343

09.210.1119

-671

09.210.1145

-468

09.210.1146

4 130

09.210.1210

352

Pumpuru vidusskola

Kopā

-5 917

09.210.1119

-5 030

09.210.1146

3 002

09.210.1149

-398

09.210.1210

-3 491

Jaundubultu vidusskola

Kopā

183

09.210.1119

-695

09.210.1146

1 449

09.210.1210

-59

09.210.1221

-512

Lielupes vidusskola

Kopā

1 135

09.210.1145

-150

09.210.1146

1 161

09.210.1210

224

09.210.1221

-100

Mežmalas vidusskola

Kopā

1 794

09.210.1119

-1 029

09.210.1145

-302

09.210.1146

2 771

09.210.1149

-63

09.210.1210

417

Sākumskola "Atvase"

Kopā

2 825

09.210.1146

2 277

09.210.1210

548

Sākumskola "Taurenītis"

Kopā

-472

09.210.1119

-971

09.210.1146

853

09.210.1147

-211

09.210.1210

-143

Vakara vidusskola

Kopā

-896

09.210.1119

-1 219

09.210.1146

2 097

09.210.1210

-1 306

09.210.1221

-468

Ķemeru vidusskola

Kopā

884

09.210.1146

712

09.210.1210

172

Sākumskola "Ābelīte"

Kopā

684

09.210.1146

635

09.210.1210

132

09.210.1221

-83

Pavisam kopā

06.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.41

(protokols Nr.25, 4.punkts)

Izmaiņas 2013.gada pašvaldības izglītības iestāžu 1. un 2.klases izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai paredzētajos valsts budžeta līdzekļos

Nr.p.k.

Iestādes nosaukums

Ieņēmumu klasifikācijas kods

Izdevumu klasifikācijas kods

Summa (Ls)

1

Sākumskola "Atvase"

21.7.0.0.

09.600.2363

63

2

Sākumskola "Taurenītis"

21.7.0.0.

09.600.2363

312

3

Sākumskola "Ābelīte"

21.7.0.0.

09.600.2363

-220

4

Jūrmalas Alternatīvā skola

21.7.0.0.

09.600.2363

15

5

Majoru vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

250

6

Slokas pamatskola

21.7.0.0.

09.600.2363

63

7

Vaivaru pamatskola

21.7.0.0.

09.600.2363

749

8

Ķemeru vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

15

9

Lielupes vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

-280

10

Pumpuru vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

-620

11

Jaundubultu vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

63

12

Kauguru vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

374

13

Mežmalas vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

-784

KOPĀ

0


Lejupielāde: DOC un PDF