Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 42

protokols Nr. 25, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28
„Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu
regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 11. un 19.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta „f” apakšpunktu,
Autopārvadājumu likuma 30.panta 5.1punktu un 35.panta 1.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorija ̄ ” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.1.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”;

1.2. aizstāt 3.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 40” ar skaitli un vārdu „56,91 euro”;

1.3. aizstāt 3.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 13” ar skaitli un vārdu „18,50 euro”;

1.4. aizstāt 3.2.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 33” ar skaitli un vārdu „46,95 euro”;

1.5. aizstāt 3.2.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 60” ar skaitli un vārdu „85,37 euro”;

1.6. aizstāt 3.2.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 108” ar skaitli un vārdu „153,67 euro”;

1.7. aizstāt 4.pielikuma tekstā saīsinājumu „Ls” ar vārdu „euro”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF