Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 47

protokols Nr. 25, 14. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.9
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 8.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim” grozījumu un aizstāt 2.1.apakšpunktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „Ls 38 (trīsdesmit astoņi lati)” ar skaitli un vārdu „55 euro”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF