Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 52

protokols Nr. 25, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.3.apakšpunktā skaitli un saīsinājumu „0,30 Ls” ar skaitli un vārdu „0,43 euro”;

1.2. svītrot 10.punktu;

1.3. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Šo saistošo noteikumu 9.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.52
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošos noteikumus Nr.28 „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos ”, aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro un grozot lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai un saskaņotu to ar Administratīvā procesa likuma regulējumu.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, piemērojot oficiālo euro  kursu EUR 1 = LVL 0,702804.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz atteikties no nepieciešamības vērsties Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļā, lai apstrīdētu Labklājības pārvaldes lēmumu. Pēc grozījumu spēkā stāšanās Labklājības pārvaldes lēmums apstrīdams, vēršoties pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF