Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 54

protokols Nr. 25, 21. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.46
„Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 9.punktu,
Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 37.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” grozījumu un aizstāt 36.punktā skaitli un vārdu „250 latiem” ar skaitli un vārdu „350 euro” un skaitli un vārdu „1000 latiem” ar skaitli un vārdu „1400 euro”.

2.  Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF