Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 55

protokols Nr. 25, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15
„Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 2.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ” šādus grozījumus:

1.1. svītrot 6.punktā teikumu „ Pieteikums ir iesniedzams Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.”.

1.2. aizstāt 9.punktā saīsinājumu un skaitli „LVL 5000” ar skaitli un vārdu „7115 euro” un saīsinājumu un skaitli „LVL 4500” ar skaitli un vārdu „6403 euro”, un saīsinājumu un skaitli „LVL 10 000” ar skaitli un vārdu „14 229 euro”.

1.3. aizstāt 30.punktā saīsinājumu „Ls” ar vārdu „euro” un saīsinājumu „Ls/h” ar saīsinājumu „euro/h”.

1.4. aizstāt 1.pielikuma 4.punktā saīsinājumu „Ls” ar vārdu „euro”.

1.5. aizstāt 1.pielikuma 6.punktā saīsinājumu „LVL” ar vārdu „euro”.

1.6. aizstāt 1.pielikuma 8.punktā vārdu „fax” ar vārdu „fakss”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.55
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15
„Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumus Nr.15 „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ” ietvertā līdzfinansējuma aprēķināšanai paredzētās vērtības latos, aizstājot tās ar atbilstošām vērtībām euro. Tāpat noteikumi paredz novērst redakcionālas neprecizitātes.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā tiks ieviests euro, ir nepieciešams veikt grozījumus normatīvajā aktā, aizstājot tajā latus ar euro.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu, piemērojot oficiālo euro  kursu EUR 1 = LVL 0,702804 un veicot noapaļošanu līdz veselam skaitlim.

Proti, LVL 5000 = EUR 7114,36 (saskaņā ar  Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu noapaļots līdz veselam skaitlim EUR 7115). LVL 4500 = EUR 6402,92 (saskaņā ar  Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu noapaļots līdz veselam skaitlim EUR 6403). LVL 10 000 = 14228,72 (saskaņā ar  Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu noapaļots līdz veselam skaitlim EUR 14 229).

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu un ir personai labvēlīgāks.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF