Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.11.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 56

protokols Nr. 25, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.13
„Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu ”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu
un likuma „Par nodokļiem un nodevām”12.pantu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu ” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.punktā vārdus un skaitļus „Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā” ar vārdiem „normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”;

1.2. svītrot 4.1.apakšpunktā vārdus „saņemot arhitektūras plānošanas uzdevumu, vai”;

1.3. svītrot 4.5.apakšpunktā skaitļus un vārdus „10-010130127, Latvijas Unibankas Jūrmalas filiālē, kods 310101900, domes reģistrācijas Nr.90000056357”;

1.4. aizstāt 5.punktā vārdu „finansu” ar vārdu „budžeta”.

1.5. izteikt saistošajos noteikumos ietverto tabulu šādā redakcijā:

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu (euro)

Ēkas ar būvapjomu ÷250

m3

Ēkas ar būvapjomu 250÷500

m3

Ēkas ar būvapjomu 500÷1500

m3

Ēkas ar būvapjomu >1500÷3000

m3

Ēkas ar būvapjomu >3000

m3

kopplatība ÷75

m2

kopplatība 75÷160

m2

kopplatība 160÷500

m2

kopplatība 500÷1000

m2

kopplatība >1000

m2

1) Jaunbūves

35,57

106,72

227,66

377,06

747,01

2) Esošu ēku vai telpu pārbūve, rekonstrukcija un restaurācija

28,46

85,37

184,97

298,80

597,61

3) Atsevišķi remontdarbi esošām vēsturiskām ēkām:

21,34

3.1.detaļu nomaiņa fasādē

3.2.fasādes remonts vai restaurācija

35,57

4) Inženierbūves un komunikācijas

Darbu platība līdz 500

71,14

106,72

5) Žogi, kuriem izsniedzama būvatļauja

5.1. kopgarums līdz 180 m

35,57

5.2. kopgarums virs 180 m

56,91

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.56
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz aizstāt noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro. Tāpat noteikumi paredz precizēt saistošo noteikumu redakciju.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai un lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu, piemērojot oficiālo euro  kursu EUR 1 = LVL 0,702804 un veicot noapaļošanu uz leju līdz veselam skaitlim.

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nodevas likme noapaļošanas rezultātā netiek paaugstināta, līdz ar to noapaļošanas rezultāts nav personai nelabvēlīgāks.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF