Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.11.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 57

protokols Nr. 25, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20
„Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu
un likuma „Par nodokļiem un nodevām”12.pantu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā ” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1.1. un 1.2.apakšpunktā vārdus „Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi „Par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „normatīvie akti par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”.

1.3. aizstāt 2.2.apakšpunktā saīsinājumu „Ls” ar vārdu „euro”.

1.4. aizstāt 2.2.1.apakšpunktā skaitli un saīsinājumu „1 Ls/m2” ar skaitli un saīsinājumu „1,42 euro /m2”.

1.5. aizstāt 2.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 0,20” ar skaitli un vārdu „0,28 euro”.

1.6. svītrot 6.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus „rēķina Nr.10-010130127, a/s „Latvijas Unibanka”, Jūrmalas filiāle, kods:310101900”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.57
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20
„Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz aizstāt noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro. Tāpat noteikumi paredz precizēt saistošo noteikumu redakciju.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai un lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro tiek piemērota Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta otrā daļa. Grozījums nav personai nelabvēlīgāks par sākotnējo tiesību normu, kurā skaitliskā vērtība ir izteikta latos.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF