Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 59

protokols Nr. 25, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlijā saistošajos noteikumos Nr.20
„Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

„Noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un atbildību par tās neievērošanu.”;

1.2. Svītrot 35.punktā vārdus „(turpmāk – noteikumu)”;

1.3. Aizstāt 37.punktā vārdu „Zemesgrāmatā” ar vārdu „zemesgrāmatā”;

1.4. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

„Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta atbildība saskaņā ar šiem noteikumiem, izdarīts Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.”;

1.5. Aizstāt 41.punktā vārdu „Noteikumu” ar vārdiem „šo noteikumu”;

1.6. Aizstāt 42.1.apakšpunktā vārdu „brīdinājums” ar vārdu „brīdinājumu”;

1.7. Aizstāt 42.2.apakšpunktā vārdu „sods” ar vārdu „sodu”;

1.8. Aizstāt 42.2.1.apakšpunktā vārdu „fiziskajām” ar vārdu „fiziskām” un saīsinājumu, un skaitli „Ls 250” ar skaitli un vārdu „350 euro”;

1.9. Aizstāt 42.2.2.apakšpunktā vārdu „juridiskajām” ar vārdu „juridiskām” un saīsinājumu, un skaitli „Ls 1000” ar skaitli un vārdu „1400 euro”;

1.10. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

„Ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu par šo noteikumu pārkāpumu, pārkāpuma izdarīšanas vietā bez administratīvā protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti, šo noteikumu 44.punktā minētās amatpersonas var uzlikt naudas sodu, nepārsniedzot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto apmēru.”;

1.11. Izslēgt 44.3.apakšpunktu;

1.12. Aizstāt 46.punktā vārdu „Noteikumu” ar vārdiem „šo noteikumu”;

1.13. Izteikt 56.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos un citās šim nolūkam neparedzētās vietās, aizliegums neattiecas uz zaļo atkritumu (zāle, lapas, zari un citas augļu daļas) kompostēšanu;”;

1.14. Aizstāt 59.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.15. Aizstāt 59.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”;

1.16. Aizstāt 59.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro”;

1.17. Aizstāt 59.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar vārdu un skaitli „70 euro”;

1.18. Aizstāt 59.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „40 euro”;

1.19. Aizstāt 59.3.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „40 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.20. Aizstāt 59.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”;

1.21. Aizstāt 59.4.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”;

1.22. Aizstāt 59.5.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.23. Aizstāt 59.5.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 250” ar skaitli un vārdu „350 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 1000” ar skaitli un vārdu „1400 euro”;

1.24. Aizstāt 60.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „210 euro”;

1.25. Aizstāt 60.1.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „210 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 250” ar skaitli un vārdu „350 euro”;

1.26. Aizstāt 60.2.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”;

1.27. Aizstāt 60.2.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 250” ar skaitli un vārdu „350 euro”;

1.28. Aizstāt 61.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 250” ar skaitli un vārdu „350 euro”;

1.29. Aizstāt 61.1.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 250” ar skaitli un vārdu „350 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 250” ar skaitli un vārdu „350 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.30. Aizstāt 61.2.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”;

1.31. Aizstāt 61.2.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”;

1.32. Aizstāt 61.3.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „210 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.33. Aizstāt 61.3.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „210 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 1000” ar skaitli un vārdu „1400 euro”;

1.34. Aizstāt 61.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro”;

1.35. Aizstāt 61.4.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”;

1.36. Aizstāt 61.5.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.37. Aizstāt 61.5.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 1000” ar skaitli un vārdu „1400 euro”;

1.38. Aizstāt 61.6.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.39. Aizstāt 61.6.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”;

1.40. Aizstāt 61.7.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 70” ar skaitli un vārdu „100 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.41. Aizstāt 61.7.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 70” ar skaitli un vārdu „100 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „210 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 1000” ar skaitli un vārdu „1400 euro”;

1.42. Aizstāt 61.8.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.43. Aizstāt 61.8.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.44. Aizstāt 61.9.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.45. Aizstāt 61.9.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”;

1.46. Aizstāt 62.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.47. Aizstāt 62.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „210 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 1000” ar skaitli un vārdu „1400 euro”;

1.48. Aizstāt 62.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”;

1.49. Aizstāt 62.2.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.50. Aizstāt 63.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.51. Aizstāt 63.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „210 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 1000” ar skaitli un vārdu „1400 euro”;

1.52. Aizstāt 64.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”;

1.53. Aizstāt 64.1.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „210 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 700” ar skaitli un vārdu „1000 euro”;

1.54. Aizstāt 64.2.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 300” ar skaitli un vārdu „430 euro”;

1.55. Aizstāt 64.2.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „210 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 300” ar skaitli un vārdu „430 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.56. Aizstāt 64.3.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 250” ar skaitli un vārdu „350 euro”;

1.57. Aizstāt 64.3.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 250” ar skaitli un vārdu „350 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.58. Aizstāt 65.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.59. Aizstāt 65.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 40” ar skaitli un vārdu „55 euro”;

1.60. Aizstāt 65.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.61. Aizstāt 65.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 40” ar skaitli un vārdu „55 euro”;

1.62. Aizstāt 65.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro”;

1.63. Aizstāt 65.3.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.64. Aizstāt 66.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.65. Aizstāt 66.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”;

1.66. Aizstāt 66.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.67. Aizstāt 66.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.68. Aizstāt 67.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30euro”;

1.69. Aizstāt 67.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „40 euro”;

1.70. Aizstāt 68.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „210 euro”;

1.71. Aizstāt 68.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „210 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”;

1.72. Aizstāt 68.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.73. Aizstāt 68.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 35” ar skaitli un vārdu „50 euro”;

1.74. Aizstāt 69.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.75. Aizstāt 69.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”;

1.76. Aizstāt 69.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”;

1.77. Aizstāt 69.2.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 300” ar skaitli un vārdu „430 euro”;

1.78. Aizstāt 69.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.79. Aizstāt 69.3.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.80. Aizstāt 69.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro”;

1.81. Aizstāt 69.4.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „.30 euro”;

1.82. Svītrot 70.1.apakšpunktā vārdu „no” un aizstāt saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.83. Aizstāt 70.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”;

1.84. Aizstāt 70.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.85. Aizstāt 70.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.86. Aizstāt 70.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.87. Aizstāt 71.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”;

1.88. Aizstāt 71.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.89. Aizstāt 72.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5” ar skaitli un vārdu „7 euro”;

1.90. Aizstāt 72.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5” ar skaitli un vārdu „7 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.91. Aizstāt 73.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”;

1.92. Aizstāt 73.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.93. Aizstāt 73.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.94. Aizstāt 73.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.95. Aizstāt 74.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5” ar skaitli un vārdu „7 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „.20 euro”;

1.96. Aizstāt 74.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „40 euro”;

1.97. Aizstāt 74.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.98. Aizstāt 74.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.99. Aizstāt 74.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.100. Aizstāt 74.3.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „40 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.101. Aizstāt 74.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.102. Aizstāt 74.4.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „40 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.103. Aizstāt 75.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.104. Aizstāt 75.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.105. Aizstāt 75.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.106. Aizstāt 75.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.107. Aizstāt 76.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.108. Aizstāt 76.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”;

1.109. Aizstāt 76.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.110. Aizstāt 76.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.111. Aizstāt 76.5.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.112. Aizstāt 77.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „.35 euro”;

1.113. Aizstāt 77.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.114. Aizstāt 77.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”;

1.115. Aizstāt 77.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro”;

1.116. Aizstāt 77.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.117. Aizstāt 77.3.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.118. Aizstāt 77.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „40 euro”;

1.119. Aizstāt 77.4.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „40 euro”;

1.120. Aizstāt 78.1.apakšpunkā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „30 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”;

1.121. Aizstāt 79.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5” ar skaitli un vārdu „7 euro”;

1.122. Aizstāt 79.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”;

1.123. Aizstāt 80.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.124. Aizstāt 80.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „.140 euro”;

1.125. Aizstāt 81.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”;

1.126. Izteikt 81.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 35 euro.”

1.127. Aizstāt 82.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro”;

1.128. Aizstāt 82.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „20 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro”;

1.129. Aizstāt 83.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5” ar skaitli un vārdu „7 euro”;

1.130. Aizstāt 83.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5” ar skaitli un vārdu „7 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”;

1.131. Aizstāt 84.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”;

1.132. Aizstāt 84.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „.70 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 300” ar skaitli un vārdu „430 euro”;

1.133. Aizstāt 85.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”;

1.134. Aizstāt 85.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un saīsinājumu „140 euro”;

1.135. Aizstāt 86.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un saīsinājumu „280 euro”;

1.136. Aizstāt 86.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „.210 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.137. Aizstāt 87.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un saīsinājumu „280 euro”;

1.138. Aizstāt 87.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „70 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „.210 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „280 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”;

1.139. Aizstāt 88.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”;

1.140. Aizstāt 88.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un saīsinājumu „30 euro”;

1.141. Aizstāt 88.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un saīsinājumu „700 euro”;

1.142. Aizstāt 88.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „140 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 250” ar skaitli un vārdu „350 euro”, saīsinājumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „700 euro”, un saīsinājumu un skaitli „Ls 1000” ar skaitli un vārdu „1400 euro”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.59
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20
„Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.augusta saistošos noteikumus Nr.20 „ Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro. Turklāt, noteikumos veikti redakcionāli grozījumi un novērstas iespējamās pretrunas ar varas dalīšanas principu.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai un novērstu redakcionālas neprecizitātes. 44.3.punkts izslēgts ar mērķi novērst iespējamu pretrunu ar Latvijas Republikas Satversmes 1.pantā ietverto varas dalīšanas principu, novēršot esošo situāciju, kad pašvaldības domes deputāts ir tiesīgs piemērot administratīvo sodu, tādējādi darbojoties kā izpildu varas pārstāvis.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punkta a)apakšpunktu, piemērojot oficiālo euro  kursu EUR 1 = LVL 0,702804.

Administratīvie sodi izteikti euro valūtā, ņemot vērā grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas apstiprināti Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta sēdē.

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Tiek izslēgts noteikumu punkts, kas paredz tiesības pašvaldības domes deputātam noteikumu pārkāpumu sastādīt administratīvā pārkāpumu protokolu.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF