Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 61

protokols Nr. 25, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 panta pirmo daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1. Atbrīvošanas pabalsta saņemšanai reģistrē personas, kas atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašumu tiesību atjaunošanai vai arī minētās personas tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2, 28.4, un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos un kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem ir tiesīgas saņemt likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.un 2.punktā paredzēto palīdzību, un kuru ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz 2 minimālās algas, bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāki cilvēki, ienākumi nepārsniedz 1,5 minimālās algas vienam cilvēkam, turklāt šo personu lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Latvijas Republikas teritorijā.”;

1.2. izteikt 2.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.4.5. pases vai personas apliecības un bērnu dzimšanas apliecības kopijas, uzrādot oriģinālu;”;

1.3. aizstāt 3.3.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „LVL 10000” ar skaitli un vārdu „14229 euro”;

1.4. aizstāt 3.3.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „LVL 3000” ar skaitli un vārdu „4269 euro”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.61
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošos noteikumus Nr.7 „ Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”, aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro un papildinot personu apliecinošo dokumentu uzskatījumu atbilstoši 2012.gada 12.janvāra Personu apliecinošu dokumentu likumam.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai un saskaņotu tos ar 2012.gada 12.janvāra Personu apliecinošo dokumentu likumu.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu, piemērojot oficiālo euro  kursu EUR 1 = LVL 0,702804 un veicot noapaļošanu uz augšu līdz veselam euro.

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu un nav personai nelabvēlīgāks.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF