Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 05.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Konsolidēts ar domes 2013.gada 28.novembra protokollēmumu 27.protokols, 24.punkts

2013.gada 17.oktobrīNr. 62

protokols Nr. 25, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 29.pantu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un 27.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275
„Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta” 6.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 29.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un 27.panta otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta” 6.punktu”;

1.2. izteikt 1.3.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„1.3. Pakalpojumus persona pieprasa Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē (turpmāk tekstā – Labklājības pārvalde). Labklājības pārvalde:”

1.3. aizstāt 2.4.4.apakšpunktā vārdus „nepatiesi politiski represētas” ar vārdiem „politiski represētas”;

1.4. izteikt 3.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.3.3. ja persona ir politiski represēta”;

1.5. aizstāt 7.4.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „0,15 LVL” ar skaitli un vārdu „0,21 euro”;

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 8.4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.4.6. personas bez noteiktas dzīvesvietas, kuru pēdējā reģistrētā dzīvesvieta bija Jūrmalas pilsētā, un tās ir sasniedzamas Jūrmalas administratīvajā teritorijā un kuras saskaņā ar ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu, lai saņemtu valsts un pašvaldības piešķirtos veselības un sociālos pakalpojumus”;

1.7. izteikt saistošo noteikumu 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.2. šo saistošo noteikumu 8.4.1.punktā minētajām personām speciālā transporta pakalpojumu piešķir bez personu ienākumu izvērtēšanas un pakalpojuma apmērs ir ne vairāk kā 600 kilometri kalendāra gadā. Pakalpojuma apmēru no iesnieguma saņemšanas brīža līdz kalendārā gada beigām nosaka, maksimālo pakalpojuma apmēru kalendāra gada ietvaros dalot ar divpadsmit un reizinot ar līdz gada beigām atlikušo mēnešu skaitu; pakalpojuma apmēru piešķir par pilnu mēnesi, kurā saņemts iesniegums”;

1.8. papildināt 11.3.2.apakšpunktu aiz vārdiem „pensijas apliecību” ar vārdiem „Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas atzinuma kopiju par īpašas kopšanas pabalsta piešķiršanas nepieciešamību gadījumos, ja ir piešķirts valsts pabalsts invalīdam, kuram ir nepieciešama īpaša kopšana”;

1.9. izteikt saistošo noteikumu 11.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„11.6. Pakalpojumu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar domes apstiprinātu vienas dienas izmaksas tāmi un personas līdzmaksājuma 2,85 euro dienā par katru pakalpojuma sniedzēja institūcijā pavadīto dienu. Pakalpojums personai tiek sniegts ne vairāk kā 90 dienas kalendārā gadā. Gadījumos, kad personai ir piešķirts valsts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, personas pienākums ir pārskaitīt pabalstu pakalpojuma sniedzējam par periodu, kad tas atrodas institūcijā, kura nodrošina personai kopšanu”;

1.10. aizstāt 11.7.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 2” ar skaitli un vārdu „2,85 euro”;

1.11. svītrot saistošo noteikumu 12.5.apakšpunktu.

1.12. izteikt saistošo noteikumu 151.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„151.4. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātu vienas dienas izmaksas tāmi un personas līdzmaksājuma 2,85 euro dienā par katru pakalpojuma sniedzēja institūcijā „Veselības un sociālās aprūpes centrs – „Sloka”” pavadīto dienu. Personas, kuras Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu noteiktā kārtībā atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam, kā arī personas bez noteiktas dzīvesvietas, kuru pēdējā reģistrētā dzīvesvieta bija Jūrmalas pilsētā, un tās ir sasniedzamas Jūrmalas administratīvajā teritorijā un kurām saskaņā ar Labklājības pārvaldes veiktu personas ienākumu izvērtējumu, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, nav ienākumu (neskaitot pašvaldības pabalstus), ir atbrīvojamas no līdzmaksājuma. Šajā punktā minēto personu līdzmaksājumu 2,85 euro dienā sedz pašvaldības budžets. Gadījumos, kad personai ir piešķirts valsts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, personas pienākums ir pārskaitīt pabalstu pakalpojuma sniedzējam par periodu, kad tas atrodas institūcijā, kura nodrošina personai kopšanu”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.62
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem ””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz aizstāt noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro. Tāpat noteikumi paredz dažas redakcionālas izmaiņas, piemēram, atsakoties no juridiski neprecīza termina „nepatiesi politiski represēta persona” un aizstājot to ar terminu „politiski represēta persona”.

Grozījumi paredz izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu jaunā redakcijā, ņemot vērā, ka viens no normatīvajiem aktiem, uz kuru pamata ir izdoti noteikumi, ir zaudējis spēku, savukārt likumā „Par sociālo drošību” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” nav paredzēts deleģējums pašvaldībai.

8.4.1.apakšpunktā speciālā transporta pakalpojuma apmaksā kā maksimālais atlīdzināmais apjoms paredzēts kilometrāža, nevis summa.

11.3.2.apakšpunkts papildināts ar jauna dokumenta kopijas iesniegšanu gadījumā, ja pabalsts piešķirams invalīdam, kuram ir nepieciešama īpaša kopšana.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai un lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro tiek piemērota Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta otrā daļa. Grozījums nav personai nelabvēlīgāks par sākotnējo tiesību normu, kurā skaitliskā vērtība ir izteikta latos.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF