Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 64

protokols Nr. 25, 31. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pantu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta otro daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt 2.1.apakšpunktu pēc vārdiem „kas noteikta” ar vārdiem „normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu”;

1.2. izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.1. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 178 euro, tai nepieder materiālie resursi un tā nav uzņēmusies saistības normatīvo aktu izpratnē, kas nosaka kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.”;

1.3. izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.5. Ja ģimene (persona) objektīvu apstākļu dēļ nevar šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā sniegt pilnīgas ziņas, tad Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja, pamatojoties uz personas sniegtajām ziņām, izvērtē ģimenes (personas) sociālo situāciju un sniedz atzinumu Labklājības pārvaldei. Labklājības pārvalde, pamatojoties uz saņemto atzinumu un personas sniegtajām ziņām, pieņem lēmumu par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.64
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”, tos precizējot redakcionāli, kā arī aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro.

Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt kārtību, kādā tiek piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ja ģimene (persona) objektīvu apstākļu dēļ nevar iesniegt pilnīgas saistošajos noteikumos paredzētās ziņas.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos, pielāgotu tos euro ieviešanai, kā arī precizētu kārtību, kādā tiek piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ja ģimene (persona) objektīvu apstākļu dēļ nevar iesniegt pilnīgas saistošajos noteikumos paredzētās ziņas.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu, piemērojot oficiālo euro  kursu EUR 1 = LVL 0,702804 un veicot noapaļošanu uz leju līdz veselam skaitlim.

Proti, LVL 125 = EUR 177,86 (saskaņā ar  Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu noapaļots līdz veselam skaitlim EUR 178).

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu un nav personai nelabvēlīgāks, jo ienākumu robeža, kuru sasniedzot, personai zūd tiesības tikt atzītai par maznodrošinātu, noapaļošanas rezultātā tiek paaugstināta.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošajos noteikumos precizēta kārtība, kādā tiek piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ja ģimene (persona) objektīvu apstākļu dēļ nevar iesniegt pilnīgas saistošajos noteikumos paredzētās ziņas, proti, Labklājības pārvaldei šādos gadījumos ir nepieciešams saņemt Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF