Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājies spēkā

2013.gada 17.oktobrīNr. 68

protokols Nr. 25, 35. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13
„Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumu (turpmāk tekstā – Noteikumi) mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību pludmalē un peldvietā, tās apsaimniekošanas un uzturēšanas darba organizēšanu, kā arī sanitārās tīrības noteikumu ievērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē peldvietu izveidošanu un uzturēšanu un higiēnas prasības peldvietās.”;

1.2. aizstāt 9.punktā un 11.2.apakšpunktā vārdus „Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”” ar vārdiem „normatīvajiem aktiem, kas reglamentē piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;

1.3. izteikt 21.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„21.3. Saistošo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētie darbi jāveic līdz plkst. 8.00.”;

1.4. izteikt VII.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„VII Pludmales nogabala nomnieka pienākumi”

1.5. izteikt 34., 35., 36., 37. un 38.punktu šādā redakcijā:

„34. Pludmales nogabala nomniekam nomātajā pludmales nogabalā ir šādi pienākumi:

34.1. nodrošināt nepieciešamos priekšnosacījumus higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē, noslēdzot līgumu par stacionāru tualešu izmantošanu vai uzstādot vismaz vienu pārvietojamo tualeti, kā arī uzstādot atkritumu tvertnes atbilstoši iznomātā pludmales nogabala lielumam un apmeklētāju skaitam;

34.2. nodrošināt nomātās pludmales teritorijas tīrību un sakoptību un novietot šajā teritorijā atkritumu tvertnes ar vismaz 240 litru tilpumu, noslēdzot līgumu par atkritumu izvešanu;

34.3. pārvietojamo tualešu izmantošanas gadījumā nodrošināt to izvešanu un apkopi (fekāliju izvešana, koncentrāta uzpildīšana, dezinfekcijas līdzekļu uzpildīšana) ne retāk kā divas reizes nedēļā;

34.4. uzsākot tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, novietot redzamā vietā pie īslaicīgās lietošanas objekta uzrakstu „Aizliegts peldēties apreibinošo vielu ietekmē!”;

34.5. uzraudzīt, lai nomātajā pludmales nogabalā neuzturētos apmeklētāji ar mājdzīvniekiem. Nomniekam ir pienākums informēt šādus pludmales apmeklētājus par pludmales izmantošanas noteikumiem un aicināt viņus pamest pludmales teritoriju, bet nepakļaušanās gadījumā ziņot Jūrmalas pašvaldības policijai;

34.6. demontēt īslaicīgās lietošanas objektu divu nedēļu laikā pēc sezonas beigām (15.oktobris).

35. Pludmales nogabala nomnieks saskaņo šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minēto objektu izvietošanu Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā, ja tos paredzēts izvietot šādās pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās un Majoru pludmales nogabalu arhitektūras pieminekļu zonās:

35.1. Dzintaru – Dubultu rajonā no Lazdonas ielas līdz Kļavu ielai;

35.2. Jaundubultu – Vaivaru rajonā no Līgatnes ielas līdz Skautu ielai;

35.3. Kaugurciema rajonā no Brikšķu ielas līdz Prīmulu ielai;

35.4. Majoru pludmales nogabalu arhitektūras pieminekļu aizsardzības zonās Jūras ielā 47, Smiltenes ielā 3, Pilsoņu ielā 1, Tirgoņu ielā 1 un Jūras ielā 13.

36. Reklāmu un citu objektu izvietošanu šo noteikumu 35.4.apakšpunktā minētajos nogabalos pludmales nogabala nomnieks papildus šo noteikumu 35.punktā noteiktajam saskaņo ar attiecīgā zemesgabala īpašnieku.

37. Pludmales nogabala nomniekam aizliegts:

37.1. organizēt tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz piecpadsmit tilpumprocentus;

37.2. organizēt tirdzniecību ar pārtikas precēm un dzērieniem stikla tarā;

37.3. īslaicīgās lietošanas objektus izvietot uz embrionālo un priekškāpu fragmentiem;

37.4. novietot pludmalē pārvadājumu (metāla) konteinerus, kas pielāgoti tirdzniecībai vai pakalpojumu sniegšanai, kā arī kioskus un treilerus.

38. Organizējot publiskus pasākumus gan pludmalē, gan uz ūdens, pludmales nogabala nomnieks ir atbildīgs par drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu.”;

1.6. svītrot 39., 40., 41. un 42.punktu;

1.7. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

„43. Par šo noteikumu 22., 23., 231, 24., 25., 34. un 37.punktā noteikto prasību pārkāpšanu, ja administratīvā atbildība nav paredzēta citos normatīvajos aktos, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz 1400 euro.”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.68
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumus Nr.13
„Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumus Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”, tos precizējot redakcionāli, kā arī aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos un pielāgotu tos euro ieviešanai.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajām sodu vērtībām, proti, maksimālais sods, ko pašvaldība var noteikt par saistošo noteikumu neievērošanu, saskaņā ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir fiziskajām personām 350 euro, bet juridiskajām – 1400 euro.

Noteikumos precizētais soda apmērs ietekmi uz pašvaldības budžetu neatstās.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF