Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 22.11.2013. Stājas spēkā 23.11.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 69

protokols Nr. 25, 36. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.34
„Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu
saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru Kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 8.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošos noteikumus Nr.34„ Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

2. Publicēt Paziņojumu par Saistošo noteikumu atcelšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.69
„Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.34
„Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošo noteikumu Nr.34 “Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem tiek pilnībā atcelti noteikumi par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevas objektiem un nodevas maksātājiem, nodevas likmēm un atvieglojumiem, nodevas samaksas un kontroles kārtību.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekta galvenais mērķis ir veicināt Tūrisma likumā noteikto pašvaldības funkciju nodrošināšanu, atbalstīt tūrisma un kūrorta nozares attīstību Jūrmalas pilsētā.

Ar saistošo noteikumu projektu, paredzot nodevu atcelšanu tiek mazināts administratīvais un finansiālais slogs uzņēmējiem.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Informācija par ietekmi uz pašvaldības budžetu nav jāiekļauj (saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.¹punktu)

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Kopumā uzņēmējdarbību tas ietekmē pozitīvi, jo tiek atbalstīta tūrisma un kūrorta nozare. Tiek mazināts arī administratīvais un finansiālais slogs uzņēmējiem.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF