Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 05.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 20.februāra 4.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 17.oktobrīNr. 71

protokols Nr. 25, 38. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.70
„Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi
pie privātā pakalpojumu sniedzēja”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta otro prim daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.403
„Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim,
kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei,
ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja” 8.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.70 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja” grozījumu un aizstāt 5.punktā skaitli un vārdu „60 latu” ar skaitli un vārdu „85,37 euro”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF