Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājies spēkā

2013.gada 17.oktobrīNr. 72

protokols Nr. 25, 39. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11.februāra saistošajos noteikumus Nr.11
„Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 11.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11.februāra saistošajos noteikumus Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.3.apakšpunktu;

1.2. aizstāt 2.punktā vārdus „vienotajā topogrāfiskajā plānā” ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē (turpmāk tekstā – datu bāze)”;

1.3. aizstāt 5.punktā vārdus „Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas topogrāfiskās datu bāzes informāciju” aizstāt ar vārdiem „Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas izsniegto augstas detalizācijas topogrāfiskās datu bāzes informāciju”;

1.4. papildināt noteikumus ar 7.1punktu šādā redakcijā:

„7.1 Par atļaujas saņemšanu aprēķina infrastruktūras uzturēšanas (rakšanas) nodevu (3.pielikums), ievērojot darba zonu kategoriju sadalījumu (4.pielikums). Nodevu par atļaujas izsniegšanu neaprēķina un neiekasē, ja darbus veic pasūtītājam piederošā teritorijā līdz sarkanajām līnijām vai, lai likvidētu i nženierkomunikāciju avāriju. N odevu samaksā pirms atļaujas saņemšanas, to iemaksājot pašvaldības budžetā, rēķinā norādītajā kontā.”;

1.5. aizstāt 11.punktā vārdu „izejamās” ar vārdu „brīvdienās”;

1.6. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

„19. Par patvaļīgu darbu veikšanu, saistošajos noteikumos vai atļaujā minēto prasību neievērošanu, kā arī izpildshēmu nenodošanu vai ģeodēzisko punktu iznīcināšanu var uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz 1400 euro.”;

1.7. izteikt saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu jaunā redakcijā (saskaņā ar šī lēmuma 1. un 2.pielikumu);

1.8. Papildināt saistošos noteikumus ar 3. un 4.pielikumu.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.72

(protokols Nr.25, 39.punkts)

20__.gada __._______

ATĻAUJA Nr.____ norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai □

rakšanas darbu veikšanai □

________________________________________________________

1. Organizācija nosaukums, kas veic darbus

_________________________________________________________

2.Atbildīgā persona

3.Darbu nosaukums______________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Darbu veikšanas vieta___________________________________________________

no___________________________________līdz_______________________________

5. Darbu veikšanas(t.sk atjaunošanas) sākums: 20__.gada __.______

beigas: 20__.gada __.______

6. Atzīme par saskaņotu darba pārtraukumu...................................................

6a. Pārtraukuma iemesls .........................................................................

6b. JPD Būvniecības nodaļas pārstāvis paraksts, datums

7. Papildus noteikumi

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas noformēt vienošanos par………. utt.

Nodrošināt operatīvā transporta kustību, slēdzot ielu iepriekš ziņot pa tel.

Un citi _________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Atjaunošanas darbus (saskaņā ar projektu un atļaujas 7p.)veic :

Organizācija ______________________________

adrese __________________________________________

atbildīgais Vārds, uzvārds tel………..

9. Izpildshēmu izgatavo : _____________ tel. ……….

10. Pirms darbu uzsākšanas izsaukt sekojošu dienestu pārstāvjus :

AS "Sadales tīkls"

11. Atbildīgais par darbu veikšanu visa darba cikla izpildes laikā nodrošina gājēju un transporta kustības drošību veicamo darbu zonā.

12. Darbu veikšana bez atļaujas vai pēc atļaujā norādītā termiņa beigām tiek uzskatīta par patvaļīgu, par ko uzliek naudas sodu

13. Izbūvēto objektu izpildshēma jānodod JPD Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā vienas nedēļas laikā pēc komunikāciju izbūves.

14. Ja inženierktīklu pieslēgumi vai teritorijas atjaunošanas darbi tiek veikti citā laikā, jānoformē jauna atļauja.

Komisijas priekšsēdētājs: ...................................................... /atšifrējums/

Protokolists: /atšifrējums/

Atzīmes par izpildītajiem atjaunošanas darbiem...........................................

………………………………………………………………………………………(JPD Būvniecības nod.)

Atzīmes par izpildshēmas nodošanu.............................................................

……………………………………………………………………(JPD Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa)

Atbildīgais par darbu veikšanu saskaņā ar atļauju

"...."...................... 20__.g. __________________________________

Vārds Uzvārds Paraksts2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.72

(protokols Nr.25, 39.punkts)

PIETEIKUMS

Juridiskā vai fiziskā persona .........................................

.....................................................................telefons..............................

Reģistrācijas vai dzīves vietas adrese......................................................

Lūdzu izsniegt atļauju □ norobežojošo konstrukciju (NK) uzstādīšanai

□ rakšanas darbu (RD) veikšanai

darbu nosaukums _______________________________________________________________

adrese_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Būvatļauja Nr. ____ dat.__ Projekta nr. _______ dat.______

Es__________________________________________________telefons_______

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, pers,kods)

apņemos veikt darbus (t.sk.atjaunošanas) sekojošā laikā: sākums............ beigas...........

 1. (RD)(NK)(Pie) īpašnieka zemes teritorijā ...... dienas

 2. (RD)( NK)(Pie) uz atsevišķi stāvošiem veloceliņiem ...... dienas .......m

3. (RD)(NK)(Pie) uz a/ceļiem, maģistr./rajona nozīmes ielām ......dienas (BR)(IE)(ZZ) ......m

..............................dienas (BR)(IE)(ZZ) ........m ;...........................dienas (BR)(IE)(ZZ) .......m

4. (RD)(NK)(Pie) uz vietējas nozīmes iela .......dienas (BR)(IE)(ZZ) ....m

.................................dienas (BR)(IE)(ZZ) ........m; ...................dienas (BR)(IE)(ZZ) .....m

5. (RD)(NK)(Pie) darbi pieslēguma vietā ........ dienas (BR)(IE)(ZZ) .....m

Papildus skaidrojums: Atbilstošajiem darbiem ievilkt krustu.

Pie-pieslēgums; BR-brauktuve; IE-ietve; ZZ-zaļā zona.

Atjaunošanas darbus veiks___________________ tālr________

Izpildshēmu izgatavos _____________________ tālr________

 Uzņēmuma vadītājs  Atbildīgā persona

Paraksts / Zīmogs Paraksts

APLIECINĀJUMS : rakšanas darbi ir saskaņoti ar zemes īpašnieku

__________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr. ) zemes īpašnieks/paraksts/datums

Pievienoti sekojoši dokumenti: 1._________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Iesniegums reģistrēts ___________________

Nr.________________, dat._____________

SIA "Jūrmalas gaisma"
Emīlijas iela 14. Tel. Jomas iela 28. Tel.
SIA "Citruss solutions" SIA "Jūrmalas ūdens"
Piņķi,Jūrmalas14. Tel. Promenādes iela 1a. Tel
AS "Latvijas gāze" SIA "Jūrmalas siltums"
Klints iela 1 Tel. Slokas iela 55 Tel.
SIA "Elektrons S" JPD Būvniecības nod.
Jomas 74 Tel. Jomas iela 1/5 Tel.
SIA "Jūrmalas gaisma" A/S "Latvijas gāze" Jūrmalas iec.
A/S "Latvenergo" CET JETR SIA "Jūrmalas ūdens"
SIA "Citruss solutions" SIA "Jūrmalas siltums"
VAS "Latvijas valsts ceļi" VUGD Jūrmala
Pašvaldības policija SIA "Elektrons"

Komisijas locekļi:

/amats/

/atšifrējums/

(paraksts)

/amats/

/atšifrējums/

(paraksts)

/amats/

/atšifrējums/

(paraksts)

/amats/

/atšifrējums/

(paraksts)

Komisijas slēdziens: …………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................................

Komisijas priekšsēdētājs

/amats/

/atšifrējums/

Z.v.

(paraksts)3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.72

(protokols Nr.25, 39.punkts)

Infrastruktūras uzturēšanas (rakšanas) nodeva

DARBU VEIDS

DARBU ZONA

MAKSA PAR PIESLĒGUMA VIETU

euro

dienā

MAKSA PAR CEĻA VAI

INŽ. TEHNISKO KOMUNIKĀCIJU 10.metru garumu**

euro

dienā

Rakšanas darbu veikšanai saistībā ar celtniecības, rekonstrukcijas, remonta vai demontāžas darbu izpildi

uz autoceļiem, maģistrālajās un rajona nozīmes ielās

Brauktuve

28,46

2,85

Ietve

14,23

2,85

Zaļā zona

2,85

0,71

slēdzot brauktuvi

42,69

7,11

vietējas nozīmes ielas

Brauktuve

21,34

2,13

Ietve

8,54

2,13

Zaļā zona

2,85

0,71

slēdzot brauktuvi

35,57

4,27

atsevišķi stāvoši veloceliņi

21,34

1,42

Darbi sakarā ar ielas vai ceļa daļas aizņemšanu ar pagaidu žogiem, sastatnēm, nožogojumiem vai citām konstrukcijām, būvmateriāliem un iekārtām (bez rakšanas, seguma uzlaušanas, šurfēšanas utt. ):

uz autoceļiem, maģistrālajās un rajona nozīmes ielās

Brauktuve

21,34

1,42

Ietve

8,54

1,07

Zaļā zona

2,85

0,43

slēdzot brauktuvi

28,46

2,85

vietējas nozīmes ielas

Brauktuve

14,23

1,07

Ietve

5,69

0,71

Zaļā zona

2,85

0,43

slēdzot brauktuvi

21,34

2,85

atsevišķi stāvoši veloceliņi

14,23

0,71

Atļaujas pagarināšana/saņemšana, ja tiek konstatēta darbu veikšana pēc atļaujā norādītā beigu termiņa vai patvaļīga darbu veikšana bez atļaujas Šajā gadījumā atļaujas noformēšanā minētie pakalpojumi tiek sniegti par paaugstinātu maksu no pārkāpuma konstatēšanas dienas

brauktuve

106,72

citā vietā, ko nosaka saistošie noteikumi

56,91

** komunikāciju garumu mēra ceļa ass (sarkano līniju) virzienā4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.72

(protokols Nr.25, 39.punkts)

Darba zonu kategoriju iedalījums

 JŪRMALU ŠĶĒRSOJOŠIE AUTOCEĻI

· Eiropas nozīmes starptautiskā maģistrāle E-22, Valsts nozīmes autoceļš A-10 Rīga-Ventspils (Jūrmalas šoseja, Slokas autotilts, Kūdra, Ķemeri).

· 1.šķiras autoceļš P 128 Rīga - Talsi, (Kolkas iela, Talsu šoseja).

JŪRMALAS PILSĒTAS MAĢISTRĀLĀS IELAS

· Pērkona iela, Rīgas iela (posmā no Pērkona ielas līdz Dzintaru viaduktam), Dzintaru viadukts, Meža prospekts (posmā no Dzintaru viadukta līdz Turaidas ielai). Lienes iela, Jomas iela (posms no Vanagu līdz Pūpolu ielai) , Zigfrīda Meierovica prospekts, Dubultu prospekts, Slokas iela un perspektīvā – Rubeņu iela/Noliktavas iela/Gulbju iela, Piekrastes iela, Mežmalas iela, Jūrkalnes iela, E.Veidenbauma iela (posms no Mežmalas ielas līdz Jūrkalnes ielai), Strēlnieku prospekts, Mellužu prospekts, Asaru prospekts, Ventspils šoseja, Tukuma iela, Tūristu iela, Emīla Dārziņa iela, Jaunķemeru ceļš.

RAJONA NOZĪMES IELAS

· Babītes, iela, Lielais prospekts, Spilves iela, Mangaļu iela, Upmalas iela, Slēperu iela, Salaspils iela, Dreiliņu iela (no Lielā prospekta līdz Vārnukroga ceļam), ceļš uz Babīti, Vārnukroga ceļš, Bolderājas iela, Baltās kāpas iela, Vienības prospekts, Rēzeknes pulka iela, Mastu iela, Stradiņa iela, Vikingu iela, O.Kalpaka prospekts, Jūrnieku iela, Lašu iela, Tiltu iela, Ķemeru iela, Dāŗzkopības iela, Muižas iela, Viestura iela, Ganību ceļš līdz Projektētai ielai, Bulduru prospekts, Dzintaru prospekts, Kr.Barona iela (no Dzintaru prospekta līdz Edinburgas prospektam), Meža prospekts, Turaidas iela, Rīgas iela (posms Dzintaru viadukts/Turaidas iela/dzelzceļš), Edinburgas prospekts, Brīvības prospekts, Rīgas iela (izņemot maģistrālo posmu), Miera iela, Jāņa Pliekšāna iela (posmā no Rīgas ielas līdz Projektētai ielai), Projektētā iela, Plūdu iela, Jūras iela, Ērgļu iela, Slokas iela, Skuju iela (posmā no Slokas ielas līdz Lielupes ielai), Lielupes iela, Pulkveža Brieža iela, Vasaras iela, Zemeņu iela, Ģertrūdes prospekts, Dārzu iela, Valtera prospekts, Dāvja iela, Zemgales iela, Dzelzceļa iela, Lapsu iela (posmā no Dāvja ielas līdz Cīruļu ielai), Cīruļu iela (posmā no Lapsu ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai), Eduarda Veidenbauma iela (posmā no Cīruļu ielas līdz Jūrkalnes ielai), Kāpu iela, Mazā kāpu iela, Skautu iela, Skolas iela, Satiksmes iela, Tirzas iela, Dīķu iela, Litenes iela, Mazā Nometņu iela, Nometņu iela, Raiņa iela (posmā no Nometņu ielas līdz kapteiņa Zolta ielai un no Ventspils šosejas līdz Dzirnavu ielai), kapteiņa Zolta iela, Dzirnavu iela, Kaugurciema iela, Zvārtas iela, Tallinas iela, Vecais ceļš, Robežu iela.

VIETĒJAS NOZĪMES IELAS :

· Dzīvojamo rajonu un citas ielas, 2) gājēju ielas - Jomas iela (posmā no Turaidas ielas līdz Ātrai ielai) un perspektīvā Raiņa iela (posmā no Tirzas ielas līdz Nometņu ielai), 4) parka ceļi 5) piebrauktuves,

ATSEVIŠĶI STĀVOŠI VELOCELIŅI:

·  EV10, ICT13 un citi veloceliņi saskaņā ar teritorijas plānojumā noteikto un dabā iezīmeto.Paskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.72
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11.februāra saistošajos noteikumus Nr.11
„Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošos noteikumus Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”, tos precizējot redakcionāli, kā arī aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro.

Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt, ka par rakšanas darbu atļaujas saņemšanu maksājama pašvaldības nodeva. Nodeva nav maksājama tikai divos gadījumos: pirmkārt, ja rakšanas darbus veic

pasūtītājam piederošā teritorijā līdz sarkanajām līnijām un, otrkārt, pašvaldības nodevu par rakšanas darbiem nav jāmaksā, ja rakšanas darbi tiek veikti, lai likvidētu inženierkomunikāciju avāriju.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos, pielāgotu tos euro ieviešanai, kā arī ar saistošajiem noteikumiem paredzētu pienākumu maksāt pašvaldības nodevu par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalā.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajām sodu vērtībām, proti, maksimālais sods, ko pašvaldība var noteikt par saistošo noteikumu neievērošanu, saskaņā ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir fiziskajām personām 350 euro, bet juridiskajām – 1400 euro.

Noteikumos precizētais soda apmērs ietekmi uz pašvaldības budžetu neatstās.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF