Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10.01.2014. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 74

protokols Nr. 27, 16. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28
„Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 8.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 1,50” ar skaitli un vārdu „2,00 euro”;

1.2. aizstāt 8.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 22” ar skaitli un vārdu „31,30 euro”;

1.3. aizstāt 8.2.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 75” ar skaitli un vārdu „106,72 euro”;

1.4. aizstāt 8.3.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.5. aizstāt 8.3.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.74
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28
„Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā””

Saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošos noteikumus Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā” tos precizējot- 8.1.apakšpunktā noteikto nodevas likmi noapaļojot uz leju līdz euro bez euro centiem nodevas maksātāju ērtībai, jo nodevas samaksu var veikt arī skaidrā naudā, kā arī aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai precizētu 8.1.apakšpunktā noteikto nodevas likmi noapaļojot uz leju līdz euro bez euro centiem nodevas maksātāju ērtībai, jo nodevas samaksu veicot skaidrā naudā nebūs nepieciešami 13 euro centi, kā arī lai pielāgotu tos euro ieviešanai.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi

- uz pašvaldības budžetu

Informācija par ietekmi uz pašvaldības budžetu nav jāiekļauj (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.¹punktu)

- uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Kopumā uzņēmējdarbības vidi ietekmēs pozitīvi

- uz administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF