Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 75

protokols Nr. 27, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt grozījumus 2013.gadā pašvaldības budžetā:

1.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1., 2. un 3.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3.,6.,7.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,20.,21. un 22.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. grozīt PSIA „Kauguru veselības centrs” asignējuma Ls 10 000 (EUR 14 228,72) apmērā pamatkapitāla palielināšanas mērķi „Projekta „Ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumi Kauguru veselības centrā” īstenošana” šādi „Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana PSIA „Kauguru veselības centrs””;

1.3. samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 97 631 (EUR 138 916,40), t.sk.:,

1.3.1. pašvaldības pamatbudžeta programmai „Procentu maksājumi Valsts kasei” par Ls 73 731 (EUR 104 909,76) (klasifikācijas kods 01.720.4311);

1.3.2. izdevumus apkures nodrošināšanai par Ls 23 900 (EUR 34 006,64);

1.3.2.1. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 2 000 (EUR 2 845,74) (klasifikācijas kods 08.220.2221);

1.3.2.2. Jūrmalas Kultūras centram Ls 5 000 (EUR 7 114,36) (klasifikācijas kods 08.230.2221);

1.3.2.3. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai Ls 1 300 (EUR 1 849,73) (klasifikācijas kods 09.210.2221);

1.3.2.4. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai Ls 1 600 (EUR 2 276,59) (klasifikācijas kods 09.210.2221);

1.3.2.5. Sākumskolai „Ābelīte” Ls 14 000 (EUR 19 920,21) (klasifikācijas kods 09.210.2221);

1.4. novirzīt 2013.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 97 631 (EUR 138 916,40), t.sk.,:

1.4.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 41 470 (EUR 59 006,49), t.sk.:

1.4.1.1. programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Ielu seguma kapitālais remonts” ielu asfalta seguma atjaunošanai Tirgus ielas posmā no Tukuma ielas līdz Alejas ielai Ls 19 500 (EUR 27 746,00) (klasifikācijas kods 04.510.5250), attiecīgi precizējot 3.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.1.2. programmas „Pilsētas svētku noformējums” aktivitātei „Pilsētas Ziemassvētku dekoratīvā svētku apgaismojuma uzturēšana un atjaunošana” Ls 5 198 (EUR 7 396,09) (klasifikācijas kods 06.600.2279), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.1.3. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Pašvaldības atzinības izteikšana par īpašiem sasniegumiem un rezultātiem” atzinības izteikšanai pludmales volejbolistam A.Samoilovam un viņa trenerim G.Samoilovam Ls 6 889 (EUR 9 802,16) (klasifikācijas kods 08.100.6422), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.1.4. programmas „Nekustamā īpašuma sociālās sfēras vajadzībām kapitālais, kārtējais remonts un rekonstrukcija” aktivitātei „Pašvaldības palīdzība dzīvojamā fonda remontam” daudzdzīvokļu nama jumta seguma avārijas remonta darbiem pēc ugunsgrēka Kūdrā, Vecajā ceļā 11 Ls 5 935 (EUR 8 444,74) (klasifikācijas kods 10.600.2241), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.1.5. Naudas balvas piešķiršanai Jūrmalas gada cilvēka titula ieguvējam Ls 3 948 (EUR 5 617,50) (klasifikācijas kods 01.110.6422);

1.4.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Madara” apkures, elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai Ls 6 175 (EUR 8 786,23), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2221 Ls 5 200 (EUR 7 398,93);

09.100.2222 Ls 405 (EUR 576,26);

09.100.2223 Ls 570 (EUR 811,04);

1.4.3. SIA „Jūrmalas gaisma” pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšanai Ls 36 211 (EUR 51 523,61) (klasifikācijas kods 06.400.3261);

1.4.4. Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas un kultūras pasākumi” pasākumam „Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana (Gaismas svētki)” Ls 13 775 (EUR 19 600,06), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2264 Ls 5 438 (EUR 7 737,58);

08.620.2239 Ls 3 556 (EUR 5 059,73);

08.620.2269 Ls 59 (EUR 83,95);

08.620.2279 Ls 3 007 (EUR 4 278,57);

08.620.2390 Ls 1 715 (EUR 2 440,23),

attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.5. samazināt pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” asignējumus par Ls 3 380 (EUR 4 809,31) (klasifikācijas kods 01.890.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Austras koks” drēbju žāvējamo skapju, trauku mazgājamo mašīnu iegādei Ls 3 380 (EUR 4 809,31) (klasifikācijas kods 09.100.5232).

2. Palielināt 2013.gadā pašvaldības ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par Ls 56 303 (EUR 80 111,95) (klasifikācijas kods 18.6.2.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 54 371 (EUR 77 362,92) , t.sk.,:

2.1. pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 25 699 (EUR 36 566,38) saskaņā ar 4.pielikumu tajā norādītajās programmās;

2.2. pašvaldības izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei Ls 16 442 (EUR 23 394,86) saskaņā ar 5.pielikumu;

2.3. Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai pedagogu darba samaksai Ls 552 (EUR 785,43) (klasifikācijas kods 09.210.1149);

2.4. pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai par profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu Ls 2 790 (EUR 3 969,81), t.sk.,:

2.4.1. Jūrmalas sporta skolai Ls 2 001 (EUR 2 847,17), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1149 Ls 1 613 (EUR 2 295,09);

09.510.1210 Ls 388 (EUR 552,07);

2.4.2. Jūrmalas Sporta centram Ls 789 (EUR 1 122,64), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1149 Ls 636 (EUR 904,95);

09.510.1210 Ls 153 (EUR 217,70);

2.5. Jūrmalas pilsētas domei programmas „Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” aktivitātei „Produktu subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)” Ls 8 888 (EUR 12 646.48) (klasifikācijas kods 04.510.3310), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.6. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa” pedagogu darba samaksai Ls 1 932 (EUR 2 748,99), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.100 1119 Ls 884 (EUR 1 257,82;

09.100.1149 Ls 672 (EUR 956,17);

09.100.1210 Ls 376 (EUR 535);

3. Samazināt 2013.gadā plānoto valsts mērķdotāciju atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 1 368 (EUR 1 946), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības izglītības iestādēm piemaksu par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi izmaksām Ls 1 368 (EUR 1 946) saskaņā ar 6.pielikumu.

4. Samazināt 2013.gadā pamatbudžeta ieņēmumus no ilgtermiņa aizņēmumiem par Ls 1 552 053 (EUR 2 208 372,46) (klasifikācijas kods F40 22 00 20), samazinot pamatbudžeta asignējumus Ls 1 552 053 (EUR 2 208 372,46), t.sk.:

4.1. Jūrmalas pilsētas domei programmas „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” par Ls 800 000 (EUR 1 138 297,45) (klasifikācijas kods 09.210.5240), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2. Jūrmalas pilsētas domei programmas „Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe” aktivitātei „Pašvaldības iestāde „Sprīdītis”- ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas būvniecība Sēravotu ielā 5" par Ls 600 000 (EUR 853 723,09) (klasifikācijas kods 10.700.5240), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.3. Jūrmalas pilsētas domei projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P 128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” īstenošanai par Ls 152 053 (EUR 216 351,93) (klasifikācijas kods 04.510.5250);

5. Samazināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai projekta „„Comenius” apakšprogrammas „Dream Do Decide”” plānoto atlikumu uz gada beigām par Ls 1 649 (EUR 2 346,32), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas projekta „„Comenius” apakšprogrammas „Dream Do Decide”” īstenošanai Ls 1 649 (EUR 2 346,32), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2122 Ls 820 (EUR 1 166,75);

09.210.2279 Ls 829 (EUR 1 178,56).

6. Samazināt 2013.gadā PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta „Pavadoņa asistenta pakalpojuma sniegšana” plānotos pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 1 058 (EUR 1 505,39), samazinot plānoto atlikumu uz gada beigām par Ls 1 058 (EUR 1 505,39).

7. Palielināt 2013.gadā pašvaldības maksas pakalpojumu ieņēmumus par Ls 2 835, t.sk.,:

7.1. palielināt maksas pakalpojumu ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 1 935 (EUR 2 753,26) (klasifikācijas kods 21.3.9.9), t.sk.:

7.1.1. Jūrmalas Sporta skolai par Ls 700 (EUR 996,01), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Sporta skolai, lai nodrošinātu piedalīšanos basketbola čempionātā Sanktpēterburgā un basketbola turnīrā Paņevežos Ls 700 (EUR 996,01), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2279 Ls 400 (EUR 569,15);

09.510.2262 Ls 300 (EUR 426,86);

7.1.2. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai par Ls 532 (EUR 756,97), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai degvielas apmaksai Ls 532 (EUR 756,97) (klasifikācijas kods 09.210.2322);

7.1.3. Vaivaru pamatskolai par Ls 703 (EUR 1 000,28), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Vaivaru pamatskolai Braila drukas printera pieslēgšanai Ls 703 (EUR 1 000,28) (klasifikācijas kods 09.210.5238);

7.2. palielināt maksas pakalpojumu ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas Kultūras centram par Ls 900, attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk.;

7.2.1. palielināt par nomu par Ls 1 100 (EUR 1 564,16) (klasifikācijas kods 08.230.21.3.8.1)

7.2.2. palielināt ieņēmumus par biļešu realizāciju par Ls 600 (EUR 1 138,30) (klasifikācijas kods 08.620.21.3.9.3);

7.2.3. samazināt ieņēmumus no kustamā īpašuma iznomāšanas par Ls 800 (EUR 1 138,30) (klasifikācijas kods 08.230.21.3.8.3);

7.2.4. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Kultūras centram komunālo pakalpojumu apmaksai Ls 900 (EUR 1 280,58), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.230.2221 Ls 300 (EUR 426,86);

atlikums gada beigās (08.620) Ls 600 (EUR 853,72);

8. Samazināt 2013. gadā Sākumskolai „Ābelīte” plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 4 000 (EUR 5 691,49), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Sākumskolai „Ābelīte” ēdināšanas izdevumu apmaksai Ls 4 000 (EUR 5 691,49) (klasifikācijas kods 09.210.2363).

9. Samazināt 2013.gadā plānotos maksas pakalpojuma ieņēmumus par Ls 6 452 (EUR 9 180,37), t.sk.;

9.1. ieņēmumus no vecāku maksām par Ls 6 230 (EUR 8 864) (klasifikācijas kods 21.3.5.2), t.sk.,:

9.1.1. P.i.i. „Zvaniņš” par Ls 5 000 (EUR 7 114,35), samazinot ēdināšanas izdevumus par Ls 5 000 (EUR 7 114,35) klasifikācijas kods 09.100.2363);

9.1.2. P.i.i. „Mārīte” par Ls 1 230 (EUR 1 750,13), samazinot maksas pakalpojumu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 1 230 (EUR 1 750,13);

9.2. P.i.i. „Podziņa” pašvaldības ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 222 (EUR 315,88) (klasifikācijas kods 21.3.9.9), samazinot maksas pakalpojumu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 222 (EUR 315,88).

10. Palielināt 2013.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 167 (EUR 237,62) (klasifikācijas kods 23.4.1.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 167 (EUR 237,62) pašvaldības iestādei „Sprīdītis” materiālu iegādei audzēkņu radošajām darbnīcām (klasifikācijas kods 10.700.2370).

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/415, Nr.1.1-14/419, Nr.1.1-14/448, Nr.1.1-14/450, Nr.1.1-14/451, Nr.1.1-14/454, Nr.1.1-14/457, Nr.1.1-14/460, Nr.1.1-14/465 Nr.1.1-14/466, Nr.1.1-14/470, Nr.1.1-14/473, Nr.1.14/478 veiktās izmaiņas:

11.1. apstiprinātajās pamatbudžeta tāmēs, tajā skaitā:

11.1.1. Jūrmalas pilsētas domei, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

04.510.5239

Ls 2 100

(EUR 2 988,03)

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Barjeru uzstādīšana. (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 );

09.210.5250

Ls -31 233

(EUR -44 440,56)

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Pumpuru vidusskolas ēkas rekonstrukcijas 1.kārtas Kronvalda 8, garantijas laika ieturējums. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 );

09.210.5240

Ls -10 000

EUR -14 228,72)

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 );

09.210.5240

Ls -19 000

(EUR -27 034,56)

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Jūrmalas Alternatīvās skolas t.sk. metodiskā centra jaunas ēkas celtniecība. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

06.600.5240

Ls 69 800 (EUR 99 316,45)

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Sabiedriskā kompleksa Strēlnieku prospektā 30 būve (mākslas un mūzikas skola, centrālās bibliotēkas ēka, Poruka prospekta izbūve), (projektēšana, būvdarbu 1.kārta), (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

09.510.5250

Ls 363

(EUR 516,50)

Programma: Interešu un profesionālās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

09.210.5250

Ls -7 134

(EUR -10 150,77)

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana Raiņa ielā 118 (t.sk. sporta laukuma ģērbtuvju ierīkošana), (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

09.210.5250

Ls -366

(EUR -520,77)

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: sākumskola „Taurenītis” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

09.100.5250

Ls -530

(EUR -754,12)

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: p.i.i. „Lācītis” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.220.5240

Ls -6 500

(EUR -9 248,67)

Programma: Muzeju un izstāžu kompleksu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Jūrmalas Motormuzeja projektēšana (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

04.220.2244

Ls 2 500

(EUR 3 557,18)

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi. Aktivitāte: Avārijas nokaltušo un ainaviski mazvērtīgo koku nociršana ielu nodalījuma joslās, pašvaldības īpašumos un parkos un skvēros (12.pielikums

2012.gada 20.decembra SN Nr.50).

08.300.2239

Ls -10 400

(EUR -14 797,87)

Programma: „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi”, Aktivitāte: „Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem”.

(15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.300.5110

Ls -7 000

(EUR -9 960,10)

Programma: „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi”, Aktivitāte: „Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi”.

(15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.300.2390

Ls 8 000

(EUR 11 382,97)

Programma: „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi”, Aktivitāte: „Publisko attiecību kampaņas”.

(15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.300.2231

Ls 9 000

(EUR 12 805,85)

Programma: „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi”, Aktivitāte: „Publisko attiecību kampaņas”.

(15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.300.2264

Ls 400

(EUR 569,15)

Programma: „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi”, Aktivitāte: „Publisko attiecību kampaņas”.

(15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50).

08.100.2312

Ls -450

(EUR -640,29)

Programma: „Sporta pasākumi”, Aktivitāte: „Starptautiskais karatē čempionāts „Jūrmalas kauss 2013”.

(16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.100.2264

Ls 450

(EUR 640,29)

Programma: „Sporta pasākumi”, Aktivitāte: „Starptautiskais karatē čempionāts „Jūrmalas kauss 2013”

(16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50).

06.600.2224

Ls -400 (EUR -569,15);

06.600.2242

Ls 400 (EUR 569,15);

04.510.2322

Ls -450 (EUR -640,29);

04.510.2242

Ls 450 (EUR 640,29);

06.600.2224

Ls -1 000 (EUR -1 422,87,);

06.600.2311

Ls 1000 (EUR 1 422,87).

04.900.1150

Ls -970 (EUR -1 380,19);

03.390.1150

Ls 970(EUR 1 380,19);

04.900.1150

Ls -970(EUR -1 380,19);

03.390.1150

Ls 970 (EUR 1 380,19);

11.1.2.  Pumpuru vidusskolai pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1227 Ls -150 (EUR -213,43);

09.210.1228 Ls 150 (EUR 213,43);

11.1.3.  Majoru vidusskolai pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221 Ls -150 (EUR -213,43);

09.210.1228 Ls 150 (EUR 213,43);

11.1.4.  P.i.i „Saulīte” pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls -200 (EUR -284,57);

09.100.1228 Ls 150 (EUR 213,43);

09.100.1221 Ls 50 (EUR 71,14).

11.1.5.  P.i.i. „Podziņa” pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221 Ls -150 (EUR -213,43);

09.100.1228 Ls 150 (EUR 213,43).

11.1.6.  Jūrmalas Sporta skolai pabalsta izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1210 Ls -400 (EUR -569,15);

09.510.1228 Ls 400 (EUR 569,15).

11.1.7. Labklājības pārvaldei pabalsta nodrošināšanai krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm ugunsgrēka gadījumā, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.400.6260 Ls -3 400 (EUR -4 837,76);

10.700.6254 Ls 3 400 (EUR 4 837,76);

11.1.8. Jūrmalas sociālās aprūpes centra projekta „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.200.5250 Ls -3 175 (EUR -4 517,62);

10.200.2370 Ls 600 (EUR 853,72);

10.200.2341 Ls 220 (EUR 313,03);

10.200.2352 Ls 1 310 (EUR 1 863,96);

10.200.2362 Ls 440 (EUR 626,06);

10.200.2369 Ls 605 (EUR 860,84).

11.1.9. Jūrmalas sociālās aprūpes centra projekta „Pavadoņa asistenta pakalpojuma sniegšana”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2112 Ls -550 (EUR -782,58);

10.200.2234 Ls -70 (EUR -99,60);

10.200.2389 Ls 550 (EUR 782,58);

10.200.2235 Ls 70 (EUR 99,60);

11.2. apstiprinātajās maksas pakalpojumu tāmēs, t.sk.:

11.2.1. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

03.600.2223 Ls -30 (EUR -42,69);

03.600.2212 Ls 30 (EUR 42,69);

11.2.2.  Jūrmalas Valsts ģimnāzijai mikroautobusa Renault Master remontam, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2212 Ls -132 (EUR -187,82);

09.210.2249 Ls -86 (EUR -122,37);

09.210.2322 Ls -460 (EUR -654,52);

09.210.2242 Ls 638 (EUR 907,790;

09.210.2262 Ls 40 (EUR 56,91);

11.2.3.  Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram komandējumu izdevumu segšanai uz Gruziju, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2370 Ls -130 (EUR -184,97);

09.510.2122 Ls 130 EUR 184,97);

11.3. no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2013.gadā Ls 5 128 (EUR 7296,48):

11.3.1.  P.i.i. „Austras koks” pamatbudžeta asignējumus gāzes katla tehniskajai apkopei Ls 363 (EUR 516,50) (klasifikācijas kods 09.100.2244);

11.3.2.  Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta asignējumus teritorijas sakopšanai Ls 2 599 (EUR 3 698,04) (klasifikācijas kods 06.600.2244), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

11.3.3.  Jūrmalas pilsētas muzejam pamatbudžeta asignējumus autoratlīdzībai Aspazijas mājas restaurācijas profesionālai mākslinieciski vēsturiskai uzraudzībai Ls 2 166 (EUR 3 081,94) (klasifikācijas kods 08.220.1150).

12. Samazināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas projekta „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” plānotos ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par Ls 215 (EUR 305,92) (klasifikācijas kods 18.6.2.0), samazinot plānotos uzturēšanas izdevumus par Ls 215 (EUR 305,92), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2232 Ls 214 (EUR 304,49);

09.510.2311 Ls 1 (EUR 1,42);

13. Palielināt 2013.gadā pašvaldības ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” par Ls 80 (EUR 113,82) (klasifikācijas kods 23.4.1.0.) un Ls 155 (EUR 220,54) (klasifikācijas kods 23.5.1.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 235 (EUR 334,37) novirzot iestādei sporta inventāra iegādei (klasifikācijas kods 09.100.2370);

14. Samazināt 2013.gadā pašvaldības ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Vaivaru pamatskolai par Ls 90 (EUR 128,05) (klasifikācijas kods 23.5.1.0.), samazinot iestādes ziedojumu un dāvinājumu izdevumus par Ls 49 (EUR 69,72) (klasifikācijas kods 09.210.2390) un atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 41 (EUR 58,33).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.75

(protokols Nr.27, 17.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/

aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/

aktivitāte

Paskaidrojums

193 427

193 427

Jūrmalas pilsētas dome

132 350

132 350

LV57PARX0002484572002

01.110.2219

36

51.22

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Pārējo sakaru pakalpojumu apmaksa (pasta pakalpojumi)

Līdzekļu ekonomija

01.110.2235

36

51.22

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Kursi, semināri

Līdzekļi nepieciešami semināra apmaksai

04.900.2355

800

1 138.30

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte:

Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāli

Līdzekļu pārdale

04.900.2311

800

1 138.30

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Toneri, kārtridži

Naudas līdzekļi nepieciešami toneru un kārtridžu uzpildei

06.600.2224

700

996.01

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Atkritumu izvešana

Līdzekļu ekonomija

06.600.2242

300

426.86

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

Līdzekļi nepieciešami automašīnu sagatavošanai tehniskai apskatei

06.600.2241

2 000

2 845.74

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts

Līdzekļu pārdale

06.600.2352

400

569.15

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Saimniecības materiāli

Līdzekļi nepieciešami saimniecības materiālu nodrošināšanai līdz gada beigām

01.110.5250

2 000

2 845.74

Programma: Nekustamo īpašumu administrācijas vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts, rekonstrukcija. Aktivitāte: Domes administratīvo ēku remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami starpsienas izbūvei

06.600.5232

1 681

2 391.85

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Saimniecības pamatlīdzekļi

EKK precizēšana

06.600.2312

1 681

2 391.85

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Inventārs

Līdzekļi nepieciešami mēbeļu iegādei

01.110.2235

90

128.06

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Kursi, semināri

Naudas līdzekļi nepieciešami semināra "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" apmaksai

06.600.5239

2 101

2 989.45

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

Līdzekļu pārdale

06.600.2241

2 101

2 989.45

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts

Līdzekļi nepieciešami kārtējam remontam

06.600.2221

890

1 266.36

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Maksa par apkuri

Līdzekļi nepieciešami apkures izdevumu segšanai

LV84PARX0002484572001

05.100.2244

87

123.79

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Pilsētas divu sabiedrisko (sauso) tualešu tīrīšana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

05.100.2244

7 700

10 956.11

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Stacionāro sabiedrisko tualešu apsaimniekošana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami stacionāro sabiedrisko tualešu apsaimniekošanai

05.100.5240

6 895

9 810.70

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Stacionāro tualešu konteineru izbūve. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

06.600.2244

10 000

14 228.72

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Dzīvnieku uzturēšanas izmaksas patversmē. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami dzīvnieku patversmes uzturēšanai

06.600.2279

10 000

14 228.72

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Klejojošu dzīvnieku izķeršana, dzīvnieku līķu apglabāšana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

06.600.2312

92

130.90

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Jaunu solu un atkritumu urnu komplektu izvietošana parkos un uz ielām . (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

08.100.2244

2 191

3 117.51

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Strūklakas apsaimniekošana un remonts (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

08.100.2244

1 341

1 908.07

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Pludmales labiekārtošana, tai skaitā rotaļu aprīkojuma, sporta aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

08.100.2312

1 357

1 930.84

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Pludmales labiekārtošana, tai skaitā rotaļu aprīkojuma, sporta aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

08.100.5239

1 685

2 397.54

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Pārģērbšanās kabīņu izgatavošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

05.100.2244

5 948

8 463.24

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Ielu ietvju un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana (tai skaitā arī BC kategorijas ielas) (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami ielu mehanizētai un nemehanizētai tīrīšanai

01.320.5110

5 812

8 269.73

Programma:Pilsētas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas pilsētas mārketinga stratēģijas izstrāde. (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.5218

847

1 205.17

Programma: Pilsētas svētku noformējums. Aktivitāte: Ziemassvētku egle (iegāde, uzstādīšana, demontāža) (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami pamatnes izveidošanai egles uzstādīšanai Priedaines caurlaižu postenī

06.600.2390

1 511

2 149.96

Programma: Pilsētas svētku noformējums. Aktivitāte: Ziemassvētku egle (iegāde, uzstādīšana, demontāža) (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami egles iegādei un uzstādīšanai Priedaines caurlaižu postenī

06.600.2312

3 454

4 914.60

Programma: Pilsētas svētku noformējums. Aktivitāte: Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami dekorējuma (apgaismojuma) iegādei un uzstādīšanai

04.730.2390

87

123.79

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Informatīvie materiāli par Jūrmalu, Veselības tūrisma brošūra (ru, eng, lv) (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc iepirkuma veikšanas

04.730.2232

688

978.94

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Pārējie pakalpojumi, Sadraudzības līgumu notariālie tulkojumi, tulkojumi (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami tulkošanas darbu apmaksai

04.730.2390

87

124.00

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Informatīvie materiāli par Jūrmalu, Darījumu tūrisma brošūra (lv, ru) (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc iepirkuma veikšanas

04.730.2231

1 086

1 545.24

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Pārējie pakalpojumi, Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšanai Jūrmalā

04.730.2390

62

88.22

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Informatīvie materiāli par Jūrmalu, Tūrisma avīze (lt, ee, pavasaris, rudens) (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc iepirkuma veikšanas

04.730.7712

352

500.85

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Dalības maksa, Dalība EDEN asociācijā (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

EDEN asociācija vienojās, ka dalības maksa ir uz 3 gadiem, līdz ar to 2012.gadā samaksātais sedz 2013. un 2014.gadu

04.730.2243

1 074

1 528.16

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Pārējie pakalpojumi, Tūrisma informācijas centra pilona, pilsētas kartes pie TIC remonts (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.730.2219

25

35.57

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Pārējie pakalpojumi, Pasta pakalpojumi (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.730.2312

87

123.79

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Pārējie pakalpojumi, Tūrisma informatīvo ceļa zīmju kājāmgājējiem un autottransportam finansējums (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

08.100.2264

100

142.29

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: "World Baltic Sea cup" starptautiskās sacensības skeitbordā (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

200

284.57

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Volejbola klubs "Tornado" (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami dalības maksai

08.100.2390

50

71.14

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: "World Baltic Sea cup" starptautiskās sacensības skeitbordā (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.2361

150

213.43

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Volejbola klubs "Tornado" (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami tērpu iegādei

08.100.2262

200

284.57

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: "World Baltic Sea cup" starptautiskās sacensības skeitbordā (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.2390

100

142.29

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas Karsējmeiteņu komanda (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami tērpu iegādei

08.100.2279

100

142.29

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas Karsējmeiteņu komanda (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

300

426.86

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Gada balva sportā 2013 (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami organizatoriskiem izdevumiem

08.100.2261

600

853.72

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Dalība Latvijas jaunatnes olimpiādē Ventspils 2013 (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.2390

300

426.86

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Gada balva sportā 2013 (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami balvu iegādei

08.230.5250

38 987

55 473.50

Programma: Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Majoru kultūras nama rekonstrukcija Jomas ielā 35 (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

EKK precizēšana

08.230.5232

32 742

46 587.67

Programma: Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Majoru kultūras nama rekonstrukcija Jomas ielā 35 (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami mēbeļu iegādei un montāžai

08.230.2312

6 245

8 885.83

Programma: Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Majoru kultūras nama rekonstrukcija Jomas ielā 35 (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami mēbeļu iegādei un montāžai

04.510.5250

347

493.74

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Dzintaru pārvada rekonstrukcija (projektēšana)(3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.510.5239

347

493.74

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Barjeru uzstādīšana (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami papildus - barjeru uzstādīšanai Skolas ielā pretī Zīmuļu parkam

01.110.5250

3 984

5 668.72

Programma: Nekustamo īpašumu administrācijas vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts, rekonstrukcija. Aktivitāte: Domes administratīvo ēku remonts (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

10.700.5250

3 984

5 668.72

Programma: Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe. Aktivitāte: PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" ēku kapitālais remonts un teritorijas labiekārtošana (Dūņu ceļš 2) (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Iztrūkstošais finansējums papildu darbu apmaksai - tehniskajā projektā neparedzētu dzelzsbetona konstrukciju pārvietošanai, kas atklājušies veicot ārējā ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbus

06.600.2241

1 500

2 134.31

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts . Aktivitāte: Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

EKK precizēšana

06.600.5250

1 500

2 134.31

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts . Aktivitāte: Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Plānoti kapitālā remonta darbi

06.600.5239

4074

5 796.78

Programma: Pilsētas svētku noformējums. Aktivitāte: Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

06.600.2279

4 074

5 796.78

Programma: Pilsētas svētku noformējums. Aktivitāte: Pilsētas Ziemassvētku dekoratīvā svētku apgaismojuma uzturēšana un atjaunošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami pilsētas Ziemassvētku dekoratīvā svētku apgaismojuma uzturēšanai un atjaunošanai

06.600.2312

76

108.14

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu komplektu apsaimniekošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

06.600.2243

76

108.14

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu komplektu apsaimniekošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami ielu nosaukumu plāksnīšu un stabiņu apsaimniekošanai

01.330.2276

8 000

11 382.97

Programma: Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība Aktivitāte: Tiesāšanās izdevumi. (10.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

01.330.2276

8 000

11 382.97

Programma: Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība . Aktivitāte: Juridiskā pārstāvniecība. (10.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami juridisko pakalpojumu apmaksai

06.600.2244

3 500

4 980.05

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana. Aktivitāte: Īpašumu apsaimniekošana. (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2279

3 500

4 980.05

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana. Aktivitāte: Vērtēšana (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu JPD lēmuma "Par izpirkšanas priekšlikumu" izpildi

01.110.2219

90

128.06

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: NĪN paziņojumi/atgādinājumi

Līdzekļu pārdale

03.600.2353

890

1 266.36

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums. Aktivitāte: Naudas maiņas un caurlaižu aparātu remonts

Līdzekļu pārdale

08.290.2279

30 000

42 686.15

Programma: Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Aktivitāte: Līdzfinansējuma nodrošināšana sabiedriski pieejamu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai objektos, kuros notiek pilsētas nozīmes pasākumi. (14.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2249

10 000

14 228.72

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts, apsaimniekošana. Aktivitāte: Tehnisko ekspertīžu veikšana. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami ēku tehnisko ekspertīžu veikšanai

06.600.2279

20 000

28 457.44

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana. Aktivitāte: Ēku tehniskā stāvokļa novērtēšana. (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami ēku tehniskā stāvokļa novērtēšanai

08.300.5110

1 300

1 849.73

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.300.1150

1 300

1 849.73

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Autoratlīdzība. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami autoratlīdzības samaksas nodrošināšanai

Jūrmalas sporta skola

335

335

09.510.1147

35

49.80

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.1142

35

49.80

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darba algas samaksai par darbu svētku dienās

09.510.1147

300

426.86

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.1119

300

426.86

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darba algas samaksai jaunajām štata vietām

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

278

278

10.400.5121

182

258.96

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu precizēšana

10.400.5238

182

258.96

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, jo dators tiks iegādāts kopā ar datorprogrammu

10.400.2232

96

136.60

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

10.400.2221

75

106.72

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami papildus apkures izdevumu segšanai

10.400.2223

21

29.88

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami papildus elektroenerģijas izdevumu segšanai

Labklājības pārvalde

21 302

21 302

10.400.6259

2 675

3 806.18

Programma: Atbalsts ģimenēm ar bērniem. Aktivitāte: Pabalsts izglītības ieguves atbalstam.

Līdzekļu pārdale

10.120.2279

2 675

3 806.18

Programma: Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā. Aktivitāte: Vides pieejamības novērtējums

Līdzekļi nepieciešami vides pieejamības novērtējumam septiņpadsmit izejām uz jūru (nepieciešams cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām)

10.400.6260

12 000

17 074.46

Programma: Atbalsts ģimenēm ar bērniem. Aktivitāte: Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai

Samazinājies personu skaits, kuras kvalificējas šim pabalsta veidam

10.400.6423

12 000

17 074.46

Programma: Atbalsts ģimenēm ar bērniem. Aktivitāte: Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu pabalsta izmaksu visām personām, kuras kvalificējas šim pabalstam

10.700.6260

1 500

2 134.31

Programma: Pārējais citur nekvalificētais atbalsts sociāli atstumtām personām. Aktivitāte: Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai

Samazinājies personu skaits, kuras kvalificējas šim pabalsta veidam

10.700.6254

1 500

2 134.31

Programma: Pārējais citur nekvalificētais atbalsts sociāli atstumtām personām. Aktivitāte: Vienreizējie pabalsti krīzes situācijās, kā arī stihiskas nelaimes gadījumiem un ugunsgrēka gadījumiem

Lai nodrošinātu pabalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai

07.620.2275

1 956

2 783.14

Programma: Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi. Aktivitāte: Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai

Līdzekļu precizēšana atbilstoši to ekonomiskajai būtībai

07.620.3263

1 956

2 783.14

Programma: Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi. Aktivitāte: Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai

Saskaņā ar JPD Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr. 1.1-62/5 plānotais finansējums tiek projekta īstenošanai

10.910.1147

171

243.31

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Piemaksa par papildus darbu

Līdzekļu ekonomija

10.910.2121

96

136.60

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Dienas nauda

Līdzekļi nepieciešami komandējuma dienas naudas izdevumu segšanai

10.910.2122

75

106.72

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Komandējuma izdevumi

Komandējuma izdevumi dalībai starptautiskajā konferencē Sanktpēterburgā

10.400.6260

3 000

4 268.62

Programma: Atbalsts ģimenēm ar bērniem. Aktivitāte: Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai. (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

10.700.6254

3 000

4 268.62

Programma: Pārējais citur nekvalificētais atbalsts sociāli atstumtām personām. Aktivitāte: Vienreizējie pabalsti krīzes situācijās, kā arī stihiskas nelaimes gadījumiem un ugunsgrēka gadījumiem. (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami vienreizēja pabalsta izmaksai cietušai personai, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 2.daļu

Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

5 061

5 061

10.700.2261

180

256.12

Programma: Īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana, Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana.

Līdzekļu ekonomija

10.700.2370

180

256.12

Programma: Īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana, Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana.

Līdzekļi nepieciešami mācību materiālu iegādei dienas centra klientiem prasmju un aktivitāšu nodrošināšanai

10.700.2341

300

426.86

Programma: Īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana, Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana.

Līdzekļu ekonomija

10.700.2312

300

426.86

Programma: Īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana, Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana.

Līdzekļi nepieciešami inventāra iegādei ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai klientiem un drošas vides uzturēšanai

10.700.5239

180

256.12

Programma: Īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana, Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana.

Līdzekļu pārdale

10.700.5232

180

256.12

Programma: Īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana, Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana.

Līdzekļi nepieciešami ledusskapja iegādei

10.200.5121

1 092

1 553.78

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale

10.200.5238

1 092

1 553.78

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļi nepieciešami datortehnikas iegādei

10.200.5121

2 320

3 301.06

Programma: Dienas centrs

Līdzekļu pārdale

10.200.5238

2 520

3 585.64

Programma: Dienas centrs

Līdzekļi nepieciešami datortehnikas iegādei Dienas centram

10.200.5232

20

28.46

Programma: Dienas centrs

Līdzekļu pārdale

10.200.2312

180

256.12

Programma: Dienas centrs

Līdzekļu pārdale

LV81PARX000248472055

10.120.5121

50

71.14

Projekts: Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca

Līdzekļu pārdale

10.120.2312

77

109.56

Projekts: Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca

Līdzekļi nepieciešami monitora iegādei

LV81PARX000248472056

10.120.5238

27

38.42

Projekts: Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca

Līdzekļu pārdale

10.600.5239

250

355.72

Programma: Mājokļa atbalsts

Līdzekļu pārdale

10.600.5232

250

355.72

Programma: Mājokļa atbalsts

Līdzekļi nepieciešami veļas mašīnas iegādei

LV29TREL9813700002000

10.200.1150

62

88.22

Projekts: Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā

Līdzekļu pārdale

10.200.1221

62

88.22

Projekts: Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā

Līdzekļi nepieciešami darbinieka slimības lapas apmaksai

LV81PARX0002484572055

10.120.5121

400

569.15

Programma: Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca

Līdzekļu pārdale

10.120.5238

400

569.15

Programma: Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca

Līdzekļi nepieciešami šajā kodā, jo dators tiks pirkts kopā ar programmu

Jūrmalas Kultūras centrs

13 100

13 100

08.620.2275

1 041

1 481.21

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, Neparedzēti izdevumi (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2361

2 275

3 237.03

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, Tērpi (dalībnieku vizuālā tēla pilnveidošana) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami vienota kolektīva izskata nodrošināšanai pūtēju orķestra dalībniekiem piedaloties pasākumos aukstā gada laikā

08.620.2262

1 234

1 755.82

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, Transporta izdevumi (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.230.1147

330

469.55

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale

08.230.1150

330

469.55

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami ārštata darbinieku atalgojumam

08.230.2212

530

754.12

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.230.2223

1 110

1 579.39

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami elektroenerģijas izdevumu apmaksai

08.230.2214

580

825.27

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.230.2311

295

419.75

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami biroja preču iegādei

08.230.2232

15

21.34

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.230.2352

600

853.72

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami saimniecības preču iegādei

08.230.2322

280

398.40

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.230.2355

120

170.74

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami printeru kārtridžu iegādei

08.230.2351

600

853.72

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.230.5239

1 157

1 646.26

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami pamatlīdzekļu iegādei

08.230.2279

120

170.74

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.230.5250

1 157

1 646.26

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.620.2262

100

142.29

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: LR proklamēšanas diena (18.novembris) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.1150

113

160.78

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: LR proklamēšanas diena (18.novembris) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami viesmākslinieku atlīdzībai

08.620.2390

1 270

1 807.05

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: LR proklamēšanas diena (18.novembris) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2264

2 227

3 168.74

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: LR proklamēšanas diena (18.novembris) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami nomas izdevumiem - skatuves konstrukcijas, gaismas aparatūras

08.620.2269

30

42.69

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: LR proklamēšanas diena (18.novembris) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami pārvietojamo tualešu nomai

08.620.2279

1 148

1 633.46

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: LR proklamēšanas diena (18.novembris) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami uguņošanas nodrošināšanai

08.620.2279

328

466.70

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Gada noslēguma pasākums ''Gada cilvēks'' (29.decembris) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.1150

513

729.93

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Gada noslēguma pasākums ''Gada cilvēks'' (29.decembris) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami viesmākslinieku atlīdzībai

08.620.2390

405

576.26

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Gada noslēguma pasākums ''Gada cilvēks'' (29.decembris) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2264

1 025

1 458.44

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Gada noslēguma pasākums ''Gada cilvēks'' (29.decembris) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami nomas izdevumiem - skaņas, gaismas aparatūras, podestu noma.

08.620.2223

127

180.70

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Elektroenerģijas apmaksa kultūras pasākumos dabā (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami elektroenerģijas patēriņa pasākumos dabā apmaksai saskaņā ar pieprasītajiem pieslēgumiem

08.620.2279

87

123.79

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Elektroenerģijas apmaksa kultūras pasākumos dabā (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšanai pasākumos dabā

08.620.2275

1 000

1 422.87

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

214

304.49

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: AKKA/LAA un LAIPA (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2262

800

1 138.30

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautisks mākslas projekts - konkurss izstāde (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.1150

50

71.14

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautisks mākslas projekts - konkurss izstāde (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami papildus viesmākslinieku atlīdzībai

08.620.2279

400

569.15

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautisks mākslas projekts - konkurss izstāde (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2390

500

711.44

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami papildus noformējuma materiāliem

08.620.2390

250

355.72

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautisks mākslas projekts - konkurss izstāde (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2390

900

1 280.58

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami reklāmas baneru izdevumiem

08.620.2279

2 046

2 911.20

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautisks sadraudzības - kultūrizglītības projekts "Muzikāli teatralizēts uzvedums "Saules ielejas simfonija"" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

93

132.33

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami papildus DK "Vēlreiz" braucienam uz Sanktpēterburgu naudas kursa svārstību dēļ

08.620.2390

400

569.15

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas Teātra iestudējumi, Ziemassvētku izrāde (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2312

400

569.15

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas Teātra iestudējumi, Ziemassvētku izrāde (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami Ziemassvētku izrādes noformējumam

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

789

789

08.210.2234

182

258.96

Programma: Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

ERGO veselības apdrošināšanas līgums paredz obligāto veselības pārbaužu apmaksu

08.210.5238

182

258.96

Programma: Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Līdzekļi nepieciešami komutatora iegādei Kauguru bibliotēkai

08.210.2234

300

426.86

Programma: Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

ERGO veselības apdrošināšanas līgums paredz obligāto veselības pārbaužu apmaksu

08.210.2321

407

579.11

Programma: Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Līdzekļi nepieciešami gāzes rēķinu apmaksai

08.210.2322

80

113.83

Programma: Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Līdzekļu ekonomija

08.210.2251

10

14.23

Programma: Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Līdzekļu ekonomija

08.210.2247

17

24.19

Programma: Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Līdzekļu ekonomija

08.210.1221

150

213.43

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

08.210.1228

150

213.43

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksāšanai

08.210.1221

50

71.14

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

08.210.1221

50

71.14

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksāšanai

P.i.i. "Namiņš"

374

374

09.100.1147

224

318.72

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1149

224

318.72

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami pedagogu kvalitātes pakāpes piemaksām

09.100.1221

150

213.43

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.1228

150

213.43

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksāšanai

P.i.i. "Mārīte"

1 520

1 520

09.100.2222

600

853.72

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2221

1 000

1 422.87

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami papildus siltumenerģijas apmaksai

09.100.2223

200

284.57

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2224

200

284.57

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1147

520

739.89

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1149

520

739.89

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami pedagogu kvalitātes pakāpes piemaksām

P.i.i. "Zvaniņš"

801

801

09.100.2221

200

284.57

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2222

200

284.57

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, jo visu laiku tiek maksāts pēc rēķina par vidējo patēriņu

09.100.2312

84

119.52

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.5121

84

119.52

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Datorprogrammas "Kurmis" iegādei - pārtikas aprites uzskaitei

09.100.5239

167

237.62

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2370

167

237.62

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami mācību līdzekļu iegādei

09.100.5232

25

35.57

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2370

25

35.57

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami mācību līdzekļu iegādei

09.100.1147

325

462.43

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1149

325

462.43

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pedagogu kvalitātes pakāpes piemaksām

P.i.i. "Bitīte"

720

720

09.100.1147

484

688.67

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1149

484

688.67

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pedagogu kvalitātes pakāpes piemaksām

09.100.2221

86

122.37

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2224

86

122.37

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami papildus sadzīves atkritumu izvešanai

09.100.1147

150

213.43

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.1228

150

213.43

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksāšanai

P.i.i. "Madara"

959

959

09.100.1119

340

483.78

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1149

440

626.06

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pedagogu kvalitātes pakāpes piemaksām

09.100.1145

100

142.29

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2112

23

32.73

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2212

21

29.88

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami telefonu sakaru maksas segšanai

09.100.2214

88

125.21

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2311

74

105.29

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami biroja preču iegādei

09.100.2279

5

7.11

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2224

24

34.15

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami papildus atkritumu izvešanas nodrošināšanai

09.100.2390

3

4.27

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1119

400

569.15

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1221

400

569.15

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami slimības naudas apmaksai

P.i.i. "Lācītis"

343

343

09.100.2221

284

404.10

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2222

268

381.33

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, jo vasarā tika pastiprināti laistīts zālājs, puķu dobes

09.100.2244

16

22.77

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami melnzemes iegādei, teritorijas labiekārtošanai, sakarā ar bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu

09.100.2214

10

14.23

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2212

10

14.23

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami telefonu sakaru maksas segšanai

09.100.2112

49

69.72

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2224

24

34.15

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus līdzekļi nepieciešami atkritumu izvešanas nodrošināšanai

09.100.2259

25

35.57

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus līdzekļi nepieciešami toneru uzpildei

P.i.i. "Saulīte"

1 601

1 601

09.100.2221

1 080

1 536.70

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2222

900

1 280.58

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami papildus sakarā ar veiktajiem ūdens apgādes sistēmas remontiem

09.100.2223

180

256.12

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami elektroenerģijas apmaksai, sakarā ar elektroenerģijas tarifa pieaugumu

09.100.1147

121

172.17

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1149

121

172.17

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami pedagogu kvalitātes pakāpes piemaksām

09.100.2221

250

355.72

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2223

250

355.72

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami sakarā ar papildus apgaismojuma uzstādīšanu

09.100.1119

150

213.43

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.1228

150

213.43

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksāšanai

P.i.i. "Austras koks"

807

807

09.100.2352

47

66.87

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2351

47

66.87

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami jaunā dārziņa grupiņu virtuvēm ūdens maisītāju iegādei

09.100.5232

760

1 081.38

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.2312

711

1 011.66

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami mēbeļu iegādei

09.100.5239

49

69.72

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami mēbeļu iegādei

Sākumskola "Taurenītis"

1 998

1 998

09.210.5121

86

122.37

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5233

98

139.44

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bibliotēkas krājumu papildināšanai

09.210.5232

12

17.07

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

10.400.2363

400

569.15

Sociālā ēdināšana

Līdzekļu ekonomija

09.600.2363

1 900

2 703.46

5-6 gadīgo un 1.-12.klases skolēnu brīvpusdienu nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pirmsskolas bērnu no 5 gadu vecuma un 1.-6.klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai, sakarā ar izglītojamo skaita palielināšanos un augstiem apmeklējuma rādītājiem

09.210.2221

1 500

2 134.31

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Jūrmalas sporta centrs

138

138

09.510.1119

138

196.36

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārkvalificēšana

09.510.1149

138

196.36

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Piemaksa pedagogiem par pakāpi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 704

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

220

220

Projekts "Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā"

09.510.2275

220

313.03

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.2262

220

313.03

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami projekta dalībnieku aktivitātes realizēšanai, transporta nomai

Pumpuru vidusskola

330

330

09.210.2214

87

123.79

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2311

180

256.12

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami kopētāja tonerim, biroja papīram

09.210.2224

18

25.61

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2352

122

173.59

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atkritumu maisu, salvešu, tualetes papīra iegādei

09.210.2234

181

257.54

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo darbinieki izmanto veselības apdrošināšanas kartes

09.210.2341

28

39.84

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami medikamentu iegādei

09.210.2235

13

18.50

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2361

30

42.69

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5239

1

1.42

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Slokas pamatskola

811

811

09.210.1119

811

1 153.95

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1221

811

1 153.95

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atvaļinājuma pabalsta, slimības lapas apmaksai

Jūrmalas vakara vidusskola

3 177

3 177

09.210.2112

75

106.72

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2312

280

398.40

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami inventāra iegādei

09.210.2234

100

142.29

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5238

2 650

3 770.61

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami interaktīvā ekrāna iegādei

09.210.2239

350

498.01

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2322

205

291.69

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2370

2 200

3 130.32

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1210

247

351.45

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1221

97

138.02

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksāšanai

09.210.1228

150

213.43

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksāšanai

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sprīdītis"

506

506

10.700.2234

274

389.87

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija sakarā ar ERGO veselības apdrošināšanu

10.700.2112

100

142.29

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

10.700.2312

174

247.58

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļi nepieciešami veļas mazgājamās mašīnas, žāvētāja, sniega lāpstu iegādei

10.700.2370

102

145.13

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija

10.700.2351

102

145.13

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļi nepieciešami remontam

10.700.2244

130

184.97

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija

10.700.2242

130

184.97

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļi nepieciešami a/m remontam

Lielupes vidusskola

329

329

09.210.1119

311

442.51

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1149

311

442.51

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pedagogu piemaksām par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi

09.210.2212

18

25.61

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2219

18

25.61

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami e-klases sitēmas uzturēšanai

Vaivaru pamatskola

551

551

09.210.2239

100

142.29

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1150

7

9.96

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, lai samaksātu automašīnas nomas gada maksu, saskaņā ar līgumiem par personīgās automašīnas izmantošanu darba vajadzībām

09.210.5239

85

120.94

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2312

60

85.37

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami karoga kātam un turētājam un jaunam basketbola grozam

09.210.2351

33

46.95

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Papildus līdzekļi nepieciešami grīdas seguma nomaiņai virtuvē

09.210.2352

85

120.94

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Papildus līdzekļi nepieciešami saimniecības materiāliem

09.210.2223

325

462.43

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2222

325

462.43

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, lai segtu rēķinu par ūdeni, skolā palielinājies izglītojamo skaits, kā rezultātā arī ūdens patēriņš

09.210.1119

41

58.34

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1149

41

58.34

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami piemaksas par 4.kvalitātes pakāpi nodrošināšanai

Sākumskola "Ābelīte"

274

274

09.210.1147

274

389.87

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1149

274

389.87

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pedagogu piemaksām par kvalitātes pakāpi

Majoru vidusskola

2 317

2 317

09.210.1147

95

135.17

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1149

95

135.17

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pirmsskolas pedagogu kvalitātes pakāpes piemaksām

09.210.2312

197

280.31

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.5238

981

1 395.84

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami datoru komplektu iegādei pēc iepirkuma procedūras

09.210.5121

784

1 115.53

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2221

800

1 138.30

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2244

1 241

1 765.78

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami avārijas remonta nodrošināšanai

09.210.2222

441

627.49

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

540

540

09.210.2222

400

569.15

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2223

400

569.15

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami rēķina par elektroenerģiju segšanai

09.210.2234

140

199.20

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2239

140

199.20

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami arhīva sakārtošanas pakalpojuma apmaksai

Jūrmalas pilsētas muzejs

1 040

1 040

08.220.1221

300

426.86

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.220.1227

150

213.43

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami veselības apdrošināšanas izdevumu segšanai

08.220.1228

150

213.43

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami pabalsta izmaksai

08.220.2244

330

469.55

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.220.2214

60

85.37

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami mobilā telefona rēķinu segšanai

08.220.2222

120

170.74

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami ūdens un kanalizācijas rēķinu apmaksai

08.220.2223

150

213.43

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami elektroenerģijas apmaksai

08.220.5121

182

258.96

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

EKK precizēšana

08.220.5238

182

258.96

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami datora iegādei

08.620.2390

20

28.46

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas brīvdabas muzejā . Aktivitāte: Vīna svētki/Pārtikas prod. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2390

20

28.46

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas brīvdabas muzejā . Aktivitāte: Ziemassvētku pasākums (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami muzeja teritorijas noformēšanai Ziemassvētku pasākumam

08.620.2390

118

167.90

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā. Aktivitāte: Latvijas mākslinieku zīmējumu izstāde/ Kafija, konditoreja (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2390

118

167.90

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā. Aktivitāte: Pārējo mākslas izstāžu iekārtošanas, noformēšanas, atklāšanas un reklāmas pasākumi 2013.gadā / Konditorejas izstr., kafija (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami kafijai un konditorejas izstr. sakarā ar diviem ārpusplāna pasākumiem

08.620.2231

90

128.06

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā. Aktivitāte: Astotā starptautiskā jūras ainavu izstāde "Marina" / Mākslinieku saimnieciskā apkalpošana (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2231

90

128.06

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā. Aktivitāte: Pārējo mākslas izstāžu iekārtošanas, noformēšanas, atklāšanas un reklāmas pasākumi/ Saimnieciskā apkalpošana (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami saimnieciskai apkalpošanai sakarā ar diviem ārpusplāna pasākumiem

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

856

856

03.110.2122

59

83.95

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.2219

216

307.34

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pastmarku iegādei

03.110.2232

157

223.39

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.1210

640

910.64

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.2311

100

142.29

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami kopētāju kasetņu iegādei

03.110.2243

540

768.35

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pilsētas videonovērošanas sistēmas defektācijai un remonta izdevumiem2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.75

(protokols Nr.27, 17.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

9 215

9 215

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

4 589

4 589

09.210.1227

1 358

1 932.26

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2279

400

569.15

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1149

624

887.87

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami kvalitātes piemaksām pedagogiem

09.210.2219

350

498.01

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2353

82

116.68

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami elektroiekārtu remonta detaļām

09.210.2234

60

85.37

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2361

300

426.86

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami apģērba iegādei skolas audzēkņiem

09.210.2515

67

95.33

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2212

89

126.64

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami interneta nodrošināšanai

09.210.2519

199

283.15

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2249

95

135.17

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami veļas mazgāšanas nodrošināšanai

09.210.2224

200

284.57

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2352

300

426.86

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami saimniecības preču iegādei

09.210.2244

564

802.50

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2355

100

142.29

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami datortehnikas uzturēšanai

09.210.2232

661

940.52

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2390

450

640.29

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami Ziemassvētku paciņu sarūpēšanai

09.210.2222

170

241.89

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2370

169

240.47

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami mācību līdzekļu iegādei

09.210.1210

560

796.81

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2351

495

704.32

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami remontmateriāliem

09.210.5238

1 209

1 720.25

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami datoru iegādei

09.210.2354

47

66.87

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami a/m uzturēšanai

09.210.5239

629

894.99

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami digitālo klavieru iegādei

P.i.i. "Podziņa"

3 001

3 001

09.100.5121

126

179.28

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2312

126

179.28

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami monitoru iegādei

09.100.5238

275

391.29

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2352

275

391.29

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami saimniecības preču iegādei

09.100.2214

45

64.03

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2223

45

64.03

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami elektroenerģijas rēķinu apmaksai

09.100.2243

70

99.60

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2224

70

99.60

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atkritumu izvešanas nodrošināšanai

09.100.2249

385

547.81

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.5232

1 500

2 134.31

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami trauku mazgājamās mašīnas iegādei

09.100.2263

2 100

2 988.03

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2370

550

782.58

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami mācību līdzekļu iegādei, logopēdu darba nodrošināšanai

09.100.2312

120

170.74

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami trauku mazgājamās mašīnas palikņa iegādei

09.100.2362

190

270.35

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami jaunu trauku iegādei sakarā ar bērnu skaita pieaugumu un patapinājumā esošo trauku atgriešanu

09.100.2311

50

71.14

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami biroja preču iegādei

09.100.2244

60

85.37

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami iestādes apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas apmaksai, jo papildus veikta ventilācijas kanālu tīrīšana

09.100.2235

15

21.34

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pirmsskolas skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu apmaksai

Vaivaru pamatskola

538

538

09.210.1119

538

765.51

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1150

538

765.51

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami šajā EKK, jo ar asistentiem noslēgti uzņēmuma līgumi

Jūrmalas sporta skola

1 087

1 087

09.510.1149

737

1 048.66

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.1119

737

1 048.66

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darba algas izmaksai

09.510.1221

350

498.01

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.1119

350

498.01

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darba algas izmaksai3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.75

(protokols Nr.27, 17.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU BUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

16 167

16 167

Jūrmalas pilsētas dome

10 488

10 488

LV81PARX0002484577002

04.730.2239

700

996.01

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana, reklāmu ievietošana Latvijas un ārvalstu ziņu portalos, radio, vilcienos, lidostās, žurnālos, tv. (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2231

700

996.01

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšanai Jūrmalā

04.730.2390

394

560.61

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas suvenīru izstrāde un iepirkšana pārdošanai TICĀ (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2243

394

560.61

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas suvenīrmonētu pārdošanas aparāta remonts pārejot uz EUR (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami suvenīrmonētu automāta apmaksas sistēmas nomaiņai uz EUR

01.110.2219

1 800

2 561.17

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Pārējo sakaru pakalpojumu apmaksa (pasta pakalpojumi)

Līdzekļu ekonomija

01.110.2390

1 800

2 561.17

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Pārējie materiāli

Līdzekļi nepieciešami preču iegādei (ziedi, kafija, konditorejas izstrādājumi u.c.)

01.110.2219

964

1 371.65

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Pārējo sakaru pakalpojumu apmaksa (pasta pakalpojumi)

Līdzekļu ekonomija

01.110.2231

964

1 371.65

Programma: Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Ārzemju un iekšzemju delegāciju saimnieciskā apkalpošana

Līdzekļi nepieciešami sociālo darbinieku svinīgam pasākumam

03.600.2243

1 100

1 565.16

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums. Aktivitāte: Naudas maiņas un caurlaižu aparātu remonts

Līdzekļu pārdale

03.600.2352

1 100

1 565.16

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums. Aktivitāte: Saimniecības materiāli

Līdzekļi nepieciešami 18 pārvalku iegādei caurlaižu aparātu nosegšanai ziemas periodā

03.600.2223

1 500

2 134.31

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums. Aktivitāte: Elektrība

Līdzekļu pārdale

06.600.2223

3 250

4 624.33

Programma:Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Maksa par elektroenerģiju

Līdzekļi nepieciešami elektroenerģijas izdevumu apmaksai

03.600.2243

250

355.72

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums. Aktivitāte: Naudas maiņas un caurlaižu aparātu remonts

Līdzekļu pārdale

06.600.2221

2 280

3 244.15

Programma:Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Maksa par apkuri

Līdzekļi nepieciešami apkures izdevumu apmaksai

03.600.2311

3 700

5 264.63

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums. Aktivitāte: Vienreizējo čeku iegāde

Līdzekļu pārdale

03.600.2353

80

113.83

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums. Aktivitāte: Caurlaižu aparātu rezerves daļas (līdz Ls 150)

Līdzekļu pārdale

Jūrmalas Sporta skola

500

500

09.510.5239

500

711.44

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.2221

500

711.44

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami izdevumu par apkuri segšanai

Pumpuru vidusskola

3 352

3 352

09.210.2221

246

350.03

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2355

128

182.13

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami norēķiniem par kārtridžiem

09.210.2222

116

165.05

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2322

234

332.95

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami degvielas izdevumiem skolēnu ekskursijai

09.210.2221

1 513

2 152.81

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5232

2 990

4 254.39

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pļaujmašīnas, piekabes un sniega lāpstas iegādei

09.210.2223

1 477

2 101.58

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Vaivaru pamatskola

147

147

09.210.2249

57

81.10

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2224

7

9.96

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, jo palielinoties dalībnieku skaitam nometnēs, pieaudzis atkritumu izvešanas reižu skaits

09.210.5239

90

128.06

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2269

88

125.21

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami papildus, jo palielinoties dalībnieku skaitam nometnēs, neplānoti nācās īrēt gultas veļu

09.210.2322

30

42.69

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami papildus, jo nācās mainīt mācību ekskursijas maršrutu un objektu

09.210.5238

22

31.30

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami, lai pieslēgtu Braila drukas printeri, instalētu speciālo programmu neredzīgajiem Jaws for Windows, lai datoru varētu izmantot stundās neredzīgie izglītojamie

Slokas pamatskola

202

202

09.210.2279

53

75.41

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2219

53

75.41

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pakalpojuma (e-klase) apmaksai

09.210.2231

149

212.01

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2222

149

212.01

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami sakarā ar valsts mēroga sporta sacensībām skolas telpās

Jūrmalas mūzikas vidusskola

250

250

09.510.2235

250

355.72

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2214

200

284.57

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami mobilā telefona rēķinu apmaksai

09.510.2222

50

71.14

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami ūdens un kanalizācijas izdevumu apmaksai sakarā ar ūdensvada cauruļu plīsumu

Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

1 005

1 005

10.200.5121

290

412.63

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale

10.200.5238

290

412.63

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļi nepieciešami datortehnikas iegādei.

10.200.5232

175

249.00

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale

10.200.5238

175

249.00

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļi nepieciešami datortehnikas iegādei.

10.200.2219

468

665.90

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale

10.200.2341

468

665.90

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļi nepieciešami medikamentu iegādei

10.200.2219

72

102.45

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale

10.200.2390

72

102.45

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļi nepieciešami atklātņu, fotofilmiņu iegādei, lai nodrošinātu uzņēmuma korporatīvo sadarbību

Jūrmalas pilsētas muzejs

16

16

08.220.2239

16

22.77

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.220.2243

16

22.77

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami kases aparāta ārpusplāna tehniskai pārbaudei, sakarā ar EUR ieviešanu

Sākumskola "Taurenītis"

111

111

09.210.1147

111

157.94

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1119

111

157.94

Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana

EKK precizēšana

Jūrmalas centrālā bibliotēka

96

96

08.210.2355

96

136.60

Programma: Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana. Aktivitāte: Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāli

Līdzekļu ekonomija

08.210.2214

2

2.85

Programma: Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Līdzekļi nepieciešami LMT 2013.gada rēķinu apmaksai

08.210.5121

94

133.75

Programma: Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Līdzekļi nepieciešami skenēšanas programmas iegādei4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.75

(protokols Nr.27, 17.punkts)

Valsts budžeta līdzekļu sadalījums pašvaldības izglītības iestādēm darba samaksas nodrošināšanai

Pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Summa Ls

Summa EUR

Summa Ls

Summa EUR

Summa Ls

Summa EUR

Slokas pamatskola

Kopā

248

352.87

-4

-5.69

09.210.1119

-2 580

-3 671.01

-4

-5.69

09.210.1145

52

73.99

09.210.1147

200

284.57

09.210.1149

1 828

2 601.01

09.210.1210

48

68.30

09.210.1221

700

996.01

Majoru vidusskola

Kopā

12 028

17 114.30

391

556.34

288

409.79

09.210.1119

5 870

8 352.26

-63

-89.64

152

216.28

09.210.1149

4 177

5 943.34

317

451.05

80

113.83

09.210.1210

1 981

2 818.71

77

109.56

56

79.68

09.210.1221

0

0.00

60

85.37

0

0.00

Alternatīvā skola

Kopā

-908

-1 291.97

148

210.59

-4

-5.69

09.210.1119

-1 484

-2 111.54

58

82.53

-228

-324.41

09.210.1149

380

540.69

0

0.00

100

142.29

09.210.1210

-176

-250.43

28

39.84

0

0.00

09.210.1221

372

529.31

62

88.22

124

176.44

Vaivaru pamatskola

Kopā

2 152

3 062.02

289

411.21

-724

-1 030.16

09.210.1119

-613

-872.22

233

331.53

-584

-830.96

09.210.1145

649

923.44

0

0.00

0

0.00

09.210.1149

1 696

2 413.19

0

0.00

0

0.00

09.210.1210

420

597.61

56

79.68

-140

-199.20

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Kopā

2 080

2 959.57

-620

-882.18

09.210.1119

-6 021

-8 567.11

-591

-840.92

09.210.1149

5 697

8 106.10

90

128.06

09.210.1210

404

574.84

-119

-169.32

09.210.1221

2 000

2 845.74

0

0.00

Kauguru vidusskola

Kopā

6 824

9 709.68

147

209.16

-176

-250.43

09.210.1119

-1 880

-2 675.00

118

167.90

-144

-204.89

09.210.1149

6 784

9 652.76

0

0.00

0

0.00

09.210.1210

1 320

1 878.19

29

41.26

-32

-45.53

09.210.1221

600

853.72

0

0.00

0

0.00

Pumpuru vidusskola

Kopā

404

574.84

1 503

2 138.58

908

1 291.97

09.210.1119

-12 759

-18 154.42

798

1 135.45

311

442.51

09.210.1147

4 983

7 090.17

0

0.00

209

297.38

09.210.1149

7 600

10 813.83

387

550.65

212

301.65

09.210.1210

80

113.83

292

415.48

176

250.43

09.210.1221

500

711.44

26

36.99

0

0.00

Jaundubultu vidusskola

Kopā

3 956

5 628.88

75

106.72

09.210.1119

481

684.40

60

85.37

09.210.1145

101

143.71

0

0.00

09.210.1149

1 856

2 640.85

0

0.00

09.210.1210

768

1 092.77

15

21.34

09.210.1221

750

1 067.15

0

0.00

Lielupes vidusskola

Kopā

-2 116

-3 010.80

-365

-519.35

256

364.26

09.210.1119

-2 830

-4 026.73

-345

-490.89

6

8.54

09.210.1145

-66

-93.91

0

0.00

0

0.00

09.210.1149

1 112

1 582.23

0

0.00

152

216.28

09.210.1210

-408

-580.53

-70

-99.60

48

68.30

09.210.1221

76

108.14

50

71.14

50

71.14

Mežmalas vidusskola

Kopā

4 652

6 619.20

-583

-829.53

1 540

2 191.22

09.210.1119

-1 806

-2 569.71

-470

-668.75

920

1 309.04

09.210.1145

297

422.59

0

0.00

0

0.00

09.210.1147

2 688

3 824.68

0

0.00

80

113.83

09.210.1149

3 540

5 036.97

0

0.00

240

341.49

09.210.1210

-567

-806.77

-113

-160.78

300

426.86

09.210.1221

500

711.44

0

0.00

0

0.00

Sākumskola "Atvase"

Kopā

-5 412

-7 700.58

1

1.42

09.210.1119

-7 163

-10 192.03

0

0.00

09.210.1145

232

330.11

0

0.00

09.210.1149

2 571

3 658.20

0

0.00

09.210.1210

-1 052

-1 496.86

1

1.42

Sākumskola "Taurenītis"

Kopā

920

1 309.04

-144

-204.89

1 752

2 492.87

09.210.1119

-160

-227.66

-118

-167.90

1 213

1 725.94

09.210.1147

384

546.38

0

0.00

-73

-103.87

09.210.1149

516

734.20

0

0.00

172

244.73

09.210.1210

180

256.12

-26

-36.99

340

483.78

09.210.1221

0

0.00

100

142.29

Vakara vidusskola

Kopā

-10 680

-15 196.27

09.210.1119

-10 488

-14 923.08

09.210.1149

1 184

1 684.68

09.210.1210

-2 076

-2 953.88

09.210.1221

700

996.01

Ķemeru vidusskola

Kopā

-2 260

-3 215.69

-442

-628.91

09.210.1119

-2 869

-4 082.22

-412

-586.22

09.210.1145

400

569.15

0

0.00

09.210.1149

799

1 136.87

55

78.26

09.210.1210

-440

-626.06

-85

-120.94

09.210.1221

-150

-213.43

0

0.00

Sākumskola "Ābelīte"

Kopā

756

1 075.69

464

660.21

3 256

4 632.87

09.210.1119

-183

-260.39

355

505.12

1 954

2 780.29

09.210.1145

0

0.00

0

0.00

143

203.47

09.210.1149

808

1 149.68

17

24.19

608

865.11

09.210.1210

148

210.59

92

130.90

632

899.25

09.210.1221

-17

-24.19

0

0.00

-81

-115.25

Sporta skola

Kopā

1 971

2 804.48

09.510.1119

1 588

2 259.52

09.510.1210

383

544.96

Mākslas skola

Kopā

220

313.03

280

398.40

09.510.1119

175

249.00

224

318.72

09.510.1210

45

64.03

56

79.68

Bērnu un jauniešu interešu centrs

Kopā

-598

-850.88

09.510.1119

-609

-866.53

09.510.1149

226

321.57

09.510.1210

-115

-163.63

09.510.1221

-100

-142.29

Jūrmalas Sporta centrs

Kopā

-1 098

-1 562.31

09.510.1119

-885

-1 259.24

09.510.1210

-213

-303.07

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

-260

-369.95

09.100.1119

-108

-153.67

"Namiņš"

09.100.1210

-52

-73.99

09.100.1221

-100

-142.29

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

400

569.15

09.100.1119

329

468.12

"Austras koks"

09.100.1149

20

28.46

09.100.1210

76

108.14

09.100.1221

-25

-35.57

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

744

1 058.62

09.100.1119

699

994.59

"Katrīna"

09.100.1210

144

204.89

09.100.1221

-99

-140.86

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

-804

-1 143.99

09.100.1119

-754

-1 072.85

"Mārīte"

09.100.1145

-384

-546.38

09.100.1149

524

745.58

09.100.1210

-160

-227.66

09.100.1221

-30

-42.69

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

920

1 309.04

09.100.1119

897

1 276.32

"Saulīte"

09.100.1210

180

256.12

09.100.1221

-157

-223.39

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

976

1 388.72

09.100.1119

704

1 001.70

"Bitīte"

09.100.1149

180

256.12

09.100.1210

192

273.19

09.100.1221

-100

-142.29

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

-756

-1 075.69

09.100.1119

-595

-846.61

"Lācītis"

09.100.1210

-152

-216.28

09.100.1221

-9

-12.81

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

2 248

3 198.62

09.100.1119

1 602

2 279.44

"Madara"

09.100.1149

216

307.34

09.100.1210

436

620.37

09.100.1221

-6

-8.54

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

856

1 217.98

09.100.1119

788

1 121.22

"Zvaniņš"

09.100.1210

168

239.04

09.100.1221

-100

-142.29

Pavisam kopā

12 644

17 990.79

1 355

1 927.99

11 700

16 647.605.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.75

(protokols Nr.27, 17.punkts)

Valsts budžeta līdzekļu sadalījums pašvaldības izglītības iestāžu mācību līdzekļu iegādei

Pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm

Pašvaldību izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma

N.p.k.

Izglītības iestāde

EKK kods

skolēnu skaits

summa Ls

summa EUR

5-6 gadīgie bērni

Summa Ls

Summa EUR

Kopā summa Ls

Kopā summa EUR

01.09.2012.

01.09.2012.

1

Kauguru vidusskola

09.210.2370

631

1193

1697.49

44

360

512.23

1553

2209.72

2

Pumpuru vidusskola

09.210.2370

486

919

1307.62

34

277

394.14

1196

1701.75

3

Mežmalas vidusskola

09.210.2370

431

815

1159.64

27

220

313.03

1035

1472.67

4

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.2370

339

641

912.06

641

912.06

5

Majoru vidusskola

09.210.2370

406

767

1091.34

14

115

163.63

882

1254.97

6

Jūrmalas vakara vidusskola

09.210.2370

401

758

1078.54

758

1078.54

7

Slokas pamatskola

09.210.2370

336

635

903.52

635

903.52

8

Sākumskola "Atvase"

09.210.2370

360

680

967.55

680

967.55

9

Sākumskola "Ābelīte"

09.210.2370

97

183

260.39

72

587

835.23

770

1095.61

10

Lielupes vidusskola

09.210.2370

193

365

519.35

30

245

348.60

610

867.95

11

Jaundubultu vidusskola

09.210.2370

221

418

594.76

418

594.76

12

Sākumskola "Taurenītis"

09.210.2370

129

244

347.18

55

448

637.45

692

984.63

13

Alternatīvā skola

09.210.2370

159

300

426.86

34

277

394.14

577

821.00

14

Vaivaru pamatskola

09.210.2370

128

243

345.76

29

236

335.80

479

681.56

15

Ķemeru vidusskola

09.210.2370

126

239

340.07

239

340.07

16

Mākslas skola

09.510.2370

48

392

557.77

392

557.77

KOPĀ

4443

8400

11952.12

387

3157

4492.01

11557

16444.13

17

P.i.i."Katrīna"

09.100.2370

35

285

405.52

285

405.52

18

P.i.i."Lācītis"

09.100.2370

95

775

1102.73

775

1102.73

19

P.i.i "Madara"

09.100.2370

84

685

974.67

685

974.67

20

P.i.i."Mārīte"

09.100.2370

117

955

1358.84

955

1358.84

21

P.i.i."Namiņš"

09.100.2370

30

245

348.60

245

348.60

22

P.i.i "Austras koks"

09.100.2370

27

220

313.03

220

313.03

23

P.i.i."Saulīte"

09.100.2370

84

685

974.67

685

974.67

24

P.i.i."Zvaniņš"

09.100.2370

54

440

626.06

440

626.06

25

P.i.i."Bitīte"

09.100.2370

73

595

846.61

595

846.61

KOPĀ

599

4885

6950.73

4885

6950.73

PAVISAM KOPĀ

4443

8400

11952.12

986

8042

11442.74

16442

23394.866.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.75

(protokols Nr.27, 17.punkts)

Valsts mērķdotāciju budžeta atlikuma sadale pašvaldības izglītības iestādēm darba samaksas nodrošināšanai

Kredītrīkotājs

VFK/EKK

Interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ķemeru vidusskola

Kopā

-95

-135.17

09.210.1149

-77

-109.56

09.210.1210

-18

-25.61

Lielupes vidusskola

Kopā

95

135.17

09.210.1149

77

109.56

09.210.1210

18

25.61

Sākumskola "Ābelīte"

Kopā

-83

-118.10

09.210.1149

-67

-95.33

09.210.1210

-16

-22.77

Alternatīvā skola

Kopā

83

118.10

09.210.1149

67

95.33

09.210.1210

16

22.77

Mākslas skola

Kopā

310

441.09

220

313.03

09.510.1149

250

355.72

220

313.03

09.510.1210

60

85.37

Sākumskola "Atvase"

Kopā

159

226.24

09.210.1149

128

182.13

09.210.1210

31

44.11

Sporta skola

Kopā

69

98.18

09.510.1149

56

79.68

09.510.1210

13

18.50

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Kopā

66

93.91

09.210.1149

53

75.41

09.210.1210

13

18.50

Pumpuru vidusskola

Kopā

113

160.78

09.210.1149

91

129.48

09.210.1210

22

31.30

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs

Kopā

293

416.90

09.510.1149

236

335.80

09.510.1210

57

81.10

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

138

196.36

"Zvaniņš"

09.100.1149

138

196.36

09.100.1210

KOPĀ

1 010

1 437.10

0

358

509.39


Lejupielāde: DOC un PDF