Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 22.01.2014. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 76

protokols Nr. 30, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20
„Parpašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā ”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā ” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 1.punkta 1.2.apakšpunktā vārdus „1.7.punktu”;

1.2. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā

„6.1. Pašvaldības nodeva par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā ieskaitāma Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē;”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.76
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20
„ Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu
un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā ”

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz precizēt saistošo noteikumu redakciju.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pēc Vides aizsardzības un reģinālās attīstības ministrijas 2013.gada 4.novembra atzinuma  Nr.18-6/10645 novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF