Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 18.02.2014. Stājas spēkā 19.02.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 78

protokols Nr. 31, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto daļu

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” šādu grozījumu:

Izteikt saistošo noteikumu 22.punktu šādā redakcijā:

„22. Klienta vidējos mēneša izdevumus par īres, apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem aprēķina, pamatojoties uz klienta iesniegtajiem īres, apsaimniekošanas un pakalpojumu izdevumus apliecinošiem dokumentiem un ievērojot šajos saistošajos noteikumos noteiktos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai (pielikums), saskaņā ar šādu formulu:

Kv = A : S x (S – N) : M , kur

Kv – klienta vidējie izdevumi mēnesī par īres, apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem;

A – kopējie klienta izdevumi par īri, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, ievērojot šajos saistošajos noteikumos noteiktos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai (pielikums), par kuriem klients ir iesniedzis izdevumus apliecinošus dokumentus;

S – personu skaits, kuras mitinās mājoklī;

N – personu skaits, kuras mitinās mājoklī, bet nav klienta ģimenes locekļi;

M – šo saistošo noteikumu 25.punktā, 26.2.apakšpunktā vai 27.punktā minētais mēnešu skaits, par kuriem klients ir iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.78

(protokols Nr.31, 13.punkts)

Normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Jūrmalas pilsētā

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi normatīvie izdevumi:

1. Par dzīvojamo telpu īri vai apsaimniekošanas izdevumiem un par apkuri:

1.1. par visu dzīvokļa kopējo platību, bet ne vairāk kā 100 m2 – represētās personas ģimenei, redzes invalīdiem;

1.2. par visu dzīvokļa kopējo platību, bet ne vairāk kā 40 m2, īrniekam, kurš dzīvo vienistabas dzīvoklī vai īrē istabu kopējā dzīvoklī;

1.3. par 30 m2 vienai personai, kura dzīvo viena dzīvoklī ar divām un vairāk istabām;

1.4. pārējos gadījumos par dzīvokļa kopējo platību, kas nepārsniedz 20 m2 uz katru personu;

1.5. par dzīvojamās telpas īri vai apsaimniekošanas izdevumiem – saskaņā ar noslēgtā īres vai apsaimniekošanas līguma nosacījumiem un ņemot vērā normatīvās platības aprēķinus, bet ne vairāk kā 0,71 euro par 1 m2 mēnesī;

1.6. par apkuri, ņemot vērā normatīvās platības:

1.6.1. centralizētā apkure – atbilstoši komunālo maksājumu kvītī norādītajai summai;

1.6.2. ar cieto kurināmo – pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem vai iesniegumu, bet ne vairāk kā 1,50 euro par kvadrātmetru;

1.6.3. ar gāzi (patēriņā iekļaujot apkuri, ūdens uzsildīšanu, gāzes pavardu) – ņemot vērā kvītī uzrādīto izlīdzināto maksājumu, aprēķinos iekļaujot mēneša maksājumu divkāršā apmērā, bet ne vairāk kā 0,85 euro par kvadrātmetru;

1.6.4. ar elektrību – pamatojoties uz izdevumu apliecinošiem dokumentiem, bet ne vairāk kā 0,85 euro par kvadrātmetru.

2. Par aukstā ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumiem:

2.1. 75% no komunālo maksājumu kvītī norādītās summas, ja dzīvoklī nav skaitītāju;

2.2. ja dzīvoklī ir skaitītāji – atbilstoši maksājumu kvītīs uzrādītajai m3 cenai un skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā par 3 m3 izmaksām vienai personai un 1 m3 katrai nākamajai personai ģimenē mēnesī;

2.3. aukstā ūdens zudumi – atbilstoši komunālo maksājumu kvītī norādītajam.

3. Par karstā ūdens piegādes nodrošināšanu ēkā un patēriņu:

3.1. 75% no komunālo maksājumu kvītī norādītās summas, ja dzīvoklī nav skaitītāju;

3.2. ja dzīvoklī ir skaitītāji – atbilstoši maksājumu kvītīs uzrādītajai m3 cenai un skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā par 1 m3 izmaksām vienai personai mēnesī.

4. Par gāzi, ja gāze netiek izmantota mājokļa apkurei:

4.1. atbilstoši dabasgāzes patēriņa pārskatam, bet ne vairāk kā 6 m3 vienai personai un 3 m3 izmaksas katrai nākamajai personai ģimenē mēnesī;

4.2. par balonu gāzi – 9 litri gāzes izmaksas mēnesī vienai personai un 6 litru gāzes izmaksas mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē.

5. Par elektroenerģiju:

5.1. saskaņā ar elektroenerģijas patēriņa tabulā uzrādīto, bet ne vairāk kā 50 kWh izmaksas mēnesī vienai personai un līdz 30 kWh izmaksas mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē, bet ne vairāk kā 150 kWh izmaksas mēnesī ģimenei;

5.2. ja dzīvoklī ir stacionāra elektriskā plīts – līdz 100 kW izmaksas mēnesī vienai personai un līdz 80 kWh izmaksas mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē, bet ne vairāk kā 240 kWh izmaksas mēnesī ģimenei.

6. Par sauso sadzīves atkritumu izvešanu – 75% apmērā no komunālo maksājumu kvītī vai līgumā norādītās summas mēnesī.

7. Par siltumtīklu apkalpošanu (tehnisko apkopi) – saskaņā ar maksājumu kvītī uzrādīto.

8. Par liftu un liftu apkalpošanu – saskaņā ar maksājumu kvītī uzrādīto.

9. Par elektrību koptelpās – saskaņā ar maksājumu kvītī uzrādīto.

10. Par fiksētā tālruņu līnijas abonēšanu – atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kā arī atsevišķi dzīvojošai pensionāru vai invalīdu ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu saskaņā ar izdevumus apliecinošu dokumentu, bet ne vairāk par 5 euro mēnesī.”.Paskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.78
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošo noteikumu pielikumu tiek noteikts normatīvo izdevumu apjoms, kuru piemēro dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Jūrmalas pilsētā. Dzīvokļa pabalsta normatīvi nodrošina sociālās palīdzības apjomu iepriekšējā līmenī, kā arī sniedz papildus atbalstu iedzīvotājiem, kuri veic apkuri ar cieto kurināmo, un redakcionāli precizē fiksētā tālruņu līnijas abonēšanas apmaksas apjomu. Redakcionāli tiek precizēts saistošo noteikumu 22.punkts.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu pielikuma projekts nepieciešams, lai noteiktu normatīvos izdevumus dzīvokļa pabalsta aprēķinam.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu pielikuma noteikto normatīvu piemērošanai nepieciešamais finansējuma apjoms ir atbilstošs plānotajam budžeta finansējumam.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF