Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 14

protokols Nr. 11, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu,
likumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”,
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”
un Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075
„Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Nolikuma 2.pielikumu izteikt jaunā redakcijā ar šī Nolikuma 1., 2. un 3.pielikumu un nosaukt par Nolikuma 2., 3. un 4.pielikumu.

1.2. aizstāt 5.2.apakšpunkta 2.pielikumu ar šī Nolikuma 1., 2. un 3.pielikumu.

1.3. izteikt Nolikuma 5.5.punktu šādā redakcijā:

„5.5. Darbiniekam, saskaņā ar 5.4.punktu noteiktā, kvalifikācijas pakāpe tiek koriģēta, ņemot vērā Darbinieka vērtēšanas rezultātus. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors organizē Darbinieku vērtēšanu pamatojoties uz Darba izpildes novērtēšanas veidlapu (2., 3. un 4.pielikums), kuru iesniedzis pašvaldības iestādes, struktūrvienības vadītājs.

1.4. Nolikuma 3.pielikumu nosaukt kā 6.pielikumu.

1.5. aizstāt 6.8.2.apakšpunkta 2.pielikumu ar šī Nolikuma 1., 2. un 3.pielikumu.

1.6. Nolikuma 6.9.punktu izteikt šādā redakcijā:

„6.9. Punktā 6.4.minētās piemaksas ir tiesīgi saņemt tikai tie darbinieki, kuri 6.8.punktā noteiktajā vērtēšanā visos vērtēšanas kritērijos ir saņēmuši “teicami” un “ļoti labi””.

1.7. Nolikuma 7.1.1punktu izteikt šādā redakcijā:

„7.1.1 Prēmiju var izmaksāt reizi gadā saskaņā ar Darbinieka darba izpildes novērtējumu, kuru nosaka ikgadējā darba izpildes novērtēšanā (saskaņā ar 2., 3. un 4.pielikumu). Prēmijas apmērs tiek noteikts:

1) 75% no mēnešalgas – ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 7,5 - 10;

2) 50% no mēnešalgas – ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 5,5 – 7,4;

3) prēmiju nepiešķir, ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 5,4 un mazāk”.

1.8. Nolikuma 7.4. punktu izteikt šādā redakcijā:

„7.4. 7.3.punktā noteikto darbinieku darbības un rezultātu izvērtējumu veic:”.

1.9. Nolikuma 7.7. punktu izteikt šādā redakcijā:

„7.7. Iesniegumu ar lūgumu izmaksāt naudas balvas Darbiniekiem par konkrētu Darbiniekam vai valsts vai pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā konkrētā Darbinieka ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā un Darbinieka novērtēšanu, iestādes, struktūrvienības vadītājs iesniedz Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram”.

1.10. izteikt Nolikuma 12.7.apakšpunkta ceturto teikumu šādā redakcijā:

„Darba izpildes novērtēšanas rezultātu 5 (piecu) darba dienu laikā var apstrīdēt (izņemot Darba izpildes novērtēšanu pirms pārbaudes laika beigām), iesniedzot rakstisku iesniegumu attiecīgajam apstrīdēšanas komisijas vadītājam”.

2. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija nolikumam Nr.14

(protokols Nr.11, 4.punkts)

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

1.Jūrmalas pilsētas domes:

1.1. izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekiem,

1.2. pārvalžu vadītājiem,

1.3. neatkarīgo nodaļu vadītājiem.

2. Jūrmalas pašvaldības iestāžu (tai skaitā aģentūras) vadītājiem.

Darbinieka vārds, uzvārds:

Amats:

Struktūrvienība (nodaļa/pārvalde/iestāde):

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

(Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors)

JPD priekšsēdētājs (izpilddirektoram)

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

1. Darba izpildes novērtējums (rezultāta kritēriju novērtējums)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

1.1. Amata aprakstā noteikto pienākumu darba izpilde

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (1.)

1.2. Lietvedības programmā DocLogix noteikto darba uzdevumu izpilde

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (2.)

 1.3. Darba disciplīna

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (3.)

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

Darba izpildes gala vērtējums (1.+2.+3.)/3 =

2. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritēriju novērtējums)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums nr.4.)

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi

a ttiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi

a ttiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido

a ttiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši

a ttiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja komentāri

Darba vadītāja vērtējums

1. Komandas vadīšana

2. Līderība

3. Plānošana, organizēšana un kontrole

4. Rezultātu sasniegšana

5. Stratēģiskais redzējums

6. Pārmaiņu vadīšana

7. Iestādes vērtību izpratne: lojalitāte

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)/7 =

3. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritēriju novērtējums)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām. Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī , ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido

profesionālās kavlifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja komentāri

Darba vadītāja vērtējums

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka pašnovērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

4. Novērtēšanas kopsavilkums

1. Darba izpildes gala vērtējums:

2. Rīcībprasmju gala vērtējums:

3. Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums:

4. DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.)/3 =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs

(Jūrmalas pilsētas domes

izpilddirektors)

vārds, uzvārds, paraksts

datums2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija nolikumam Nr.14

(protokols Nr.11, 4.punkts)

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

1.Jūrmalas pilsētas domes:

1.1. struktūrvienību vadītājiem (kuri ir pārvaldes vadītāja pakļautībā),

1.2. struktūrvienību darbiniekiem (izņemot fiziskā un kvalificētā darba veicējus).

2. Jūrmalas pašvaldības iestāžu (tai skaitā aģentūras) struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem (izņemot fiziskā un kvalificētā darba veicējus).

Darbinieka vārds, uzvārds:

Amats:

Pamatstruktūrvienība (nodaļa/daļa utml.):

Struktūrvienība (pārvalde/iestāde):

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

Darba vadītāja amats:

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

1. Darba izpildes novērtējums (rezultāta kritēriju novērtējums)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi un disciplīnu saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

1.1. Amata aprakstā noteikto pienākumu darba izpilde

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darba vadītāja vērtējums (1.)

1.2. Lietvedības programmā DocLogix noteikto darba uzdevumu izpilde

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darba vadītāja vērtējums (2.)

1.3. Darba disciplīna

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darba vadītāja vērtējums (3.)

 

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

Darba izpildes gala vērtējums (1.+2.+3.)/3 =

2. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritēriju novērtējums)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums nr.4).

Šīs novērtēšanas izpratnē:

Klientu apkalpošana ir darbības, ar kuru palīdzību pašvaldības darbinieks nodrošina pakalpojumu un konsultācijas sniegšanu, kā arī informācijas un dokumentu apriti ārējam klientam, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ārējais klients ir sniegtā pakalpojuma, konsultācijas saņēmējs vai sadarbības partneris, kurš nav pašvaldības darbinieks.

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi

a ttiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi

a ttiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido

a ttiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši

a ttiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darba vadītāja vērtējums

1. Atbildība

2. Efektivitāte/produktivitāte

3. Savstarpējā saskarsme/komunikācija

4. Jaunrade/iniciatīva

5. Orientācija uz klientu *

6. Plānošana, organizēšana un kontrole **

7. Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

8. Spēja pieņemt un īstenot pārmaiņas

9. Iestādes vērtību izpratne: lojalitāte

* rīcībprasme vērtējama tikai Jūrmalas pilsētas domes darbiniekiem un Jūrmalas pašvaldības iestāžu (tai skaitā aģentūras) darbiniekiem, kuriem amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde ir saistīta ar klientu apkalpošanu !!!

** rīcībprasme vērtējama tikai Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītājiem (kuri ir pārvaldes vadītāja pakļautībā) un Jūrmalas pašvaldības iestāžu (tai skaitā aģentūras) struktūrvienību vadītājiem !!!

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.)/9 =

3. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritēriju novērtējums)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām. Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī , ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido

profesionālās kavlifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darba vadītāja vērtējums

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

4. Novērtēšanas kopsavilkums

1. Darba izpildes gala vērtējums:

2. Rīcībprasmju gala vērtējums:

3. Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums:

4. DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.)/3 =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

APSTIPRINU darba izpildes kopējo vērtējumu

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Pārvaldes/iestādes vadītāja gala komentārs, pamatojums (aizpilda, ja neapstiprina darba izpildes vērtējumu)!!!

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija nolikumam Nr.14

(protokols Nr.11, 4.punkts)

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

1.Jūrmalas pilsētas domes fiziskā un kvalificētā darba veicējiem.

2. Jūrmalas pašvaldības iestāžu (tai skaitā aģentūras) fiziskā un kvalificētā darba veicējiem.

(Atbilstoši 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”)

Darbinieka vārds, uzvārds:

Amats:

Pamatstruktūrvienība (nodaļa/daļa utml.):

Struktūrvienība (pārvalde/iestāde):

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

Darba vadītāja amats:

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

1. Darba izpildes novērtējums (rezultāta kritēriju novērtējums)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi un disciplīnu saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

1.1. Amata aprakstā noteikto pienākumu darba izpilde

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darba vadītāja vērtējums (1.)

1.2. Darba disciplīna

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darba vadītāja vērtējums (2.)

 

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

Darba izpildes gala vērtējums (1.+2.)/2 =

2. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritēriju novērtējums)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums nr.4).

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi

a ttiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi

a ttiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido

a ttiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši

a ttiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darba vadītāja vērtējums

1. Atbildība

2. Savstarpējā saskarsme/ komunikācija

3. Iniciatīva

4. Atsaucība

5. Iestādes vērtību izpratne: lojalitāte

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.)/5 =

3. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritēriju novērtējums)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām. Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī , ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido

profesionālās kavlifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darba vadītāja vērtējums

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

4. Novērtēšanas kopsavilkums

1. Darba izpildes gala vērtējums:

2. Rīcībprasmju gala vērtējums:

3. Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums:

4. DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.)/3 =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

APSTIPRINU darba izpildes kopējo vērtējumu

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Pārvaldes/iestādes vadītāja gala komentārs, pamatojums (aizpilda, ja neapstiprina darba izpildes vērtējumu)!!!

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums


Lejupielāde: DOC un PDF