Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2014.gada 13.novembrīNr. 2

protokols Nr. 16, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72., 73.pantu,
Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” (turpmāk – instrukcija) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

„35. Budžeta grozījumi tiek veikti, pamatojoties uz budžeta finansētu institūciju sagatavotajiem pieprasījumiem, pamatojot finanšu līdzekļu nepieciešamību un sniedzot detalizētus aprēķinus un atšifrējumus, izmaiņu gadījumā norādot arī līdzekļu ekonomijas vai samazinājuma iemeslus, t.sk:

35.1. papildus finanšu līdzekļu un/vai apropriācijas izmaiņu pieprasījumam pievienojama 1.pielikumā norādītā veidlapa;

35.2. ja budžeta grozījumi ietver grozījumus budžeta atšifrējumos, izmaiņu pieprasījumam pievienojama 2.pielikumā norādītā veidlapa.”

1.2. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

„39. Budžeta nodaļa izskata iesniegtos pieprasījumus, finansiālos pamatojumus, precizē tos, sagatavo atzinuma projektu un iesniedz materiālus izskatīšanai Finanšu komitejā.”

1.3. Instrukcijas 44.2.punktā vārdu „programmas” aizstāt ar vārdu „programmu”.

1.4. Svītrot 46., 47., 48.punktu.

1.5. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

1.6. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

2. Instrukcija stājas spēkā vienlaicīgi ar 2015.gada budžeta apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.2 XLSX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF