Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 31

protokols Nr. 3, 8. punkts

Par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 3.3.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.711 „Par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu par cietušu stihiskā nelaimē”, izskatot A.P. (personas kods ***) un L.S. (personas kods ***) 2013.gada 11.decembra iesniegumus palīdzības saņemšanai, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 8.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/1) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 15.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodrošināt A.P. (personas kods ***) ar pagaidu dzīvojamo telpu ***, Jūrmalā, uz vienu gadu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto īres līgumu.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmuma Nr.493 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” 1.pielikuma 6.punktu.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF