Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 32

protokols Nr. 3, 9. punkts

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu,
īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no
palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 1.5.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 8.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/1) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 15.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt dzīvojamās telpas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus un izslēgt personas no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, attiecīgais lēmums zaudē spēku.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmuma Nr.493 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” 1.pielikuma 7.punktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.32

(protokols Nr.3, 9.punkts)

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Nr.

p.k.

Iesniedzēja

vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Esošā dzīvojamā telpa: adrese, iesniedzēja deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, piederība, istabu skaits, labiekārtotība, platība

Lēmums

1.

Ļ.V.

***

2008.

1.grupa, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 23.02.2005. saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 3.4.3.apakšpunktu,

bērns bez vecāku gādības,

Nr.rindā 71

***, Rīga

2013.

***, Jūrmala,

pašvaldības īpašums

1 istabas dzīvoklis,

14,3 m2 (16,4 m2),

labiekārtots

1 cilvēks

1. Piešķirt Ļ.V. dzīvojamo telpu ***, Jūrmalā.

2. Noslēgt līgumu ar Ļ.V. par dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri uz 3 gadiem.

3. Izslēgt Ļ.V. no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

2.

A.B.

***

2012.

1.grupa, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 23.02.2005. saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 3.4.3.apakšpunktu,

bērns bez vecāku gādības,

Nr.rindā 108

***,

Jūrmala,

2003.

***, Jūrmala,

pašvaldības īpašums

1 istabas dzīvoklis,

14,1 m2 (16,1 m2),

labiekārtots

1 cilvēks

1. Piešķirt A.B. dzīvojamo telpu ***, Jūrmalā.

2. Noslēgt līgumu ar A.B. par dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri uz 3 gadiem.

3. Izslēgt A.B. no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

3.

E.K.

***

2013.

1.grupa, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 23.02.2005. saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 3.4.5.apakšpunktu,

atbrīvots no ieslodzījuma vietas,

2.grupas invalīds,

Nr.rindā 111

***, Jūrmala

2012.

***, Jūrmala,

pašvaldības īpašums

1 istabas dzīvoklis

14,1 m2 (16,2 m2)

labiekārtots

1 cilvēks

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmuma Nr.493 1.pielikuma 7.punktu.

2. Piešķirt E.K. dzīvojamo telpu ***, Jūrmalā.

3. Noslēgt līgumu ar E.K. par dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri uz 1 gadu.

4. Izslēgt E.K. no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.


Lejupielāde: DOC un PDF