Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 50

protokols Nr. 4, 2. punkts

Par iebraukšanas atļaujas izsniegšanas maksas pakalpojumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ” 10.2., 24., 25.6., 25.12., 27. un 28.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par iebraukšanas atļauju izsniegšanu iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētā 7,11 euro (5,00 lati) apmērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ” 24., 25.6., 25.12. un 28.punktā minētajos gadījumos un 24.1.punktā noteiktajām personām, ja kalendārā gada laikā atkārtoti tiek izsniegta iebraukšanas atļauja un tā tiek izsniegta Jūrmalas pilsētas domē.

2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā maksā ir iekļauta Latvijas Republikā noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes atvērtajā maksas pakalpojumu kontā, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv

4. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi iebraukšanas atļauju izsniegšanas nodrošināšanai.

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmums Nr.813 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē”.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF