Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 54

protokols Nr. 4, 10. punkts

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projekta apstiprināšanu

Saskaņā ar Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 17.marta spriedumu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.262 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai” nolemts nodot privatizācijai sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”, vienotās reģistrācijas numurs 40003426429.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.318 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.456 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumā Nr.318 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem””, apstiprināti privatizācijas pamatprincipi.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” ceturtās daļas 2.nodaļu, Jūrmalas pilsētas domes privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisijas 2014.gada 13.februāra lēmumu (protokols Nr.8.2-5/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļu privatizācijas projektu saskaņā ar pielikumu.

2. P rivatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisijai:

2.1. veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darbības lēmuma 1.punktā minētā objekta privatizācijai;

2.2. izsoli izsludināt pēc 2007.gada 4.oktobra Galvojuma līguma Nr.05-001723-IN/2 (ar 2009.gada 2.novembra līguma grozījumiem) starp Jūrmalas pilsētas domi un „Swedbank” AS izbeigšanas.

3. Jūrmalas pilsētas domes privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisijai izstrādāt grozījumus 2014.gada 11.februāra pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/194, paredzot privatizēto dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas finanšu līdzekļu atlikuma pārvaldīšanas kārtību.

4. 2014.gada 11.februāra pilnvarojuma līguma Nr.1.2-16/194 grozījumi noslēdzami līdz izsoles izsludināšanai un iekļaujami šī lēmuma pielikuma sastāvā.

5. Jūrmalas pilsētas dome pilnvaro Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju sagatavot un noslēgt vienošanās par izmaiņām 2014.gada 11.februāra pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/194.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF