Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 55

protokols Nr. 4, 11. punkts

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
„Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3,
Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana” noslēgumu

Pamatojoties uz 2008.gada 15.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.28 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” un 2009.gada 12.augusta vienošanos par projekta īstenošanu Nr.9-09/3.4.4.2/024/23 (identifikācijas Nr.3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/024) starp Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4.pasākuma „Mājokļa energoefektivitāte” 3.4.4.2.aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 222 718.30 (LVL 156 527.31), no kurām attiecināmo izmaksu summa ir EUR 115 962.56 (LVL 81 498.95, kur ERAF finansējums EUR 86 971.92 (LVL 61 124.21), valsts budžeta dotācija EUR 5 798.13 (LVL 4 074.95), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir EUR 23 192.51 (LVL 16 299.79), neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta, sastāda EUR 106 755.74 (LVL 75 028.36) (2.pielikums „Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā induktīvais projekta izmaksu plāns” un 3.pielikums „Pārskats par projekta finanšu līdzekļu apguvi”).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.55

(protokols Nr.4, 11.punkts)

Projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana” kopsavilkums

1. Projekta mērķis

Vispārīgais mērķis

Projekta vispārīgais mērķis bija veikt mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī uzlabot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus nodrošinot vienlīdzīgu vides pieejamību.

Specifiskais mērķis

Projekta specifiskais mērķis bija veikt sociālās dzīvojamās mājas Jūrmalā, Valkas ielā 3 renovācijas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas energoefektivitāti, ceļot tās iemītnieku dzīves kvalitāti un pielāgojot sociālo dzīvojamo ēku personu ar kustību traucējumiem vajadzībām.

2. Projekta aktivitātes un sasniedzamo rezultātu izpilde

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts

Piezīmes

Tehniskā projekta izstrāde

Izstrādāts tehniskais projekts

(1 gab.)

-

Fasādes remonta darbi (fasādes un gala sienu siltināšana)

Nosiltinātas sienas, veikta apdare

(visām ārsienām – 4 gab.)

-

Pirmā stāva grīdas rekonstrukcija un siltināšana

Rekonstruēta un nosiltināta pirmā stāva grīdas

(1 gab.)

-

Bēniņu pārseguma rekonstrukcija un siltināšana

Rekonstruēti un siltināti bēniņi (1 gab.)

-

Logu un durvju nomaiņa

Nomainītas durvis, uzstādīti PVC stikla pakešu logi, veikta iekšējo un ārējo aiļu apdare, uzstādītās iekšējās un ārējās palodzes

(1 kompl.)

-

Jumta rekonstrukcija un siltināšana

Rekonstruēts un siltināts jumts (1 gab.)

-

Apkures un vēdināšanas rekonstrukcija

Rekonstruēta apkures un vēdināšanas sistēma

 (1 kompl.)

-

Iekšējo apdares darbu veikšana

Veikti iekšējie apdares darbi

(1 kompl.)

-

Elektroinstalāciju nomaiņa ēkā

Rekonstruēta elektroinstalācija

(1 kompl.)

-

Ūdens apgāde un kanalizācija

Veikti ūdens apgādes un kanalizācijas darbi

(1 kompl.)

-

Labiekārtošanas darbi

Labiekārtota teritorija

 (1 kompl.)

-

Pandusu izbūve

Uzbūvēti 2 pandusi

(1 kompl.)

-

Inventarizācijas lieta, ekspertīze, u.c.dokumenti

Sagatavota dokumentācija

(1 kompl.)

-

Publicitātes pasākumi

Nodrošināta informācijas pieejamība par projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm

(1 kompl.)

-

3. Projekta budžeta izpilde (attiecināmās/ neattiecināmās izmaksas)

2009.gadā kopējais apstiprinātais projekta finansējums bija EUR 197 090.07, (LVL 138 515.69) no kuriem attiecināmo izmaksu summa bija EUR 172 230.68 (LVL 121 044.41), t.sk. ERAF līdzfinansējums EUR 129 173.01 (LVL 90 783.31), valsts budžeta dotācija EUR 8 611.53 (LVL 6 052.22), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums EUR 34 446.14 (LVL 24 208.88). Jūrmalas pašvaldības neattiecināmo izmaksu summa tika plānota EUR 24 859.39 (LVL 17 471.28) apmērā. Tomēr, izstrādājot tehnisko projektu tika secināts, ka kopējais darbu un finansējuma apjoms Skiču projektā nebija atspoguļots, līdz ar to projekta pieteikums bija nepilnīgs un piešķirtais finansējuma apmērs neprecīzs. Pēc tehniskā projekta izstrādes un iepirkuma par būvdarbu izpildi noslēgšanas summas atšķīrās no sākotnēji plānotām, bet ņemot vērā finanšu krīzi, cenas būvniecības tirgū bija zemākas nekā 2008.gada sākumā, līdz ar to dodot iespēju esošā finansējuma ietvaros sasniegt projekta mērķi un izpildīt uzdevumus. Tādējādi, pēc noslēgtā Būvniecības līguma faktiskie izdevumi bija sekojoši:

Kopējais finansējums EUR 178 017.41 (LVL 125 111.35), no kurām attiecināmas EUR 145 774.00 (LVL 102 450.55) t.sk. ERAF-EUR 109 330.50 (LVL 76 837.91), valsts-EUR 7 288.70 (LVL 5 122.53), JPD-EUR 29 154.80 (LVL 20 490.11), neattiecināmās izmaksas EUR 32 243.41 (LVL 22 660.80).

Tomēr, uzsākot būvdarbus objektā tika secināts, ka ir nepieciešama virkne papilddarbu, kuru īstenošanai būs nepieciešams papildus finansējums.

2008.gadā izstrādājot projekta pieteikumu, projekta budžetā netika iekļautas pozīcijas – labiekārtošana, ūdens vads un kanalizācija, pandusu izbūve, tehniskās dokumentācijas sagatavošana, kā arī būvuzraudzība un autoruzraudzība. Papilddarbu līgums, kā arī iepriekš neietvertie izdevumi palielināja kopējo finansējuma apjomu. Projekta lēmums tika grozīts uz kopējo finansējuma apmēru EUR 222 696.30 (LVL 156 511.85), no tā kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 172 230.68 (LVL 121 044.41), t.sk. ERAF līdzfinansējums EUR 129 173.01 (LVL 90 783.31), valsts budžeta dotācija EUR 8 611.53 (LVL 6 052.22), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums EUR 34 446.14 (LVL 24 208.88). Neattiecināmās izmaksas, kuras sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda EUR 50 465.62 (LVL 35 467.44).”

Pēc projekta gala pārbaudes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra secināja, ka projekta īstenošanas laikā no 2009.-2011.gadam ir pieļautas nobīdes par kurām tika piemērota finanšu korekcija gan Būvdarbu pamatlīgumam (iepirkums, termiņi), gan papilddarbu līgumam (papilddarbu apjoms pārsniedz 5% apmēru) – kopsummā 56 268.12 EUR (LVL 39 545.46) .

Tādējādi, faktiskās projekta izmaksas ir EUR 222 718.30 (LVL 156 527.31), no kurām attiecināmo izmaksu summa ir EUR 115 962.56 (LVL 81 498.95, kur ERAF finansējums EUR 86 971.92 (LVL 61 124.21), valsts budžeta dotācija EUR 5 798.13 (LVL 4 074.95), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir EUR 23 192.51 (LVL 16 299.79); neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta, sastāda EUR 106 755.74 (LVL 75 028.36).2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.55

(Protokols Nr.4, 11.punkts)

Projekta „ Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana ”

budžeta kopsavilkums, tai skaitā induktīvais projekta izmaksu plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome (JPD)

Projekta nosaukums: „ Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana ”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 10.600

Kopējais projekta finansējums: EUR 222 718.30/LVL 156 527.31, attiecināmās izmaksas EUR 115 962.56/LVL 81 488.95, kas sastāv no ERAF finansējuma (75%) EUR 86 971.92/LVL 61 124.21, valsts budžeta dotācija (5%) EUR 5 798.13/LVL 4 074.95, un pašvaldības līdzfinansējums (20%) EUR 23 192.51/LVL 16 299.79, neattiecināmās izmaksas EUR 106 755.74/LVL 75 028.36 ir 100% finansētas no pašvaldības budžeta.

IZMAKSU POZĪCIJAS

(AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*

PLĀNS (LVL)

FAKTISKĀ IZPILDE (LVL)

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas*

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas*

1.Projekta dokumentācijas sagatavošana un projekta uzraudzības izmaksas (nepārsniedzot 10% no projekta kopējās attiecināmajām izmaksām):

21 758.50

10 622.93

11 135.57

21 744.50

10 622.93

11 121.57

1.1.Ēkas energoaudits

1 062.00

0.00

1 062.00

1 062.00

0.00

1 062.00

1.2.Skiču projekts

11 033.00

9 800.00

1 233.00

11 033.00

9 800.00

1 233.00

1.3.Tehniskais projekts

3 569.50

0.00

3 569.50

3 569.50

0.00

3 569.50

1.4.Būvuzraudzības izmaksas

5 368.00

822.93

4 545.07

5 348.00

822.93

4 525.07

1.5.Autoruzraudzības izmaksas

726.00

0.00

726.00

732.00

0.00

732.00

2.Ēkas energoresursu patēriņa samazināšanas, renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas:

134 753.35

110 421.48

24 331.87

134 782.81

70 876.02

63 906.79

2.1.Fasādes siltināšana (fasādes remonta darbi)

35 022.66

35 022.66

0.00

31 144.63

20 056.02

11 088.61

2.2.Pirmā stāva grīdas rekonstrukcija un siltināšana

12 243.82

12 243.82

0.00

11 577.51

7 455.57

4 121.94

2.3.Bēniņu pārseguma rekonstrukcija un siltināšana

5 455.99

5 455.99

0.00

4 102.22

2 641.69

1 460.53

2.4.Logu un durvju nomaiņa

9 757.73

9 757.73

0.00

15 429.94

6 703.10

8 726.84

2.5.Jumta rekonstrukcija un siltināšana

14 327.00

14 327.00

0.00

13 731.60

8 842.66

4 888.94

2.6.Apkures un vēdināšanas rekonstrukcija

6 903.49

6 903.49

0.00

7 135.53

4 595.06

2 540.47

2.7.Iekšējie apdares darbi

19 345.88

19 345.88

0.00

25 970.09

15 036.39

10 933.70

2.8.Elektroinstalāciju nomaiņa ēkā

4 996.60

4 996.60

0.00

6 243.18

4 020.41

2 222.77

2.9.Ūdenspagāde un kanalizācija

8 569.26

0.00

8 569.26

9 966.74

0.00

9 966.74

2.10.Labiekārtošanas darbi

14 813.73

0.00

14 813.73

6 134.72

0.00

6 134.72

2.11.Pandusa izbūve

2 368.31

2 368.31

0.00

2 368.31

1 525.12

843.19

2.12.Inventarizācijas lieta, ekspertīze, u.c. dokumenti

948.88

0.00

948.88

978.34

0.00

978.34

KOPĀ (LVL):

156 511.85

121 044.41

35 467.44

156 527.31

81 498.95

75 028.36

KOPĀ (EUR):

222 692.30

172 230.68

50 465.62

222 718.30

115 962.56

106 755.74

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām (neattiecināmās izmaksas, kas fiksētas projekta pieteikumā).3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.55

(Protokols Nr.4, 11.punkts)

Pārskats par projekta „ Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana ” finanšu līdzekļu apguvi

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 10.600

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (EUR/LVL, : EUR 222 718.30/LVL 156 527.31, attiecināmās izmaksas EUR 115 962.56/LVL 81 488.95, kas sastāv no ERAF finansējuma (75%) EUR 86 971.92/LVL 61 124.21, valsts budžeta dotācija (5%) EUR 5 798.13/LVL 4 074.95, un pašvaldības līdzfinansējums (20%) EUR 23 192.51/LVL 16 299.79, neattiecināmās izmaksas EUR 106 755.74/LVL 75 028.36 ir 100% finansētas no pašvaldības budžeta.

Pozīcija

Plāns

(LVL)

Izpilde (LVL)

Plāns

(EUR)

Izpilde (EUR)

IEŅĒMUMI kopā

235 191

203 570

334 646

289 654

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

78 679

47 043

111 950

66 936

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

24 209

16 298

34 446

23 190

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

35 467

75 029

50 465

106 757

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

96 836

65 200

137 785

92 771

IZDEVUMI kopā

156 512

156 527

222 697

222 718

5000

Pamatkapitāla veidošana

156 512

156 527

222 697

222 718

5200

Pamatlīdzekļi

156 512

156 527

222 697

222 718

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

156 512

156 527

222 697

222 718

Atlikums perioda beigās, t.sk:

78 679

47 043

111 950

66 936

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

78 679

47 043

111 950

66 936


Lejupielāde: DOC un PDF