Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 56

protokols Nr. 4, 12. punkts

Par Eiropas Sociālā fonda projekta
„Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” noslēgumu

Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”” un 2010.gada 8.jūnija vienošanos starp Jūrmalas pilsētas domi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta īstenošanu (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/059/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem’ projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 68 147.19 (LVL 47 894.12), no kurām attiecināmo izmaksu summa ir EUR 38 594.43 (LVL 27 124.32), kura tika segta no Eiropas Sociālā fonda finansējuma, un neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta, sastāda EUR 29 552.76 (LVL 20 769.80) (2.pielikums „Projekta izmaksu kopsavilkums, tai skaitā induktīvais projekta izmaksu plāns” un 3.pielikums „Pārskats par projekta finanšu līdzekļu apguvi”).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.56

(Protokols Nr.4, 12.punkts)

Projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” kopsavilkums

1. Projekta mērķis

Projekta mērķis bija paaugstināt Jūrmalas pilsētas domes administratīvo kapacitāti, piesaistot speciālistus kvalitatīvu ilgtermiņa/īstermiņa dokumentu izstrādei un pašvaldības attīstības veicināšanai.

2. Projekta aktivitātes un sasniedzamo rezultātu izpilde

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts

Piezīmes

Speciālistu piesaiste

1) piesaistīti 2 speciālisti;

2) aktualizēts 1 investīciju plāns (finanšu ekonomists);

3) izstrādāts Jūrmalas pilsētas Teritorijas plāns 2009-2021. gadam (arhitekta palīgs);

4) izstrādāti 5 ES projektu pieteikumi (finanšu ekonomists).

1) Finanšu ekonomista amatā bija divi speciālisti – Ieva Strazdiņa (Kaire) -2010.-2013.gads un Saiva Liepiņa 2013.gads;

2) No 2010.gada līdz 2013.gadam Ieva Strazdiņa (Kaire) izstrādāja 2 investīciju plānus.

Speciālistu apmācība

1) 2 apmācīti speciālisti;

2) 2 iegūti sertifikāti.

-

Publicitāte

1) 2 informatīvi paziņojumi masu medijos – Jūrmalas pilsētas domes avīzē;

2) 2 informatīvi paziņojumi tīmekļa vietnē – www.jurmala.lv;

3) 3 projekta plakāti.

-

3. Projekta budžeta izpilde (attiecināmās/ neattiecināmās izmaksas)

Atbilstoši 2010.gada 16.novembra vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/059/808/1.1/16/868, kas noslēgta starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Jūrmalas pilsētas domi, laika posmā 16.11.2010 – 30.09.2012, projekts ir finansēts no Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem. Plānotā ESF finansējuma summa ir EUR 39 840.41 (LVL 28 000.00), taču faktiskā EUR 38 594.43 (LVL 27 124.32), kā rezultātā ir izveidojusies ekonomija EUR 1 245.98 (LVL 875.68) apmērā. Ietaupījums ir izveidojies, jo netika apgūti projekta budžetā apstiprinātie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kā arī projektā iesaistītā Finanšu ekonomists tika apmācīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības organizētajās, bezmaksas apmācības. Saņemtais ESF finansējums tiek klasificēts kā projekta attiecināmās izmaksas.

Kā projekta neattiecināmās izmaksas tiek klasificēts Jūrmalas pilsētas pašvaldības (JPP) līdzfinansējums projektā, kas ir nepieciešamas projekta ilgtspējas nodrošināšanai, vienu gadu pēc projekta beigām, t.i. laika posmā 01.10.2012 -01.10.2013. Projekta ilgtspējā ietilpst algu, nodokļu, pabalstu un piemaksu izmaksa diviem projekta ietvaros pieņemtajiem speciālistiem.

Atbilstoši iepriekš minētajam līgumam un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumam Nr.69, sākotnēji plānotā JPD finansējuma summa ir EUR 33 418.99 (LVL 23 487.00, taču faktiski apgūti ir EUR 29 552.76 (LVL 20 769.80), kā rezultātā ir izveidojusies pašvaldības budžeta līdzekļu ekonomija EUR 3 866.23 (LVL 2 717.20) apmērā, jeb 16.46% no plānotās izdevumu summas. Šīs ekonomijas pamatā sākotnēji plānotās taču neizmaksātās piemaksas par darba kvalitāti un personisko darba ieguldījumu, atbilstoši pašvaldības iekšējiem, reglamentējošiem dokumentiem.

Projekta kopējās, faktiskās izmaksas ir EUR 68 147.19 (LVL 47 884.12), apgūti ir 93% no kopējiem plānotajiem EUR 73 259.40 (LVL 51 487.00).2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.56

(Protokols Nr.4, 12.punkts)

Projekta „ Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei ”

budžeta kopsavilkums, tai skaitā induktīvais projekta izmaksu plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome (JPD)

Projekta nosaukums: „ Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei ”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.900

Kopējais, faktiskais, apstiprinātais projekta finansējums: EUR 68 147.19/LVL 47 894.12, kas sastāv no ESF finansējuma EUR 38 594.43/LVL 27 124.32 (projekta attiecināmās izmaksas) un JPD finansējuma EUR 29 552.76/LVL 20 769.80 (projekta neattiecināmās izmaksas).

IZMAKSU POZĪCIJAS

(AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*

PLĀNS (LVL)

FAKTISKĀ IZPILDE (LVL)

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

(ESF finansējums)

Neattiecināmās izmaksas*

(JPD finansējums)

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

(ESF finansējums)

Neattiecināmās izmaksas*

(JPP finansējums)

1.Arhitekta palīga atlīdzība

(21 mēnesis, 1 darba līgums)

25 291.00

13 029.00

12 262.00

23 089.74

12 866.32

10 223.42

2.Finanšu ekonomista atlīdzība

(21 mēnesis, 1 darba līgums)

25 433.00

14 333.00

11 100.00

24 484.18

14 062.80

10 421.38

3.Apmācības izdevumi arhitekta palīgam

(1 seminārs)

145.00

145.00

0.00

160.00

160.00

0.00

4.Apmācības izdevumi finanšu ekonomistam

(1 seminārs)

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.Pievienotās vērtības nodoklis

(2 semināru apmaksai)

63.80

63.80

0.00

35.20

35.20

0.00

6.Publicitāte

(7 publikācijas)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.Neparedzētie izdevumi

(nepārsbiedzot 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām)

284.20

284.20

0.00

0.00

0.00

0.00

8.Darbinieku veselības apdrošināšana

(2 darbinieki, 5 mēneši)

125.00

0.00

125.00

125.00

0.00

125.00

KOPĀ (LVL):

51 487.00

28 000.00

23 487.00

47 894.12

27 124.32

20 769.80

KOPĀ (EUR):

73 259.40

39 840.41

33 418.99

68 147.19

38 594.43

29 552.76

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.69 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.532 „Par ESF projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” īstenošanu”.3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.56

(Protokols Nr.4, 12.punkts)

Pārskats par projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei ”

finanšu līdzekļu apguvi

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.900

Kopējais, faktiskais, apstiprinātais projekta finansējums: EUR 68 147.19/LVL 47 894.12, kas sastāv no ESF finansējuma EUR 38 594.43/LVL 27 124.32 (projekta attiecināmās izmaksas) un JPD finansējuma EUR 29 552.76/LVL 20 769.80 (projekta neattiecināmās izmaksas).

Pozīcija

Plāns

(LVL)

Izpilde (LVL)

Plāns

(EUR)

Izpilde (EUR)

IEŅĒMUMI kopā

51 487.00

47 894.00

73 259.00

68 147.00

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta (neattiecināmo izmaksu veikšanai)

23 487.00

20 770.00

33 419.00

29 553.00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

28 000.00

27 124.00

39 840.00

38 594.00

IZDEVUMI kopā

51 487.00

47 894.00

73 259.00

68 147.00

1000

Atlīdzība

50 849.00

47 699.00

72 351.00

67 870.00

1100

Atalgojums

40 877.00

37 817.00

58 162.00

53 809.00

1110

Mēneša amatalga

38 676.00

37 160.00

55 031.00

52 874.00

1119

Pārējo darbinieku darba amatalga

38 676.00

37 160.00

55 031.00

52 874.00

1140

Piemaksas un prēmijas

2 201.00

657.00

3 131.00

935.00

1142

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

178.00

177.00

253.00

252.00

1146

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

2 023.00

480.00

2 878.00

683.00

1200

Darba devēja valsts soc. apdroš. obl. iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

9 972.00

9 882.00

14 189.00

14 061.00

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

8 829.00

9 236.00

12 563.00

13 142.00

1220

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas u.c. maksājumi

1 143.00

646.00

1 626.00

919.00

1221

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

1 018.00

521.00

1 448.00

741.00

1227

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai

125.00

125.00

178.00

178.00

2000

Preces un pakalpojumi

638.00

195.00

908.00

277.00

2200

Pakalpojumi

638.00

195.00

908.00

277.00

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

354.00

195.00

504.00

277.00

2235

Semināru, kursu, kongresu un konferenču apmaksa

354.00

195.00

504.00

277.00

2270

Citi pakalpojumi

284.00

0.00

404.00

0.00

2275

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

284.00

0.00

404.00

0.00

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0.00

0.00

0.00

0.00

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0.00

0.00

0.00

0.00

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0.00

0.00

0.00

0.00


Lejupielāde: DOC un PDF