Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 57

protokols Nr. 4, 13. punkts

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” IV kārta

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, ievērojot 2012.gada 14.augusta noteikumus Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” un 2014.gada 3.februārī Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā publicēto konkursa paziņojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (IV kārta), iesniedzot projekta pieteikumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” 13, Jūrmalā, kuras izmanto pašvaldības autonomās funkcijas – izglītības nodrošināšanai.

2. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas EUR 865 870,57 (astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 57 eurocenti) un prognozējamo projekta īstenošanas laiku līdz 2015.gada 31.janvārim.

3. Pretendēt uz KPFI finansējuma saņemšanu EUR 250 000,00 (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) apmērā jeb 28,87% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām - EUR 865 870,57 (astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 57 eurocenti).

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā:

4.1. piešķirt KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanai līdzfinansējumu EUR 615 870,57 (seši simti piecpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 57 eurocenti) jeb 71.13% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām;

4.2. projekta līdzfinansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu no Valsts kases;

4.3. ēkās, kurā plānotas projekta aktivitātes, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.

5. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” līdz 2014.gada 28.februārim (ieskaitot) uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei.

6. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmums Nr.492 „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārta”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF