Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 58

protokols Nr. 4, 14. punkts

Par pasta pakalpojuma nodrošināšanu Ķemeros

Pamatojoties uz Pasta likuma 4.panta definētajām monopoltiesībām valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmās daļas 3.punktu un 88.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 2013.gada 9.septembra valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” vēstuli Nr.01-10.02/235 par iespējām nodrošināt pasta pakalpojumus Ķemeros, 2013.gada 11.decembra valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” valdes lēmumu Nr.9 „Par starpniecības pasta nodaļu piedāvājuma attīstību” (protokols Nr.61/2013) un Ķemeru iedzīvotāju biedrības lūgumu par pasta pakalpojumu nepieciešamību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Sadarboties ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Pasts” par komerciālās starpniecības pasta nodaļas izveidošanu Jūrmalā, Tukuma ielā 30, lai nodrošinātu pasta pakalpojumu sniegšanu Ķemeru iedzīvotajiem.

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru noslēgt ar valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” sadarbības līgumu par pasta pakalpojumu komerciālo starpniecību un līgumu par sadarbību pasta produkcijas tirdzniecībā.

3. Lai nodrošinātu šī lēmuma 2.punktā norādīto līgumu saistības, uzdot:

3.1. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai nodrošināt līgumu noslēgšanu, līgumu saistību izpildi un kontroli;

3.2. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei kopīgi ar Administratīvi juridisko pārvaldi un Centralizēto grāmatvedību sagatavot atbilstošu maksas pakalpojumu cenrādi, ievērojot komerciālās starpniecības pakalpojumus.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldei nodrošināt publicitāti un informāciju Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par pasta pakalpojumu pieejamību Ķemeros.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt šī lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF