Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 59

protokols Nr. 4, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.714
„Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”
objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.714

Būves Varoņu ielā 11, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 021 6707 001) un Tallinas ielā 28, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 021 6707 001) ir reģistrētas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Saskaņā ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” 2014.gada 20.janvāra valdes lēmumiem Nr.4 un Nr.5, būves Varoņu ielā 11, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 021 6707 001) un Tallinas ielā 28, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 021 6707 001) ir izslēgtas no kapitālsabiedrības bilances un netiek izmantotas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta, lai izveidotu vienotu nekustamo īpašumu, racionāli pārvaldītu un apsaimniekotu nekustamo īpašumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.714 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē”:

1.1. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Pēc īpašumu reģistrācijas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda nodot lēmuma pielikuma 1.-3.punktā noteiktos nekustamos īpašumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” īpašumā.”

1.2. Izteikt lēmuma pielikuma 6.rindu un rindu „Kopā” šādā redakcijā:

Nr. Būves adrese Būves nosaukums Būves kadastra apzīmējums Zemes īpašnieks Uzskaites vērtība (LVL) Atlikusī vērtība (LVL)
6. Tallinas ielā 28 Lietus ūdens pārsūknēšanas stacija 1300 020 5301 001 V.K. 2482,15 0,00 (pirms rekonstrukcijas)
Kopā 47101,13 11620,75

2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktās izmaiņas iekļaujamas Jūrmalas pilsētas domes un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” 2013.gada pārskatos.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF